15 februari 2021

Betoog CDA toekomst Meerssen

Toekomst gemeente Meerssen

 

Geachte collegae en toehoorders.

 

We gaan vanavond praten over de toekomst van onze gemeente.

Wat is de stand van zaken, hoe staan we ervoor, waar willen we naartoe en wat hebben we dan nodig.

In de afgelopen jaren hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de mogelijkheden en toen veronderstelde) onmogelijkheden voor onze mooie gemeente. Het is vanavond niet de eerste keer dat we het daarover hebben. Toch is de realiteit van onze gemeente nu een beetje anders dan voorheen.

 

We gaan niet uitgebreid stilstaan bij wat er in het verleden allemaal is gebeurd. Ongetwijfeld zullen een aantal collega’s dat wel doen.

En wij hoeven dan niet in herhaling te treden. Het verleden is bekend.

 

Wij kijken nu naar de toekomst en dan zijn er een aantal mogelijkheden. Iedereen die niet wereldvreemd in de politiek is weet dat er al jaren gepraat wordt over de politieke bestuurbaarheid van ons land en de gewenste grootte van de diverse bestuurslagen.

Voor wat betreft gemeenten wordt er op landelijk niveau al langer gepraat over gewenste grootte. Ongetwijfeld worden daar ook al plannen voor ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt voortdurend uitgedragen dat het initiatief tot schaalvergroting van onderop moet komen. De raadsleden van deze gemeente zijn allemaal van deze trends en zienswijzen op de hoogte.

 

 

Hoe staat de gemeente Meerssen er nu voor?

In de brief van de provincie van 15 december 2020 – die mede de mede ten grondslag ligt aan deze extra raadsvergadering – wordt de meerjarenbegroting van onze gemeente goedgekeurd en wordt meegedeeld dat de gemeente onder de lichtste vorm van toezicht wordt gesteld.

Iets dat een aantal collegae niet voor mogelijk hadden gehouden en er zijn er zelfs nu nog die vinden dat de provincie haar werk niet goed heeft gedaan. Wij laten dat geheel voor eigen rekening van de betrokkenen. Het is bekend dat vele gemeenten in Limburg er minder goed voorstaan dan onze gemeente en zelfs zij hebben een goedgekeurde begroting.

 

Als CDA beseffen wij terdege dat wij een gemeente zijn grenzend aan het Heuvelland en de Westelijke Mijn streek. Wij zouden ons moeten richten op de wereld naast Meerssen en mogelijk op de schaal van geheel Zuid-Limburg. Deze weg zouden we samen met alle Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie in gezamenlijkheid kunnen bewandelen. Als CDA Meerssen willen wij meedenken over een breder perspectief voor Meerssen en de regio. Hierbij dienen wij samen met alle betrokken partijen de komende jaren te benutten voor een herstructurering voor geheel Zuid-Limburg.

 

In de brief van de provincie uit zij haar ongerustheid over de ontwikkelingen van de financiën van alle Limburgse gemeenten. De geïnteresseerden verwijzen wij naar de  eerste pagina derde alinea van de brief.

Wij zijn het niet eens met de conclusie dat er te weinig bestuurskracht aanwezig zou zijn in onze gemeente. Volgens de CDA fractie is de bestuurskracht van Meerssen zeker niet  minder en misschien wel beter  in vergelijking met andere gemeenten. Zijn wij het beste jongetje uit de klas? Waarschijnlijk niet. Zijn wij het slechtste jongetje uit de klas? Volgens ons zeer zeker niet.

In haar brief doet vervolgens de provincie ons een aanbod om samen te onderzoeken hoe wij als gemeente verder willen gaan en aan dat aanbod verbindt zij een aantal voorwaarden.

Doordat zij dit aanbod doet in dezelfde brief als waarin ze de begroting goedkeurt leidt dat tot onduidelijkheid bij vrijwel alle lezers. Iedere lezer geeft zijn eigen draai aan het aanbod.

Er volgt een bijeenkomst van de raad en de deputé waarin deze de verschillende vragen die bij de verschillende fracties  leven zo goed mogelijk beantwoord.

 

Hoe staat deze CDA fractie daar nu in?

De CDA fractie heeft met belangstelling geluisterd naar zowel de vragen die de ander fracties stelden als alle antwoorden die de deputé heeft gegeven. De CDA fractie was al, en dat is door de provincie herhaaldelijk bevestigd,  ervan overtuigd dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is binnen elke gemeente. Dus ook in Meerssen. De CDA fractie is van mening dat er op dit ogenblik geen aanleiding bestaat om overhaaste besluiten te nemen.

Wel moeten er zo snel mogelijk een aantal dingen duidelijk worden. In de huidige goedgekeurde meerjarenbegroting zijn gelden gereserveerd om nu, nadat het speelveld de afgelopen jaren een paar keer gewijzigd is, binnen onze gemeente duidelijkheid te creëren.

 

Wij verwachten van ons huidige college op korte termijn een gedegen plan van aanpak met betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden van het revitaliseringsproject.

 

Een gedegen strategisch personeelsplan gebaseerd op een zelfstandige gemeente. Wij zien in de leegloop en in het feit dat er binnen enkele jaren meerdere senior ambtenaren wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zullen vertrekken, een grote kans voor onze gemeente.

Het CDA heeft in in het verleden tijdens beschouwingen reeds aangegeven om tijdig extra jonge ambitieuze mensen aan te nemen zodat er tijdig opvolging voor de ambtenaren zou zijn bij het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd.

Wij zouden van deze mogelijkheid dan ook gebruik willen maken een oproep te doen aan  jonge  getalenteerde mensen om de vacaturesite van onze gemeente te bezoeken. Deze dient met de actuele stand van zaken te zijn bijgewerkt. Er liggen naar onze mening uitgelezen kansen.

 

Zoals de provincie in haar brief aangeeft staan alle gemeentes grote opgaven te verwachten  op meerdere  terreinen, wij noemen, omgevingsvisie, energietransitie, in evenwicht brengen van de kosten van de gezondheidszorg, dorpsontwikkelingsplannen, etc. etc.

 

Kortom, wij zijn het ook met de provincie eens dat deze opgaven vaak – gemeente - grensoverschrijdend beter kunnen worden aangepakt, en zouden een dergelijk onderzoek graag samen met de provincie en andere betrokkenen grondig willen onderzoeken.

 

Als antwoord op de vraag van de provincie hebben de 4 p’s een motie voorbereid die aan deze raad zal worden aangeboden. In afwachting van de behandeling daarvan willen wij hierbij onze eerste termijn beëindigen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.