20 november 2019

Amendement Mantelzorgcompliment

Amendement: Mantelzorgcompliment.

 

 

De gemeenteraad van Meerssen in vergadering bijeen op 

Maandag 4 en donderdag 7 november 2019.

 

 

Constaterende dat:

 

· In de gemeente Meerssen het Mantelzorgcompliment is ingeburgerd;

· er ruim 240 burgers in Meerssen gebruik maken van deze blijk van waardering;

· het college in de begroting 2019 een voorstel aan de gemeenteraad had gedaan om dit te halveren.

· de gemeenteraad in een amendement dit bedrag voor 2019 heeft opgehoogd naar €150,-- ;

· dit amendement raad breed is aangenomen;

· het college in de begroting 2020 wederom de gemeenteraad een verlaging van het mantelzorgcompliment voorlegt enwel een verlaging van €150,-- naar €50,--;

· dit een verlaging in twee jaar zou betekenen van 75%;

· de Adviesraad Sociaal Domein hieromtrent ook een negatief advies heeft afgegeven.

 

Besluit:

 

· De hoogte van het mantelzorgcompliment terug te brengen naar het bedrag uit 2019 zijnde €150,--;

· deze €30.000,-- eenmalig voor 2020 uit de algemene reserve te halen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Meerssen, 4-7 november 2019

 

 

 

Namens de Fractie CDA 

A. Jonkhout.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.