25 mei 2021

Motie: Bezwaarschriften WOZ via no-cure-no-pay

Motie: Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld!


De gemeenteraad van Meerssen in openbare vergadering van 20 mei 2021 bijeen;


Constaterende dat:
• Er een explosieve groei is van door No-Cure-No-Pay-bureaus (NCNP’s) ingediende WOZ-bezwaren;
• NCNP’s gebaat zijn bij een volledig juridisch traject, omdat zij verdienen aan de proceskostenvergoeding (PKV);
• Daardoor de relatie tussen inwoner en gemeente formaliseert;
• Daardoor de uitvoering bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) onder grote druk komt te staan;
• Het voor de afhandeling van het bezwaar- en beroepsproces benodigde gekwalificeerd personeel steeds schaarser voor handen is;
• Dit alles heeft geleid tot een significantie kostenstijging bij BsGW, waarvan de verwachting is dat deze kosten net als bij collega-samenwerkingsverbanden de komende jaren bij ongewijzigd beleid verder zullen toenemen;
• De proceskosten over het belastingjaar 2020 voor BsGW een geraamd bedrag à € 2.700.000 omvatten;
• Inwoners sneller en tegen lagere kosten geholpen kunnen worden, als zij (eerst) rechtstreeks contact met BsGW
opnemen.


Overwegende dat:
• De uitvoeringslasten, als gevolg van juridische procedures tegen BsGW, dusdanig groeien dat in de nabije toekomst een tijdige en correcte belastingheffing niet meer gewaarborgd kan worden;
• BsGW er alles aan doet en blijft doen om het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om zelf een bezwaarschrift in te dienen en het vertrouwen van de inwoners terug te winnen;
• De explosieve groei van het aantal NCNP-bureaus het gevolg is van het verdienmodel, dat door de huidige regelgeving wordt gefaciliteerd;
• De handelswijze van deze bureau’s geënt is op zo veel en lang mogelijk procederen tegen de overheid en daarmee het wantrouwen van inwoners richting de (lokale) overheid voedt;
• Een deel van de stijgende proceskosten voor rekening komen van de gemeente Meerssen, waardoor dat geld niet kan worden ingezet voor de lokale gemeenschap;
• Een NCNP voor een gegrond bezwaar- en/of beroepschrift tussen de € 265,- en € 3.775,- aan gemeenschapsgeld opstrijkt;

• De hiermee gepaard gaande uitvoeringslasten hierin nog niet zijn meegenomen;
• BsGW en de deelnemende gemeenten geen mogelijkheden hebben om deze kosten te verminderen, omdat de procedure voor het indienen van een bezwaarschrift wettelijk is vastgelegd en NCNP bureau’s geen brancheorganisatie hebben, die een ethisch kader normeert;
• De rechterlijke procedure om de WOZ-waarde en de geschilbeslechting zou moeten draaien en niet om het vergroten van de omzet voor de NCNP-bureau’s;
• Dat raadsleden van de lokale, landelijke partijen bij hun collega’s in Den Haag aandacht zullen vragen voor het verdienmodel en de werkwijze/intentie van NCNP bureau’s, het effect dat het heeft op de bedrijfsvoering van BsGW, en de extra kosten die het met zich meebrengt voor de lokale gemeenschap.


Roept het college op:
De “motie in wording” van de gemeente Oss te ondersteunen op de eerstvolgende ALV van de VNG om het onderwerp NCNP-bureaus met hoge prioriteit op de VNG-agenda te plaatsen met als doel de wetgeving en ethiek omtrent bezwaarschriften tegen WOZ-waarden aan te passen. Dit zodanig dat de perverse prikkel van het verdienmodel voor de NCNP wordt beëindigd en gemeenten verlost worden van grote problemen in de belastinguitvoering en een forse onnodige kostenpost. De denkrichting hierbij is dat inwoners weer vertrouwen moeten krijgen in de (lokale) overheid en dat BsGW de gelegenheid krijgt dit vanuit de eigen kracht te bewerkstelligen.
En verzoekt de griffie om een afschrift van deze motie te versturen naar alle aan BsGW deelnemende gemeenten met het verzoek de “motie in wording” van de gemeente Oss door het college te laten steunen, wanneer deze wordt ingediend bij de VNG.


En gaat over tot de orde van de dag. De indiener(s):
Dhr. Gulikers Fractievoorzitter BRUG-M
Dhr. Pohle Fractievoorzitter Kijk!!!
Dhr. Molling Fractievoorzitter Lokaal DNA
Dhr. Thijssen Fractievoorzitter FOCUS
Dhr. Aarts Raadslid CDA

https://meerssen.notubiz.nl/document/10159404/1/20210520%20Motie%20inzake%20Bezwaarschriften%20WOZ%20via%20No-Cure-No-Pay%20(2)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.