22 december 2020

Begroting 2020 Gemeente Meerssen goedgekeurd

Begroting 2020 Gemeente Meerssen goedgekeurd

Laten we met het belangrijkste beginnen,

In de brief van de provincie waarin ze verslag doet van haar bevindingen over de door de gemeente Meerssen aangeleverde cijfers en toelichtingen is de conclusie:

“Dit betekent dat voor 2021 geen structureel en reëel evenwicht is maar vanaf 2022 wordt dit net gehaald. Hiermee wordt voldaan aan de gemeentewet en het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader waardoor de begroting 2021 onder repressief toezicht valt.

Een mooi resultaat waar de 4 huidige coalitiepartijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en Focus (de 4p’s) trots op mogen zijn. Met dank aan het ambtelijk apparaat dat zich uit de naad heeft gewerkt om de tijdige indiening mogelijk te maken.

 

Tegelijkertijd beseffen we echter ook dat een aantal mensen door dit in onze ogen goede resultaat zwaar zijn teleurgesteld. De ex-wethouders die in volle overtuiging ervan uitgingen dat herindeling met Maastricht de enige optie was. Ook anderen  waren dezelfde mening toegedaan evenals een aantal kiezers die zich hadden laten overtuigen dat er geen andere oplossing meer was. Ten laatste bij het uitkomen van de bevindingen van de provincie zoals hierboven vermeld hebben zij zich moeten realiseren dat hun snelle herindeling van de baan was.

Kunnen we als 4p’s nu op onze lauweren gaan rusten? Neen natuurlijk niet. Er moet hard worden gewerkt. Als CDA-fractie hopen wij dat, nu onherroepelijk vaststaat dat we (in elk geval voorlopig) verder gaan als zelfstandige gemeente, de twee niet coalitiepartijen bereid zijn samen met ons verder te praten over de uitdagingen waar we als gemeente voor staan.

 

Enerzijds verwachten we van de twee zittende wethouders dat ze samen met de burgemeester en de secretaris hun uiterste best doen om het personeelsprobleem aan te pakken. De organisatie biedt kansen aan de organisatie om met het invullen van de ca. 15 bestaande vacatures het “eenpitter” probleem op te lossen en duurzaamheid te creëren in de dienstverlening door het ambtelijk apparaat. De raad heeft hun in elk geval middelen ter beschikking gesteld om met goede voorstellen hierover te komen. Aandachtpunt hierbij is in elk geval het restant taakstelling op personeel ad: €  117.254.

In het schrijven van de provincie staan enkele verdere aandachtpunten voor de nabije toekomst al genoemd. Wij noemen als belangrijkste:

-De ombuigingen in het sociale domein zullen moeten leiden tot een structurele verlaging van deze kosten. Iets waar vrijwel alle gemeenten in Nederland mee worstelen. Net zoals de provincie vinden wij het belangrijk dat de financiële problemen binnen het sociaal domein worden aangepakt en opgelost. Zoals ook in het schrijven van de provincie wordt gesuggereerd is dit probleem grotendeels veroorzaakt doordat het rijk veel te weinig financiële middelen ter beschikking heeft gesteld aan de gemeenten om de problemen in het sociaal domein goed aan te pakken. Wij hopen in deze de provincie naast ons te vinden in ons appel aan de regering ervoor te zorgen dat het rijk dit tekort structureel wegwerkt. Dat laat onverlet de eigen inspanningen van de gemeente om hier bezuinigingen te realiseren.

- Het opstellen van een nieuw Groenbeheerplan

- Het actualiseren van het plan Civiele kunstwerken

In het vervolg van het schrijven van de provincie wordt onder het hoofd “bestuurlijke organisatie” in onze ogen een opmerkelijke conclusie getrokken:

“Wij (de provincie) stellen vast dat uw college en raad niet voornemens zijn om binnen de huidige bestuursperiode keuzes te maken voor het oplossen van de urgente en structurele problemen op het gebied van de bestuurskracht zoals door uw gemeente vastgesteld met de onderzoeksrapporten van Berenschot sinds 2018”.

Met deze conclusie kan de CDA fractie van Meerssen het helaas niet eens zijn.

Door het vrijmaken van voldoende middelen en het aantrekken van twee professionele wethouders met kennis van zaken zal er in elk geval duidelijkheid komen over dat deel van de bestuurskwaliteit dat afhangt van de kwaliteit en de kwantiteit van het ambtelijk apparaat.

Voor wat betreft de bestuurskwaliteit van het college en de gemeenteraad is het CDA van mening dat Meerssen daarin de laatste jaren duidelijk beter geworden is. Laten we kijken naar de laatste bestuursperiode.

De eerste coalitie in deze periode is tot het moment waarop de betrokken wethouders hun ontslag hebben ingediend voortvarend te werk gegaan met oog voor de inbreng van de toenmalige niet coalitie partijen.

Was er discussie? Ja

Waren partijen het over alles eens? Nee

Is dat gebruikelijk in de politiek? Ja

Betekent dat dat het bestuurlijk niet goed is? Nee

Betekend de val van een coalitie het einde een betrouwbaar bestuur? Niet volgens de CDA fractie. Anders zou een belangrijk deel van Nederland bestuurlijk onbetrouwbaar zijn.

 

De CDA fractie hecht er waarde aan te benadrukken dat de bestuurlijke betrouwbaarheid in Meerssen terdege en aantoonbaar zeer betrouwbaar mag worden benoemd. Binnen 4 weken na de val van de vorige coalitie was er een nieuwe coalitie die ervoor zorgde dat het ambtenarenapparaat met de benodigde richtlijnen voor een goede begroting aan de slag kon. Ook werden er twee ervaren deskundige wethouders benaderd en benoemd.

Nogmaals mag hier vermeld worden dat het mede aan de enorme inzet van zowel het nieuwe college als het volledig ambtenarenapparaat is te danken dat we als gemeente voor ons begrotingsexamen geslaagd zijn. Zeer zeker gezien de grote onzekerheid waarin onze ambtenaren hun werk moesten verrichten. Voor het CDA Meerssen een duidelijke indicatie dat er bestuurlijk niets mis is met onze gemeente en de bestuurskracht van ons ambtelijk apparaat en college.

 

Daarnaast mag het duidelijk zijn dat er nu wel duidelijkheid moet komen over hoe nu verder.

Niets doen is nog steeds geen oplossing. En het wiel hoeft niet helemaal opnieuw te worden uitgevonden. Maar Nederland is wel in beroering. De uitdagingen die ook door de coronacrisis op de weg van ons allemaal worden geplaatst maken e.e.a. niet gemakkelijker.

 

De CDA fractie doet langs deze weg een beroep op alle partijen en inwoners om gezamenlijk te komen tot een goed plan van aanpak, De bestaande rapporten Berenschot kunnen daarbij natuurlijk gebruikt worden.  De provincie doet in haar verdere berichtgeving het aanbod aan de gemeente Meerssen om onder gezamenlijke verantwoordelijkheid een onderzoek te laten verrichten waarin alle mogelijke bestuurlijk-organisatorische varianten onafhankelijk en deskundig getoetst worden op 5 keuze criteria.

Hoewel wij dit aanbod zeker niet op voorhand af willen wijzen plaatsen , beter nog het graag zouden omarmen, hebben wij bij hun aanbod toch enkele vragen:

Gezien de uitlatingen van de provincie de laatste maanden, die volledig zijn gericht op herindeling met Maastricht, vragen wij ons af in hoeverre wij nog op de onafhankelijkheid van de provincie kunnen vertrouwen?

Wij begrijpen dat de provincie verder wil kijken dan Meerssen, maar in hoeverre is een onderzoek naar de mogelijke ontwikkelingen binnen de regio te combineren met een onderzoek naar de mogelijkheden voor Meerssen? Wel kunnen wij ons goed voorstellen dat er raakvlakken zijn.

Een reporter van De Limburger stelt in een reactie op de brief van de provincie aan Meerssen dat Meerssen gedwongen is om te doen wat de provincie wil en dat zijn versie van de brief door de provincie is getoetst en niet weersproken??  Is dit inderdaad de instelling van de provincie of is dit een dichterlijke vrijheid van de betrokken journalist?

Is de provincie het met ons eens dat zolang wij een structureel sluitende begroting aanleveren Meerssen volledig over het eigen lot kan en blijft beslissen?

Is de provincie bereid om een onderzoek naar de regionale mogelijkheden los te zien van het onderzoek naar de mogelijkheden die Meerssen heeft?

Welke rol speelt Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in deze? Wordt dit betrokken vanuit haar visie op de regionale ontwikkelingen? Een mogelijk verband met enkel de visie op de mogelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Meerssen is wat ons betreft nog zeker niet duidelijk.

Voor wat betreft de tijdsperiode die het onderzoek (of indien nodig de meerdere onderzoeken) nodig zal blijken te hebben het volgende .Zoals al meerdere malen aangegeven pleiten wij ervoor dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Met deze beperking is de voorgestelde termijn voor ons in principe acceptabel.

 

Tenslotte zouden wij als CDA fractie Meerssen ons kunnen voorstellen dat een bovengemeentelijke aanpak van de ontwikkelingen rond de omgevingswet en rond duurzaamheid zoals ook genoemd in het schrijven van de provincie een onderdeel van het bovengenoemde onderzoek kunnen zijn.

Zoals u van ons gewend bent nodigen wij graag alle lezers ook op dit stuk te reageren. Wij verwachten voor 15 januari met de provincie overleg te hebben en verzoeken iedereen die wil reageren dat te doen voor dinsdag 4 januari 2021. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.