22 februari 2023

CDA pitch bij milieufederatie

Schoon en betaalbaar water, daar staat het CDA voor. Tijdens het pop-up podium Water georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie heeft lijsttrekker Hermien Kerperien hier een vurig pleidooi voor gehouden. Betaalbaar water  doet het CDA al jaren. De belastingen zijn de afgelopen jaren niet boven het inflatieniveau gekomen. De komende jaren zullen we ook sober blijven met belastingverhoging. De vervuiler moet bij ons gewoon betalen en de kwijtschelding voor de allerarmsten blijft in tact.  

Wel wil het CDA investeren in schoon water. We moeten niet alleen ons drinkwater, maar ook de natuur en de voedselvoorziening op peil houden.  Wij blijven hierover in overleg met de agrarische sector, de industrie en gemeenten.  Het Deltaplan agrarisch water is een voorbeeld hoe we dat in de praktijk doen en ook blijven doen. Om schoon water betaalbaar te houden blijven energie besparen en duurzame energie opwekken uit biogas en zonne-energie. Door regenwater af te koppelen van het riool worden de transportkosten van rioolgemalen lager en wordt er minder rioolwater overgestort op oppervlaktewater.

Het CDA vindt daarnaast de verdroging en  vasthouden van water een urgent probleem. In het Drentsche Aa-gebied en De Hunze zie je al hoe we door beekverbreding succesvol water kunnen vasthouden. Het CDA heeft zich hiervoor hard gemaakt en zal dit in de toekomst blijven doen.

Het CDA vindt dat we de wateropgave samen moeten oppakken. Inwoners, bedrijven, boeren, natuurbeheerders, allemaal. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Als CDA zijn we een middenpartij, en daarmee in staat om de verbinding tussen al deze partijen te maken. Het is een gezamenlijk probleem en dat gaan we samen en in goed overleg oplossen! Niet alleen voor onze generatie, maar ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.