08 november 2021

Eerste termijn beschouwingen CDA

Beschouwingen op de begroting 2022.

 

 

Geachte collega’s – college en overige luisteraars

Wij naderen het einde van deze bestuursperiode. Een periode die we beëindigen met een ander college als bij de start in 2018.

Het afgelopen jaar is er in een nieuwe samenstelling van ons College samen met de ambtelijke organisatie hard gewerkt om de taken in Meerssen uit te voeren.

Onze gemeente is het afgelopen jaar in een rustiger vaarwater gekomen.

Niet dat het College of ambtelijke organisatie heeft stilgezeten, in tegendeel. Veel projecten zijn opgepakt en langslepende dossiers zijn afgehandeld.

Denk hierbij aan de afhandeling van De Proosdij of Camping De Boskant. 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 4 februari jl. in meerderheid zich uitgesproken om als zelfstandige gemeente Meerssen de toekomst in te gaan.

Zelfstandigheid met behoud van identiteit.

Hierbij past wat het CDA betreft ook de aanpassing van de komaanduidingen van onze kernen. In veel gemeenten in Limburg zijn inmiddels komborden met de plaatsnaam in het Nederlands als Limburgs geplaatst met het oog op het behoud van de Limburgse identiteit.

Hiervoor zullen wij een motie indienen met de strekking om op korte termijn te onderzoeken om in onze gemeente de borden te voorzien met de tweetalige kernenaanduiding.  

 

Dan de begroting zelf. In de eerste plaats namens het CDA onze dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. We weten dat de organisatie flink zijn best heeft gedaan op dit stuk en dat, tijdens deze coronatijd met veel thuiswerken, dit niet meevalt.

Met de begroting die voorligt is het College erin geslaagd de jaarlijks voorgenomen uitgaven van de gemeente Meerssen opnieuw binnen de perken te houden. De gemeentelijke financiën zijn ook voor 2022 en meerjarig op orde.

Dit ligt ook in lijn met wat de CDA-fractie bij de bespreking van de kaderbrief heeft aangegeven.

Zo diende er wederom te worden gekeken naar de mogelijkheden van efficiency en besparingen. Waarbij een van de belangrijke uitgangspunten toch was dat het welzijn van de Meerssense inwoners, zeker in deze tijden overeind zou blijven.

Veel gezinnen hebben het, zeker vanaf vorig jaar maart heel zwaar. 

 

De coronatijd heeft een zware impact op onze samenleving gehad.         Vele zijn getroffen door Corona of hebben van een dierbare afscheid moeten nemen.

Zeker de bewoners in de verzorgingshuizen in Meerssen hebben het erg zwaar gehad. Zwaaien op afstand naar je kinderen, kleinkinderen of andere dierbaren. Kinderen konden niet naar school en ouders waren gedwongen om kinderen thuis les te geven. Studenten studeerde noodgedwongen vanuit thuis met beperkte tijd van onderwijs vanuit de scholen. Iedereen heeft in deze tijd zijn beste kunnen vertoond.            Dit was een heel bijzonder en vaak niet te begrijpen periode.

Ook was er in de afgelopen periode eenzaamheid, erger nog en méér dan vóór de crisis!  Nu de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van dit virus weer opnieuw zijn aangescherpt, nemen de zorgen voor onze, zeker kwetsbare medemensen weer toe.

Er zijn grote zorgen over teruglopende inkomsten bij met name zelfstandige  ondernemers, die vrezen voor hun voortbestaan.

Veel ondernemers hebben gebruik kunnen maken van de ondersteuningsmaatregelen van het rijk om de tijd financieel wat te verzachten. Echter heeft deze Coronacrisis een ongekende impact op ons allen.

Corona betekent immers niet alleen een economische crisis.

Het heeft ook een enorme maatschappelijke druk op onze inwoners gelegd.

Verenigingen merken nu pas de gevolgen. Leden zijn afgehaakt en nieuwe leden dienen zich maar mondjesmaat aan. Het is goed dat verenigingen ook in 2021, in navolging van 2020, de gehele subsidie mogen behouden, dat geeft hem wel ruimte om initiatieven te ontplooien.

Helaas is na een korte periode dat we wat meer vrijheid hadden gekregen, de onlangs teruggekeerde beperkingen bij vele weer hard aangekomen.

Hierna werden we plotseling getroffen door wateroverlast.

Afgelopen periode is Meerssen tot 2 maal toe getroffen door extreme wateroverlast. Iets dat nog nooit in deze mate in Meerssen is voorgekomen.  

In deze periode is de regie van Meerssen overgenomen door de Veiligheidsregio. U als College heeft in deze periode een bescheiden coördinerende rol gehad. Tegelijkertijd is door het college in deze periode hard gewerkt en hebben alle collegeleden zich midden in de samenleving gevoegd. Ook ambtelijk heeft men in deze hectische periode vele tandjes extra moeten bijzetten. Onze waardering en dank  hiervoor.

Onze burgers die hierdoor getroffen zijn leven in een vreselijke tijd.                     Niet enkel tijdens en vlak na het hoge water, zeker in de hele nasleep hiervan. Vele inwoners hebben letterlijk, vaak tijdelijk maar soms ook definitief eigen huis en haard verlaten. De hele afwikkeling en wederopbouw zal nog een zeer ruime tijd in beslag nemen.

Wij weten als CDA-fractie Meerssen dat ons College zeer betrokken is bij vele overleggen met diverse instanties. Wij vragen u met klem om alles in het werk te blijven stellen om te voorkomen dat de kernen van Meerssen nogmaals zo ernstig worden getroffen. Naast de lopende plannen vragen wij als CDA-fractie ook aandacht voor het opschonen en uitdiepen van greppels en graven.

Buiten het feit dat deze een opvang zijn voor het water behoren ze ook tot onze landschapselementen.

•        Kunt u ons deze toezegging doen?

Uiteraard ligt bij het voorkomen van wateroverlast ook een opgave bij onze eigen burgers. Als CDA roepen wij ook de inwoners op om zelf maatregelen te nemen zodat het water snel zal infiltreren op eigen terrein. Wij verwijzen hier graag naar de diverse subsidieregelingen voor burgers, o.a. voor het afkoppelen van regenwater.

 

Wij staan ook als gemeente Meerssen de komende jaren nog voor grote uitdagingen.

Onze ambtelijke organisatie dient verder op het gewenste niveau te worden gebracht. Dit in het ophogen van Fte’s maar ook via bijscholing of door ambtenaren de kans en mogelijk geven of zich verder binnen onze organisatie te ontplooien.

Het aantrekken van jong talent verdient hierbij zoals wij al vaker hebben opgemerkt speciale aandacht van het college en de directie. Eveneens, hetzij projectmatig, het betrekken van stagiaires en studenten bij onderzoeken en opdrachten.

Verder ligt er nog een grote opgave ten aanzien van de energietransitie en de gehele invoering van de omgevingswet. In deze Omgevingswet dienen we te zorgen voor een goede balans voor een veilige en prettige leefomgeving. Dit met een goede balans tussen benutten en beschermen.

 

Nadat de provincie de beperkingen door invoering van de eerdere compensatieregeling voor Limburg heeft afgeschaft hadden wij gehoopt dat er al meer woningen aan ons woningbestand waren toegevoegd. Ons is bekend dat er plannen zijn die in een ver gevorderd stadium zijn. De CDA-fractie heeft in april en juni van dit jaar hier al over gesproken. Hierbij is een oproep gedaan om bij nieuwbouwprojecten met de projectontwikkelaars in overleg te treden om de eerste periode de inschrijvingen enkel open te stellen voor inwoners en hun huisgenoten alsmede personen die een economische binding met onze gemeente hebben.

Nu blijkt dat de arbeidsmarkt schaars is en er stagnatie in de woningbouw is, is de urgentie hiervoor nog groter.

Wij hadden verwacht dat wij al geruime tijd een nieuw kabinet hadden en ook mogelijk nieuw beleid in deze.

Al met al VZ, de situatie voor woningzoekende is het laatste jaar verslechterd. 

Vandaar dat ik mede namens collega Ummels, hij heeft onlangs ook aandacht gevraagd om eigen inwoners een voorkeurspositie te geven, een motie zal indienen. 

Tevens zijn in onze gemeente nog locaties waar op een verantwoorde wijze, zij het op beperkte schaal woningbouw kan plaatsvinden. Dit bied kansen, met name voor starters en senioren om een levensbestendige woning te bouwen. Hierbij dient onzes inziens altijd vanuit het ja-tenzij principe worden uitgegaan. 

Toevoeging van deze woningen levert verdere doorstroming in de woningmarkt op.

 

Onlangs hebben wij een raadsbesluit tot overname van gemeenschapshuis de Kollekamp genomen. Als CDA verwachten wij op korte termijn aanvullende voorstellen

 

Wij hebben het vorige jaar gevraagd naar het opstellen van een kerkenvisie.  

Dit om ons kerkelijk erfgoed, in enkele gevallen zelfs een monumentaal kerkgebouw, te behouden voor de toekomst. Wij weten dat de portefeuillehouder hiermee aan de slag is gegaan. De CDA-fractie verwacht dat deze visie binnen afzienbare tijd aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd.

Omtrent onbeperkt samen buitenspelen heeft collega Molling gesproken en de gezamenlijke motie aangekondigd.

VZ, als laatste onderwerp, en daar willen wij onze beschouwingen ook mee afsluiten, vragen wij speciale aandacht voor onze Meerssense veteranen.

Tussen 1940 en 2021 zijn er ruim 675.000 Nederlandse militairen ingezet in oorlogen en meer dan 100 vredesmissies. Het Nationaal Comité Veteranendag Nederlandse gemeenten heeft een oproep gedaan om hun veteranen te eren en te waarderen met een speciaal Witte Anjerperkje dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan elke Nederlandse Veteranendag.

Vandaar dat ook de CDA-fractie in Meerssen een motie zal indienen om   te komen tot realisatie van een Anjerperkje binnen de gemeente. De locatie zou onzes inziens in een rustige, toegankelijke omgeving moeten liggen. Mogelijk kunt u bij de uitvoering hiervan een groep veteranen betrekken.

Voor de nabije toekomst geven wij u mee om onder de plaatselijke kunstenaars een oproep te doen om zo te komen tot een toepasselijk kunstwerk. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een gebroken anjer op sokkel.

Wij hopen uiteraard dat deze motie in navolging van andere gemeenteraden ook hier unaniem wordt aangenomen.

 

Tenslotte willen wij onze collega raadsleden bedanken voor het vertrouwen dat zij ons gegeven hebben en de positieve manier waarop we vaak hebben mogen samenwerken. We hopen dat er ook na de komende verkiezingen op een vruchtbare manier zal worden samengewerkt, dit in het belang van de burgers en bedrijven van ons aller MOOI MEERSSEN.

 

Wij wensen u als college veel succes met de uitvoering van deze begroting.

 

CDA-fractie:

Agnes Jonkhout

Jack Aarts

Dani in de Braekt

 

 

Motie, Komborden met de plaatsnamen zowel in het Nederlands als  

            Limburgs.

Motie, Positie en perspectief inwoners op lokale woningmarkt.

Motie, Witte Anjerperkje.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.