11 november 2020

Beschouwingen CDA Meerssen

Beschouwingen op de begroting 2021.

Geachte voorzitter, collega’s, collegeleden, ambtenaren en u die deze vergadering doet volgen.

Wij staan aan de vooravond van een nieuw politiek jaar en kijken terug op een warme, zeg maar gerust een verhitte zomer en najaar.                                             Deze periode was helaas niet zo zorgeloos als gehoopt.  Het vakantiegevoel werd getemperd door de aanhoudende zorgen over Corona. Hierdoor hebben we noodgedwongen afstand tot elkaar moeten houden.

Onze gedachten gaan uit naar deze families die getroffen zijn door ziekte of verlies van hun dierbaren tijdens deze onwerkelijke periode.   

 

We zien natuurlijk de enorme impact die de coronacrisis heeft op onze gemeenschap, verenigingsleven, onderwijs, economie, werkgelegenheid.                                                                                       De jeugd vindt de maatregelen vaak moeilijk terwijl met name onze ouderen zich meer eenzaam voelen. Het politieke jaar dat voor ons ligt zal voor een belangrijk deel in het teken staan van Corona en het herstel van de samenleving.

 

En in deze tijd is het ook in onze gemeente zeer onstuimig geweest.

Wij werden geconfronteerd met wethouders die geen andere weg meer zagen dan om snel een herindeling met onze buur Maastricht in te zetten en al doende het vertrouwen van de raad verloren.

Zij kregen de begroting voor 2021 en meerjarig tot 2024 niet rond zonder de gemeente kapot te bezuinigen.

Als gevolg van hun stellingname zag de gemeenteraad van Maastricht geen heil meer in de samenwerking op basis van de Regie Organisatie.

Kunnen wij dit de gemeenteraad van Maastricht dat kwalijk nemen? Nee, want zij baseerden zich op de informatie vanuit ons voormalig college.

 

Laten we naar onze toekomst kijken. Iets wat Meerssen verdiend.

Een week nadat ons oude college gedwongen vrijwillig opstapte hebben vier partijen die een andere weg met Meerssen voorstaan dan direct herindeling met Maastricht de handschoen opgepakt. Hoogste prioriteit, het maken van een sluitende begroting als zelfstandige gemeente en deze ook nog tijdig bij de Provincie in te dienen en het aanvullen van het college met deskundige wethouders.

Ook wij als CDA konden er niet omheen. Wij hebben gezien de bezuinigingen die moesten worden behaald ook harde keuzes moeten maken, echter heeft bij onze overwegingen steeds voorop gestaan de gemeenschap niet kapot te bezuinigen en geen voorstellen te doen om gemeenschapshuizen of de bibliotheek te sluiten.

Evenmin kwam voor ons het verhogen van de OZB als bezuiniging in aanmerking.

Hierbij hoort een groot compliment naar de financiële mensen in de fracties en steunfractieleden van de vier partijen.

Er zijn gezamenlijk richtingen via de burgemeester aangedragen en de ambtelijke organisatie heeft deze met grote voortvarendheid verwerkt.

 

Dank aan alle ambtenaren die zich zo hebben ingezet om dit beleidsstuk tijdig samen te stellen en uit te werken.

Dit was voor jullie echt topsport, een korte tijdsduur om je voor te bereiden en tijdig de finish halen.

Dit is jullie gelukt. Heel veel dank hiervoor.

Dit zegt echt iets over de kwaliteit van de Meerssense ambtenaren.

 

De Nederlandse gemeenten hebben het financieel niet makkelijk en dat is zeker voor de kleinere gemeenten zo.

Door de decentralisaties van de afgelopen jaren zijn er veel taken overgekomen zonder dat er het benodigde geld bij is gekomen. Sterker nog, de gemeenten worden gekort. Dus minder knaken voor meer taken.

 

Ambtelijke organisatie.

Reeds eerder heeft het CDA aangegeven om het personeelsbestand uit te breiden met jonge mensen. Onze wens om stagiaires of studenten een kans te geven om bijv. projecten uit te voeren was niet echt bespreekbaar. Voor ons is het belangrijk om jonge mensen kansen te bieden om talenten behouden voor de toekomst.

  • Wij zullen namens de vier partijen een motie indienen omtrent de gelden die de komende twee jaar speciaal voor de Revitalisering organisatie gemeente Meerssen zijn opgenomen.
  • Tevens doen wij als vier partijen een motie indienen betreffende: scenario’s toekomst Meerssen.

 

Bij de jeugdzorg worden we keer op keer geconfronteerd met hogere kosten.      

Hopelijk gaat het onlangs ontwikkelde dashboard ons hierbij helpen.     Dit zou al een goede vooruitgang zijn.

Als CDA zijn we van mening dat juist in de jeugdzorg kansen liggen. Naar onze mening zal er een betere afstemming moeten komen met de zorgverleners.

Er dienen cruciale vragen centraal te staan. Wat moet het resultaat zijn, hoe willen we dit bereiken, in welke tijd, en wanneer doen we terugkoppelen.

De hulp op de hulpvraag dient specifiek te worden ingezet.

 

In de miljoenennota hebben wij gelezen dat het kabinet bijna 800 miljoen euro beschikbaar maakt voor gemeenten om te investeren in voorzieningen als buurthuizen, sociale werkvoorziening en lokale culturele initiatieven.                               

Dit is voor de Gemeente Meerssen eveneens een kans.

Onze gemeente kan aardig wat geld gebruiken om de gemeenschapshuizen op te knappen en hierna mogelijk over te dragen aan stichtingen of ondernemers.

  •   Graag willen wij van onze wethouders weten of en zo ja op welke

           wijze zij hiervan gebruik gaan maken en of er binnen de

           gemeente projecten zijn die in aanmerking komen voor deze 

           bijdragen.

 

Buurtnetwerken.

Reeds bij de beschouwingen de begroting 2018 heeft het CDA gevraagd om samen met de buurtnetwerken een goede structuur te verwezenlijken zodat zij ook volwaardig en met doelstellingen kunnen functioneren.

Enkele buurtnetwerken waren niet tevreden over de huidige ondersteuning van de gemeente. Een aantal buurtnetwerken fungeren op een laag pitje.

Er kan geconstateerd worden dat er nog niet effectief wordt samengewerkt met de buurtnetwerken.

Als CDA-fractie gaan wij ervan uit dat dit college daadwerkelijk aan de slag gaat zodat de buurtnetwerken een goede bijdrage kunnen gaan leveren in het welzijn en welbehagen van de woongemeenschappen van Meerssen.

 

Toerisme.

Binnen onze gemeente missen wij de mogelijkheid voor toeristen om gebruik te maken van camperplaatsen.

Deze plaatsen zouden mogelijk op vrijkomende grond bij een camping kunnen worden gerealiseerd.

Dit zou naar onze mening door een ondernemer kunnen worden gerealiseerd of in navolging van de gemeente Kerkrade op een openbare camperplaats d.m.v. het kopen van een ticket.

Dit zou een mooie aanvulling voor het kort verblijf in onze    

gemeente kunnen zijn.

  • Wilt u in u overleg met de toeristische ondernemers dit aspect bespreekbaar maken?

 

Verkeer, vervoer en waterstaat.

Gelukkig zijn er in Meerssen enkele projecten al zover uitgewerkt dat ze klaar zijn om wateroverlast aan te pakken. De laatste handtekeningen voor deze projecten kunnen nu worden gezet.

Voor het CDA kunnen deze werkzaamheden niet snel genoeg aanvangen.

Wat de St. Catharinastraat betreft hopen wij op een spoedige afronding van de nu nog lopende onderzoeken. Verder lezen wij dat het haalbaarheidsonderzoek op het gebied van riolering en wateroverlast pas op zijn vroegst in 2022 wordt afgerond.

Als CDA hopen wij dat dit echt niet waar is.

•        Kan dit niet voortvarender worden opgepakt?

 

Omgevingsvisie.

Deze dient nu echt verder te worden uitgewerkt. Dit zal nog een hele klus worden. In deze Omgevingswet dienen we te zorgen voor een goede balans voor een veilige en prettige leefomgeving. Dit met een goede balans tussen benutten en beschermen.

Wij hebben vernomen dat iedere gemeente naast de omgevingsvisie ook over een kerkenvisie dient te beschikken.    

Dit is van het grootste belang om ons kerkelijk erfgoed, in enkele gevallen zelfs een monumentaal kerkgebouw, te behouden voor de toekomst.

Het zou toch niet waar zijn dat straks een of enkele van deze gebouwen geen functie meer hebben.

Vandaar dat de toekomst van de gebouwen in de kerkenvisie dient te worden vastgelegd.

Op dit moment is er nog de mogelijkheid om een subsidie bij het ministerie aan te vragen om deze kerkenvisie op te stellen.

Deze aanvraag dient door de gemeente te worden ingediend bij de Rijksoverheid.  

Het zou jammer zijn als Meerssen deze subsidie zou mislopen.

En het kan niet zo zijn dat wij een belangrijk deel van de omgevingsvisie laten voorbijgaan.

•        wij gaan ervan uit dat u dit voortvarend gaat oppakken.

 

Woningbouw

De komende jaren zal onze gemeente nog meer te maken krijgen met een daling van het aantal inwoners. Tegelijkertijd is er steeds meer behoefte aan woningen. Senioren blijven, ook vaak noodgedwongen langer zelfstandig wonen en hebben steeds meer behoefte aan een kleinere woning. 

Eén oudergezinnen en ook jonge gezinnen willen graag in Meerssen blijven wonen en de kinderen hier laten opgroeien.

Een uitdaging is om optimaal gebruik te maken van de bestaande bebouwde ruimtes in de kernen. Mogelijk kunnen deze worden omgebouwd voor wooneenheden. Tevens zijn in onze gemeente nog plekken waar op een verantwoorde wijze, zij het op beperkte schaal woningbouw kan plaatsvinden. Deze bouwkavels zouden zowel aan particulieren bouwers alsmede aan een bouwontwikkelaar kunnen worden aangeboden.

  • Hierover doen wij een motie indienen.

 

VZ, wij gaan afronden.

Wij zijn verheugd te constateren dat de tekstuele verbeteringen die wij al in de 2de B-rap constateerden ook in deze begroting zijn doorgevoerd. Ook in deze begroting zien we namelijk dat de vraag- en antwoord onderdelen bij alle portefeuilles aanzienlijk zijn verbeterd.

Daarom, onze complimenten voor de betrokken ambtenaren.

 

Wij spreken ook de complimenten uit aan het college en zeker aan de ambtenaren die in een zeer korte tijd, deze begroting hebben voorbereid.

Als fractie zijn wij blij met deze voortvarendheid en gaan ervan uit dat deze lijn de komende tijd wordt gehandhaafd.

 

Het CDA is blij met de voorliggende sluitende begroting en zal dit raadsvoorstel dan ook van harte ondersteunen.

Wij wensen u als college veel succes met de uitvoering van deze begroting.

 

CDA-fractie:

 

Agnes Jonkhout

Jack Aarts

Dani in de Braekt

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.