29 december 2021

Gemeentelijk isolatieprogramma voor verduurzaming woningen?

Onlangs kwam het CDA op landelijk niveau samen met de ChristenUnie en GroenLinks met het voorstel voor een Nationaal Isolatieprogramma om het isoleren van woningen sneller, slimmer en socialer te maken. Inmiddels heeft het Rijk met brede steun in de Tweede Kamer een Nationaal Isolatieprogramma opgezet. Gemeenten kunnen vanaf medio 2022 aanspraak maken op bijna € 150 miljoen die beschikbaar is voor een lokale aanpak. Het CDA Meerssen roept daarom de gemeente op om actief aan de slag te gaan met het isoleren van woningen en daarbij aan te sluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma. 

In de laatste raadsvergadering is raadsbreed gepraat over de energietransitie en als onderdeel daarvan  het isoleren van woningen. De gehele raad was – en is – van mening dat de gemeente een belangrijke rol kan en moet spelen bij de stimulering van het isoleren van woningen. In het kader van de energietransitie waaraan ook door onze gemeente wordt gewerkt zijn binnen de gemeente twee wijken aangewezen als pilot wijken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Gezien de thans bestaande mogelijkheden van (mede-) financiering door het rijk roept het CDA Meerssen samen met alle raadsleden het college op om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden en de rijksoverheid te benaderen om als pilot gemeente te kunnen fungeren. Vooruitlopend op mogelijke “nieuwe” energiebronnen zou het naar onze mening aanbeveling verdienen op korte termijn te onderzoeken hoe door middel van vergaande isolatie maatregelen de hoeveelheid te verbruiken energie kan worden teruggebracht.

Immers energie die niet nodig is hoeft ook niet te worden opgewekt. Slecht geïsoleerde woningen en huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening moeten volgens het CDA daarbij als eerste aan de beurt komen.

Door maatwerk te leveren is de gemeente in staat om veel meer huishoudens te bereiken dan via een landelijke aanpak. Een gemeentelijk isolatieprogramma is wat ons betreft de ideale manier om het stimuleren van isolatie lokaal verder uit te werken”.

Bent u het hiermee eens? Of wilt u hierover meedenken en praten? Neem dan contact op met ons via [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.