15 november 2019

Beschouwingen 2020

Beschouwingen op de begroting 2020.

 

 

Geachte voorzitter, collega’s, collegeleden, ambtenaren en overige aanwezigen.

 

 

Als eerste doe ik namens de fractie-CDA dankzeggen aan de ambtenaren en andere betrokkenen die aan deze begroting hebben meegewerkt. 

 

Ook de programmabegroting kan nog een hele efficiëntieslag gebruiken. Dit in lijn van onze opmerkingen hierover in de 2de B-rap. Ook hier geldt dat kwaliteit boven de kwantiteit gaat.  

 

 

Bestuur en ondersteuning:

In de raadsadviesvergaderingen is door het CDA de opmerking betreffende de verplichte indicator Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemaakt. 

Dit m.b.t de externe inhuur. Hierbij blijkt, hoe meer externe inhuur je inzet, hoe lager je percentage wordt. Dit is onzes inziens geen goede indicator. Tevens zouden we bij alle indicatoren waar mogelijk een vergelijking van de twee voorafgaande jaren bij vermeld willen zien.

 

Bij de onttrekking aan reserves zijn binnen het genoemde bedrag de frictie kosten voor een mogelijke Regieorganisatie opgenomen. Voor het CDA is en blijft dit een goede keuze. 

Ook de in de begroting meegenomen maximale structurele kosten ad €700.000,-- kunnen op steun van het CDA rekenen. Wij hopen in de toekomst dat we daar geld op zullen overhouden.

 

 

Verkeer, vervoer en waterstaat.

In de aanhef bij dit programma schrijft u college: Dit programma richt zich op het veilig maken van personen-en goederenverkeer.

Wat ons dan extra bevreemd is de verkeersonveilige situatie die u in de Pasweg in de kern Bunde heeft gerealiseerd.

Naast de bestaande inkom vluchtheuvel zijn binnen een straal van 100 meter nog eens twee wegversmallingen gemaakt, en hoe.

Eerst met borden waarbij aan weerzijde tegengestelde ge- en verbodsborden stonden. Hierna waren de borden op de juiste wijze geplaatst en vlak hierna zijn deze borden verwijderd. Hoe, het veiliger maken voor personen en goederenvervoer. Ook dit alles heeft veel gekost. Wij verzoeken u in de toekomst hier een beter en veiliger beleid op in te zetten.  

Ook de spreiding van wegwerkzaamheden is naar onze mening een aandachtspunt. Nu worden op diverse plaatsen wegwerkzaamheden uitgevoerd en de weggebruiker

is dan in eigen omgeving “de weg kwijt”. Beter faseren is hier een sleutelwoord.      Wij hebben het nu niet over de ad hoc reparatie betreffende de Overkluizing van de Watervalderbeek. Daar vinden wij dat het college voortvarend te werk is gegaan.

Dit geld ook voor het oppakken van de afgesproken werkzaamheden n.a.v. het raadsbesluit Catharinastraat Ulestraten.

N.a.v. de op 24 oktober ingediende gezamenlijke motie CDA en Lokaal DNA betreffende gratis parkeren tijdens de werkzaamheden Meerssen centrum, komen wij mogelijk donderdag nog op terug. Wij wachten nu eerst het voorstel van het college af dat ons morgen zal bereiken. 

 

 

Parkeren centrum-Meerssen. 

In de programmabegroting over het begrotingsjaar 2019 sprak u in de begroting over parkeerbalans. 

Het CDA gaf vorig jaar al aan dat deze ontwikkeling voor ons niet snel genoeg ging. Hier werd en wordt nu al vele jaren over gesproken en het wordt de hoogste tijd voor actie. In het 4de kwartaal 2019 zouden de processen worden opgestart om het doel te bereiken. Wij hebben vorig jaar aangegeven dat wij hier op korte termijn ook een oplossing voor wilden zien. Dit met een integraal terrassenbeleid zodat er een totaalplan voor de markt aan de raad wordt voorgelegd.  

Nu schrijft u op blz. 30 in deze begroting bij Wat willen we bereiken: 

In samenhang met de herijking van het parkeerbeleid wordt een plan opgesteld voor het autovrij of autoluw maken van de Markt. Het plan wordt afgestemd met ondernemers, kerkbestuur en omwonenden.

Bij, Wat gaan we daar in 2020 voor doen: 

Wordt meegenomen in het onderzoek van de invulling van de Markt.

· Vz, wat is nu de feitelijke stand van zaken? 

· Wanneer is het parkeren in het Centrum van Meerssen nu in balans? 

· Of, lezen we in de begroting voor 2021 wederom een soortgelijke tekst?

 

 

Onderwijs.

Daar waar het Stella Maris College in het verleden werd aangemerkt als zijnde een goede onderwijsinstelling werden we dit jaar met een zeer negatief inspectierapport geconfronteerd. Dit kwam nog eens bovenop de berichtgeving dat de leerklingen uit Valkenburg niet allemaal naar Meerssen overkomen. 

· Is nu al duidelijkheid te geven of Meerssen de financiële compensatie kan tegemoetzien?  

 

 

Jongerenraad

Het CDA geeft al jaren aan de jeugdparticipatie een belangrijk thema te vinden. Zeker als het hier gaat om de participatie in de lokale politiek. Met het oog op de toekomst komt men steeds vaker tot de conclusie dat de aantrekkingskracht van het politieke wezen bij jongeren sterk afneemt. Het CDA is van mening dat door het niet of nauwelijks betrekken van jongeren bij kwesties die hun aangaan, dit nog verder weg-ebt. 

- Het CDA zal daarom ook een motie gaan indienen waarin het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de aanstelling van een jongeren(advies)raad. Een raad waarin de Meerssense jeugd zelf de kans

krijgt om zeggenschap te hebben binnen de voor hun belangrijke thema’s. Maar ook een raad waarin nieuwe of lopende projecten ter hand worden genomen, denk hierbij aan Speaking Minds en Democracity.                               In samenwerking met o.a. h et Stella Maris College kan de continuïteit van deze jongerenraad gewaarborgd blijven en in wisselende samenstelling voortbestaan.

Want de jeugd in Meerssen heeft de toekomst!

 

 

Sport, cultuur en recreatie.

Sportaccommodaties. Als CDA hebben wij regelmatig aangegeven en gevraagd om waar mogelijk, de sportkantines over te dragen aan de verenigingen. Hierbij rekening houden met een financiële bijdragen om het achterstallig onderhoud uit te voeren. 

Het raadsvoorstel accommodatiebeleid is onlangs door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij zijn onder andere de suggesties van het CDA in het beleid meegenomen. 

Binnen onze binnensport accommodaties zijn er vaak in de ochtenden niet benutte uren. Hier ligt een kans om in deze tijden voor specifieke doelgroepen zoals senioren of mindervalide een aangepast sport c.q. bewegingsprogramma aan te bieden. 

Voor het college is hier naar onze mening een verbindende taak weggelegd om partijen samen te brengen. Bent u het daarmee eens?

(voorbeelden van doelgroepen zijn o.a. ’t Zunneke, Radar, senioren partijen)

 

 

Erfgoedhuis.

Doelstelling was om zoveel mogelijk inwoners en bezoekers in aanraking brengen met kunst, cultuur en lokale geschiedenis. We moeten vaststellen dat het Erfgoedhuis ons niet heeft gebracht wat vooraf was verwacht. 

Zoals het er nu naar uitziet blijft het de gemeenschap veel geld kosten.

· Wat gaat u college eraan doen om het Erfgoedhuis exploitabel te maken? 

 

 

Sociaal Domein.

WMO. 

Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen.

Bij de huishoudelijke hulp zien we een grote stijging van hulpvragers.                      Dit komt mede door de verlaagde maximale eigen bijdragen zoals het Rijk dit in 2019 heeft bepaald. Hierdoor zijn de kosten voor de gemeente ook fors gestegen. 

Nu bereiken ons regelmatig berichten dat, zeker bij ziekten of vakanties van medewerksters(ers), cliënten de hulp die ze zouden ontvangen niet wordt geleverd. 

· Zijn deze signalen vanuit de zorgverleners bij u aangekaart en zo ja hoe gaat u hiermee om.   

 

Onze inwoners worden steeds ouder en daarbij hebben ze vaak behoefte aan hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.                                        Bij de keukentafelgesprekken komt dit ook vaak aan de orde.

Als CDA zien wij hierbij ook een rol weggelegd voor een geriatrische fysiotherapeut.  Dit om juist deze doelgroep te laten ervaren hoe zij met hulpmiddelen of andere vormen van ondersteuning dienen om te gaan. Tevens kan dit al op korte en langere

termijn kosten besparen daar er efficiënt door een beroepsdeskundige wordt meegekeken en advies kan worden gegeven.

· Deelt u de mening van het CDA om desgewenst een geriatrische fysiotherapeut mee te laten beoordelen of er en zo ja welke hulpmiddelen nodig zijn en de hulpvrager hierbij op weg te helpen. 

 

 

Mantelzorgcompliment.

Net als in andere gemeenten kennen wij in onze gemeente het mantelzorgcompliment. Helaas zien wij dat het college in deze begroting wederom met een voorstel komt om het mantelzorgcompliment te verlagen. Vorig jaar kwam u al met een halvering, echter heeft de raad toen het amendement van het CDA unaniem aangenomen om het compliment terug te brengen naar €150,-- dat al 75% van het oorspronkelijke bedrag was. Wij dachten dat het het college nu wel 

duidelijk was dat het CDA en zo bleek bij de stemming, met hen de gehele gemeenteraad, het mantelzorgcompliment niet verder terug wilde brengen. 

Helaas, helaas. 

Deze waardering van u om de Meerssense mantelzorgers nog eens te belonen met een vermindering van €100,-- schiet bij ons echt in het verkeerde keelgat. 

· Wij zullen dan ook wederom een amendement indienen om de waardering van de gemeente naar de mantelzorgers te handhaven op het huidige niveau. 

Hopelijk kan deze wederom op de steun van alle raadsleden rekenen.                            

De mantelzorgers rekenen er zeker op.

- Ook dit jaar doet het CDA hier een amendement over indienen.

 

 

Invulling Commerciële ruimten in wooncomplex. 

Binnen onze gemeente is er grote behoefte om langer zelfstandig in eigenomgeving in gepaste woningen te wonen. Met hulp van mantelzorgers en professionele hulp is dat vaak ook mogelijk. Hiervoor dienen dan wel geschikte woningen beschikbaar te zijn. 

Op enkel woonlocaties binnen onze gemeente zijn op de begane grond commerciële ruimten die al vele jaren, sinds de oplevering van het gebouw, geen invulling hebben gekregen. 

· Het CDA verzoekt u dan ook om met de eigenaren van deze gebouwen in gesprek te gaan om deze lege ruimtes geschikt te maken voor bewoning. 

 

Eenzaamheid is een groeiende zorg in onze samenleving. Het kabinet gaat met gemeenten en maatschappelijke organisaties succesvolle projecten uitwisselen en de aanpak van eenzaamheid op lokaal niveau bevorderen. 

· Zijn deze bij u bekend en zo ja zijn er projecten die u omarmt? 

 

 

 

OZB en Regiegemeente.

 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de OZB en de regiegemeente.

Om met dat laatste te beginnen: Als CDA hebben we er al vaker op gewezen dat we een grote voorstander zijn met vergaande samenwerking met omliggende gemeenten. Gezien de duidelijke rapportages en conclusies van alle (dure) rapporten

van Bureau Berenschot hebben wij in logisch gevolg op de conclusies van deze rapporten ervoor gekozen ons vol in te zetten voor de hieruit voortvloeiende organisatie. Een vergaande samenwerking met Maastricht via een regieovereenkomst. De enige weg die ons blijft om als zelfstandige gemeente onze eigen boontjes te kunnen blijven doppen. Voor het CDA is het duidelijk, alle andere wegen leiden binnen afzienbare tijd naar opheffing van de gemeente Meerssen als zelfstandige gemeente. Betekent dat dat we tot in de lengte van dagen zelfstandig zullen blijven?

Het CDA heeft wat dat betreft geen glazen bol. Maar denkt dat dit onze gemeente de beste kansen biedt. Noch de wens van een paar raadsleden om maar onmiddellijk helemaal in Maastricht op te gaan, noch de wens van enkele raadsleden om nogmaals alle mogelijk onderzoeken op te starten omdat ze niet de antwoorden krijgen die ze willen horen draagt hieraan echter positief bij. Het CDA zal vragen om meer en verdere onderzoeken naar mogelijke varianten dan ook niet steunen.

Dat gezegd hebbende komen we vanzelf uit bij de consequenties die dit voor onze gemeente met zich mee brengt.

In deze begroting worden de structurele kosten van de overeenkomst met Maastricht ca 7 ton (in het meest negatieve geval) alvast in deze begroting meegenomen)

E.e.a. heeft tot gevolg dat, ondanks de vindingrijkheid van ons college om nog diverse bezuinigingen in te boeken (waarvoor nogmaals onze complimenten aan het college), de OZB de komende jaren zoals het er nu uitziet met ca 4.5 % per jaar moet worden verhoogd om een structureel in evenwicht zijnde begroting te krijgen.

Helaas gaat ook in dit geval de kost ook voor de baat uit.

Betekent dit dat onze coalitie zich niet meer houdt aan haar eigen akkoord?

Volgens het CDA niet.

Wij hebben afgesproken dat we ernaar streven onze OZB tarieven c.q. onze belasting tarieven terug te brengen naar het gemiddelde van de ons omringende kleinere gemeenten. In het voorwoord van de voorliggende begroting wordt e.e.a. nog eens duidelijk verwoord.

Mocht de vraag van Maastricht om nader overleg, leiden tot een vertraging t.o.v. de planning die in rapport Berenschot is genoemd kan dit wel leiden tot een mogelijke aanpassing van DEZE  meerjarenbegroting maar niet tot een andere opstelling van het CDA. Rekening houdend met de onzekerheid waarin het personeel nu nog langer moet werken hopen wij echter dat een eventueel uitstel zo kort mogelijk zal zijn. Wij blijven voorstander van een zelfstandig Meerssen met een verregaande samenwerking met Maastricht. Indien nodig zijn we bereid daar extra geld voor opzij te zetten.

Afrondend, Wij vinden dat ons college een goede begroting heeft opgesteld. In ons betoog heeft u kunnen horen dat wij ook nog enkele verbeterpunten hebben aangegeven en we zijn benieuwd naar de reacties van ons college daarop

 

 

 

Nogmaals dank van de fractie-CDA voor de samenstelling van deze begroting.

 

 

Agnes Jonkhout

Jack Aarts

Dani in de Braekt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.