08 juli 2019

Reactie CDA Meerssen op Kaderbrief en meerjarenbegroting

Bij de behandeling van de Kaderbrief meerjarenbegroting 2020-2023 tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juli, heeft het CDA onderstaand naar voren gebracht.

Wij hebben deze kaderbrief grondig gelezen en het is een pittige opdracht die ons te wachten staat.

Deze financiële tekorten zien we in vele kleine gemeenten ontstaan. Dit komt veelal voort uit de taken die wij vanuit de overheid opgelegd krijgen zonder dat er financiële middelen mee komen.

Denk hierbij maar aan de gehele decentralisatie van de jeugdzorg. De landelijke wijzigingen in de eigen bijdragen van huishoudelijke hulp, de energietransitie of de invoering van de omgevingswet. Zomaar enkele taken die de gemeente er maar bij moet gaan doen en dat zonder extra poen.

Toch zien wij nog kansen om de begroting en de meerjarenbegroting aan te passen.             B.v. het onderzoek naar fijnstof, wij dienen onzes inziens eerst de resultaten bij Schiphol af wachten alvorens wij geld doen investeren. Dus nog geen gelden in de begroting hiervoor opnemen.

Het omlaag brengen van de ambitie van de energie transitie, zie ook het gezamenlijke ingediend en ingetrokken amendement BRUG-M en CDA. Wij wachten hier het nieuwe raadsvoorstel van de wethouder bij af. Dit gewijzigd ambitieniveau dient ook een positief effect op de begroting te laten zien.

Het doen van goede investeringen door het gebruiken van de laag renderende Essentgelden en reserves in projecten, die leiden tot hogere rendementen voor de gemeente en zo de exploitatie verlagen of de opbrengsten verhogen.

Huiskamerprojecten: De in de kadernota opgenomen doorontwikkeling van de huiskamerprojecten en de ondersteuning van professionele ketenpartners moeten na de initiële investering ten minste een bezuiniging opleveren in de WMO uitgaven. Wij verwachten deze bezuiniggingen in de begroting terug te zien.

In het kader van een mogelijke overgang naar de regie gemeente dienen we uiterst terughoudend te zijn in het invullen van vacatures en het aangaan van verplichtingen met een structureel karakter.

Wij willen dit nogmaals onder de aandacht brengen.

Het CDA heeft in vroegere tijden al aangegeven om reststroken te vermarkten. Tot op heden zien wij hier geen actief beleid op. Wij willen dit nu terug gaan zien in de komende en meerjarenbegroting. Het jaarlijkse onderhoud zal dan ook niet meer op onze meerjarenbegroting drukken.

Ook het afstoten van gemeentelijke accommodaties dient met voortvarendheid te worden opgepakt. En dit gaat wat het CDA betreft veel verder dan de accommodaties die thans deel uit maken van het accommodatiebeleid. Voorbeelden hiervan zijn de 2 scholen in de kern Meerssen en het Erfgoedhuis.  Hierdoor zijn er voor de gemeente b.v. geen onderhoudskosten en verzekering meer waardoor we een beter resultaat in onze meerjarenbegroting krijgen. Overigens wat het Erfgoedhuis betreft, hieruit zouden wij inmiddels inkomsten ontvangen echter door het vertrek van de thans gehuisvestigde organisaties komt dit gebouw leeg te staan.

Het CDA blijft vasthouden aan het niet verhogen van de OZB.                                                   

Verder zullen wij afwachten met welke voorstellen u als college in de begroting komt. Echter geven wij u nu al mee, dat de in de kadernota opgenomen bedragen voor ons niet leidend zijn bij de behandeling van de begroting.

Wat het CDA betreft is er enkel ruimte voor nieuw beleid voor zover zich dat terugverdiend en of wordt gefinancierd door de verlaging van de kosten van het oude beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.