25 oktober 2020

Het koersdocument

Koersdocument 4P November 2020 – Maart 2022


Op 24 september jl. hebben alle zittende wethouders van de gemeente Meerssen per onmiddellijke ingang ontslag genomen. Gezien de huidige situatie waarin de gemeente Meerssen verkeert hebben de vier partijen Lokaal DNA, CDA, Kijk!!! en FOCUS (verder te lezen als 4P) toenadering gezocht.


De 4P nemen hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigende partijen en hebben besloten zich gezamenlijk in te zetten om met voorstellen te komen die ervoor zorgen dat het College van B&W alsnog tijdig een sluitende begroting kan voorleggen aan de Provincie Limburg.


Vanuit deze samenwerking willen de fracties zich ook verder inspannen om de Gemeente Meerssen zo snel mogelijk in rustig vaarwater te krijgen. Ter ondersteuning en continuering van het bestuur van de Gemeente Meerssen zullen deskundige, onafhankelijke wethouders van buiten Meerssen worden aangesteld.

4P willen op korte termijn een aantal stappen zetten:
1. Twee fulltime wethouders aan de Raad voorleggen ter benoeming;
2. In de Raad een debat voeren over voorliggende conceptbegroting 2021-2024,
welke meerjarig sluitend - en tijdig - bij de Provincie Limburg wordt ingediend;
3. Komen tot een (zo breed mogelijk) raadsakkoord, eventueel onder begeleiding
van een te benoemen formateur;


4P hanteren voor de conceptbegroting 2021-2024 de volgende uitgangspunten:
1. Het is noodzakelijk om weloverwogen en doordachte keuzes te maken om te komen tot een meerjarig sluitende begroting;
2. We gaan Meerssen niet ‘kapot bezuinigen’, dit wil zeggen: er wordt niet gesneden in voorzieningen die ons sociale weefsel hard zouden treffen, en er komen geen exorbitante lastenverzwaringen;
3. Voor vaststelling tarieven van de overige (lokale) heffingen, hebben wij ook oog voor tarieven in omliggende Gemeenten;
4. We krijgen steeds meer taken en minder knaken voor de uitvoering van het Sociaal Domein, dit noodzaakt tot keuzes in de uitgaven door efficiënter te werken, concretere doelen en betere monitoring, zoals het Rijk dat ook verwacht van Gemeenten;
 Koersdocument 4P November 2020 – Maart 2022

5. Wat betreft het Sociaal Domein werken we al intensief samen met Gemeente Maastricht, we volgen dan ook de ontwikkelingen daar, maar houden ruimte voor couleur locale;

4P stellen de volgende prioriteiten tot aan de verkiezingen in maart 2022:
1. Na het formeren van een College en het indienen van de begroting richten we ons op in het rustig vaarwater brengen van bestuurlijk Meerssen, waarbij lopende projecten worden gecontinueerd;
2. De ambtelijke organisatie achten wij van essentieel belang en wordt ingericht met het oog op hetgeen in de komende jaren nodig is om te spreken van een goed bestuur van de Gemeente Meerssen;
3. In de Raad wordt gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak voor raadsbesluiten, de wethouders zijn niet in dienst van 4P maar in dienst van de gehele Raad;
4. Bij het verkennen van scenario’s voor de toekomst van de gemeente Meerssen, blijft het motto: ‘Niets doen is geen optie’. Daarbij sluiten we nu geen enkele oplossingsrichting uit; We werken een plan uit om dit proces vanuit de Raad vorm te geven;
Doel is uiterlijk eind 2021 de mogelijke scenario’s uitgewerkt te hebben opdat burgers en politieke partijen dan in 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijke positie in kunnen nemen;
5. We spannen ons in om voor besluiten inzake de toekomst van de gemeente Meerssen breed draagvlak te zoeken c.q. te creëren, zowel bij de bevolking als in de Raad. Belangrijke momenten daarbij zijn voor ons: de verkiezingen en gevolg voor de Tweede Kamer (maart 2021) die mogelijk leiden tot een andere financiering van gemeenten en de verkiezingen voor de gemeenteraden (maart 2022);

Namens de vier partijen Lokaal DNA, CDA, Kijk!!! en FOCUS:
Bjorn Molling Fractievoorzitter Lokaal DNA
Andreas Pohle Fractievoorzitter KIJK!!!
Agnes Jonkhout Fractievoorzitter CDA
Roger Thijssen Fractievoorzitter FOCUS

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.