24 oktober 2020

Persbericht: Op weg naar rustig vaarwater

PERSBERICHT - Meerssen, zaterdag 24 oktober 2020


Op weg naar rustig vaarwater


Samenwerkende raadsfracties presenteren kandidaat-wethouders en te varen koers tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022


Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2020 hebben de vier zittende wethouders met onmiddellijke ingang hun ontslag ingediend bij de gemeenteraad. Omdat vanaf die datum geen wethouders meer in functie waren, is conform de gemeentewet de burgemeester in plaats van het college getreden. Omdat de vier raadsfracties Lokaal DNA, CDA, Kijk!!! en FOCUS van mening zijn dat Meerssen door een voltallig college bestuurd moet worden, hebben ze na gesprekken onder leiding van mevrouw Quint-Maagdenberg het initiatief genomen om twee fulltime wethouders te nomineren:
-Dhr. Gerard Ijff
-Dhr. Rein Dupont

Gerard Ijff (64 jaar) is een zeer ervaren bestuurder. Iemand met jarenlange ervaring als wethouder. Hij heeft ruime ervaring met de portefeuilles openbare ruimte en bestuurlijke ervaring op het terrein van sport, asielzoekersvraagstukken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt vraagstukken, wijkontwikkeling en wijkbeheer.

Rein Dupont (62 jaar) heeft 12 jaar ervaring als raadslid en is ruim 10 jaar lid geweest van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg waar hij verantwoordelijk voor alle dijkversterkingsprojecten in Limburg was. Daarnaast vervult hij nog enkele nevenfuncties.

Beide kandidaat-wethouders zijn afkomstig van buiten de gemeente Meerssen, hebben zin in deze uitdaging en kunnen bogen op ruime bestuurlijke ervaring. De benoeming en beëdiging van de wethouders wordt behandeld tijdens een extra raadsvergadering op maandag 2 november 2020.


Voorgestelde koers tot gemeenteraadsverkiezingen 2022
Bij de presentatie van de twee kandidaat-wethouders hebben de vier fracties bovendien een koersdocument gepresenteerd. Dit bevat voorstellen die zij in de afgelopen weken via het college aan de ambtelijke organisatie hebben voorgelegd.


Belangrijkste uitgangspunten:
1. Weloverwogen en doordachte keuzes maken om tot een meerjarig sluitende begroting te komen.
2. Niet snijden in voorzieningen die ons sociale weefsel hard zouden treffen en geen exorbitante
lastenverzwaringen.

3. Bij de vaststelling van tarieven hebben wij ook oog voor tarieven van lokale heffingen in omliggende gemeenten.
4. Doordat we te maken hebben met meer taken en minder knaken voor de uitvoering van het sociaal domein zijn we genoodzaakt tot keuzes in de uitgaven, dat wil zeggen: efficiënter werken, concretere doelen stellen en beter monitoren.


Belangrijke prioriteiten:
1. In rustig vaarwater brengen van bestuurlijk Meerssen, waarbij lopende projecten worden voortgezet.
2. De ambtelijke organisatie zodanig inrichten, dat er in de komende jaren sprake is van goed bestuur.
3. In de gemeenteraad zoeken naar breed draagvlak: de wethouders zijn immers in dienst van de hele
raad.

Niets doen is geen optie
Bij het verkennen van scenario’s voor de toekomst van de gemeente Meerssen, blijft het motto: ‘Niets doen is geen optie’. De samenwerkende fracties sluiten geen enkele oplossingsrichting uit en streven ernaar om dit proces vanuit de hele raad vorm te geven. Doel is uiterlijk eind 2021 diverse scenario’s te hebben uitgewerkt, waardoor burgers en politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een duidelijke positie kunnen innemen. We spannen ons in om voor besluiten inzake de toekomst van de gemeente Meerssen breed draagvlak te zoeken c.q. te creëren bij zowel de bevolking als in de gemeenteraad. Belangrijke momenten daarbij zijn de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, omdat deze mogelijk tot een andere financiering van gemeenten kunnen leiden en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Sluitende meerjarenbegroting
De verwachting is dat het nieuwe college met inachtneming van het bovenstaande een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad kan voorleggen ter besluitvorming op 11 en 12 november. Vervolgens kan de vastgestelde gemeentebegroting tijdig - dus vóór 15 november 2020 - bij de Provincie worden ingediend.


Bjorn Molling Agnes Jonkhout, Andreas Pohle en Roger Thijssen    Fractievoorzitters Lokaal DNA, CDA, KIJK!!!, Focus

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.