16 november 2020

Terugblik op de Begrotingsvergadering

Aan de bezoekers van onze site

Iedereen die het raadsdebat van 11 en 12 november gevolgd heeft of  na het in De Limburger verschenen artikel van 13 november zich afvraagt waarom het CDA bij monde van Jack Aarts aan een collega raadslid meedeelde niet met hem verder te willen discussiëren verzoeken wij het hierna volgende  artikel uit het reglement van orde te lezen en de toelichting daarop.

 artikel 21 Reglement van orde Raad:
1. de beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de Raad anders beslist; 2. elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten; 3. een lid mag in een termijn niet meer dan een maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel. Korte interrupties zijn vanaf de zitplaats uitsluitend na de 1e termijn toegestaan en de voorzitter bewaakt een juiste gang van zaken.
4. het derde lid is niet van toepassing op:
a. de rapporteur van een commissie;
b. het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel; 5. bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Toelichting Artikel 21 Reglement van orde Raad:
Indien de Raad van mening is, dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan hij daartoe uitdrukkelijk besluiten. Het tweede lid benadrukt dat de voorzitter elke spreektermijn afsluit. Dit behoeft overigens niets te veranderen aan de praktijk dat een portefeuillehouder antwoordt na de inbreng van de raadsleden in de eerste en tweede termijn.
Het stellen van vragen dient ook als een spreektermijn beschouwd te worden. Uitzondering vormen korte interrupties die in 2e termijn zijn toegestaan. Een verzoek van een raadslid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te geven, dient de voorzitter niet te honoreren.
De beraadslaging over een motie vindt niet plaats in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de beraadslaging over het betreffende, aan de orde zijnde onderwerp. Dit is uiteraard anders indien er sprake is van een ingediende motie vreemd aan de orde van de dag.

Van de griffier ontvingen wij op onze vraag daarover verder nog de volgende toelichting: Voor wat betreft digitaal kenbaar maken van een verzoek tot spreken/interruptie verwijs ik naar de mail van Randy van 28-09-2020 inzake "wijziging woordvoering verzoeken bij digitale vergaderingen MS Teams":
De afspraken omtrent het verzoeken van woordvoering blijven daarmee nagenoeg hetzelfde. In plaats van de microfoon open te zetten om het woord te verzoeken, doet u dit nu door het opsteken van een handje. Onderstaand is te zien hoe dit werkt.
Zodra u eenmaal op het handje gedrukt hebt, wordt dit handje "wit" en verschijnt er een klein handje linksonder in uw scherm. De griffie kan in een lijst van deelnemers zien dat u het woord wenst te voeren en geeft dit door aan de voorzitter. Als de griffie uw "handje" gezien heeft, zal de griffie deze laten zakken.


Wij als CDA fractie waren van oordeel dat vrijwel de hele woordenwisseling in tweede termijn van de fractie BRUG-M vrijwel nergens volgens deze regels verliep. Ook bleef naar onze mening de voorzitter af en toe in gebreke bij het toepassen van de regels. Volgens ons is coulance best oké en is het voorzitten van een raadsvergadering zeker niet altijd gemakkelijk maar dat een tweede termijn ruim 75 minuten duurt zonder dat er inhoudelijk nauwelijks iets wordt bijgedragen aan het debat vinden wij niet acceptabel. Wij gunnen iedereen zijn hobby maar vinden niet dat de raadsvergadering als debatingclub  moet worden gebruikt. Reden van ons om na de zoveelste vraag die geen betrekking had op het in behandeling zijnde onderwerp (we hadden het over de begroting weet u nog?) het vragenstellende raadslid mee te delen dat wij aan zijn farce niet langer zouden meewerken. Dit zal waarschijnlijk niet verhindert hebben dat hij voor zichzelf een plezierige avond heeft gehad met af en toe een biertje  erbij. Toch denken wij als CDA fractie van Meerssen niet dat een dergelijk gedrag bijdraagt aan het politieke draagvlak bij de burgers in onze gemeente en eventuele andere toehoorders.

Zoals u van ons kunt verwachten zijn wij altijd bereid onze politieke standpunten duidelijk naar voren te brengen en dat hebben wij bij onze beschouwingen bij de begrotingsbehandeling  wederom gedaan. Zie het betreffende artikel  “beschouwingen CDA Meersen op de begroting 2021” van 11 november jongstleden op onze site. Wij nodigen iedereen dan ook hartelijk uit om bij eventuele vragen met ons contact op te nemen. Ook indien u wil meepraten over de ontwikkelingen binnen onze gemeente bent u van harte welkom. Meld u gewoon aan via  onze site : [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.