29 juni 2021

Het CDA geluid tijdens de raadsvergadering 16/21-06

Woordvoeringen:

Raadsvergadering 2021-06-16-21

Vaststelling regionale Energiestrategie Zuid-Limburg.

 

Beste collega’s, college en toehoorders.

 

Zelden zijn voor het vaststellen van een raadsvoorstel zoveel informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Niet enkel gemeentelijk, ook provinciaal en wat het CDA betreft ook partij bijeenkomsten. Bij zo’n omvangrijk stuk is dat ook zeer wenselijk.

Wij dienen zuinig en behoedzaam met onze aarde om te gaan en dat begint letterlijk dicht bij huis. Eigenlijk in en om het huis.

De gemeente Meerssen kan haar steentje bijdragen door op elk van haar beschikbaar dak of wand zonnepanelen te plaatsen veelal in combinatie met de lucht-lucht-warmtepomp en haar inwoners te stimuleren hetzelfde te doen.        Wij hebben hier al vaker aandacht voor gevraagd.

Wij beschikken in Meerssen over vruchtbare landbouwgrond. Door de juiste gewassen hierop te telen zoals bijv. de teelt van aardappels, suikerbiet of mais en daarbij de aanwezigheid door dennen-en loofbos (het Bunderbos) gaan wij al een stuk CO 2 opnamen realiseren. Om deze gronden op te offeren voor zonneweides is de slechts mogelijke milieumaatregel die je je maar kunt bedenken.

Een optie om zonneweides in de toekomst realiseren kan op arme gronden of op die gronden die uit het zicht liggen en waarbij de installaties goed in het landschap inpasbaar zijn.

Tijdens de RAV hebben wij veel inhoudelijke vragen gesteld en deze zijn allen schriftelijk beantwoord, waarvoor dank.

Als CDA stemmen wij dan ook in met de vaststelling van de lokale bijdrage van de gemeente Meerssen op basis van scenario 1 plus, incl. de andere beslispunten.

 

Tot zover voorzitter.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Raadsvergadering 2021-06-16-21

Transformatie St. Agneskerk Bunde tot multifunctioneel centrum.

 

Beste collega’s, college en toehoorders.

 

De ontkerkelijking is de laatste decennia ook in Limburg aan de orde.             Dat wil niet zeggen dat mensen niet meer praktiseren. De wereld veranderd en ook deze beleving veranderd.

Vandaar dat het CDA eind 2020 een motie heeft ingediend om een kerkenvisie te ontwikkelen en hiervoor is, nadat een subsidie is toegekend, nu door het college ook opdracht voor gegeven.

We spreken vandaag over een transformatie van een het kerkgebouw               St. Agneskerk naar een multifunctioneel centrum.

Met dit voorstel wordt het kerkgebouw behouden voor de toekomst en krijgt het  een functie voor zowel inwoners van de eigen kern alsmede een bovenlokale functie.  

Hierbij blijft een kerkelijke functie in het gebouw behouden. Eveneens kan men blijven genieten van de mooie glas in beton ramen.

Opvallend is, dat toen deze kerk gebouwd werd, de gemeente ook al plannen maakte voor de modernisering van de dorpskern van Bunde. Nu anno 2021 is deze discussie voor het plein wederom actueel. Zo zien wij dat de geschiedenis zich herhaalt. 

Het is mooi te zien dat een groep mensen, de handen in elkaar hebben geslagen om deze transformatie tot een succes te gaan maken. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

Wij wensen de kwartiermakers veel succes met de verdere planontwikkelingen.

Voor het CDA is het van groot belang dat de huidige St. Agneskerk, indien er zich onverhoopt problemen bij de stichting zouden voordoen voor de gemeenschap behouden blijft.

Dat betekent dat in dat geval de kerk eigenaar van de grond blijft of de gemeente eigenaar gaat worden.

Wij stellen daarom ook voor dat, indien de stichting Multie Funcioneel Centrum in de problemen komt, de grond ofwel teruggaat naar de huidige eigenaar ofwel naar de gemeente voor €1,--

Mocht bij het totstandkomen van deze transactie de stichting eigenaar van de grond worden, dat dan in de actie worden opgenomen dat de gemeente of de kerkc.q. kerkbestuur, de grond terug kunnen kopen voor € 1,-- of het aankoopbedrag.

 

De Auw kerk, het voormalige kerkgebouw van Bunde, tevens het huidige gemeenschapshuis, dient nu verkocht te worden. Echter kan wat het CDA betreft de overdracht pas plaatsvinden op het moment dat het Multie Funcioneel Centrum operationeel is daar anders verenigingen niet meer over een onderkomen kunnen beschikken, en dit willen wij ten alle tijden voorkomen.

Tot zover in 1ste instantie.

 

--------------------------------------------------------------

Raadsvergadering 2021-06-16-21

Vaststelling Woonvisie leefbare en vitale kernen.

 

Beste collega’s, college en toehoorders.

 

Voorafgaande aan dit raadsvoorstel hebben er digitale themabijeenkomsten plaatsgevonden. Dit was een zeer duidelijke presentatie die goed heeft bijgedragen aan het volgen van dit voorstel.

 

Ook in Meerssen dienen wij de komende jaren woningen te bouwen voor alle doelgroepen.

Nieuwbouwwoningen zijn schaars in Meerssen ook al zien we dat er zo’n 300 in de plannen staan. Appartementen, huur en koop, m.n. voor 55-plussers zijn schaars. Bijna een kwart van deze doelgroep is op zoek naar een passende woning.

Wij zien nu dat inwoners, onze gemeente verlaten daar er vaak geen geschikte woonruimte beschikbaar is.  Dit zowel voor starters, een persoons huishoudens alsmede voor senioren die graag in eigen omgeving willen blijven wonen.

De komende jaren dienen we juist deze woningen zowel in de huur als koopsector in alle kernen te bouwen om aan de behoefte te voldoen.

Voor huurwoningen vragen wij extra aandacht om een deel hiervan aan te laten bieden onder de huursubsidiegrens daar anders veel woningzoekende de huur niet kunnen opbrengen. Dit geld niet enkel bij eerste verhuur echter ook voor de toekomstige huurders. Gevolg kan zijn dat met name de senioren in hun te grote huis blijven wonen en er geen doorstroming zal plaatsvinden. Wij vragen hier extra aandacht voor bij een aanvraag van een woningcorporatie of projectontwikkelaar bij de planontwikkeling van een project.

Tijdens de raads advies vergadering van 2 juni jl. hebben wij nogmaals aanbevolen om leegstaande bedrijfsgebouwen, winkels etc. om te vormen tot wooneenheden.

Wij hebben de suggestie gedaan om dit te publiceren in ons plaatselijk blad en wekelijkse nieuwsbrief. Deze suggestie zou u gaan overnemen. De verantwoordelijk om hiermee aan de slag te gaan is en blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand.

Het mes snijdt zo aan twee kanten, leegstaande panden krijgen weer een bestemming en het woningaanbod kan op een eenvoudige wijze worden uitgebreid.

De uitwerking van deze woonvisie is gelukkig mogelijk daar de provincie de beperkingen door invoering van de eerdere compensatieregeling voor Limburg heeft afgeschaft.

Dit alles schept veel kansen om huidige inwoners als inwoner van onze gemeente te behouden en nieuwe inwoners te mogen begroeten als inwoner van Meerssen.

 

Vandaag nemen we een besluit omtrent de Woonvisie leefbare en vitale kernen.

Wat het CDA betreft wordt dit een positief besluit.

 

Tot zover voorzitter.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.