Biezenmortel-Esch-Helvoirt-Haaren 

Verkiezingsprogramma CDA Haaren Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sterke dorpen zijn vitaal, levensvatbaar, duurzaam en hebben een eigen identiteit. Goed doorgeven betekent behouden en borgen wat goed is, inhalen en vernieuwen wat nagelaten is en oppakken wat er niet

Goed gaan doorgeven is de belofte van het CDA Haaren aan de inwoners bij de opsplitsing van de gemeente naar de aangrenzende gemeenten.

Betrokkenheid, inzet en inbreng van mensen bij hun gezin, dorp, school, buurt, kerk, bedrijf of sportvereniging bepaalt de samenhang en richting van de gemeenschap en leefbaarheid.
Het CDA Haaren is een partij voor alle inwoners. Iedereen hoort erbij. Wij zijn vertegenwoordigd in alle omliggende gemeenten, provincie Noord Brabant, landelijk en Europa.

Wij hebben een evenwichtig team van 8 kandidaat-­‐raadsleden en een sterke achterban, die er voor u zijn om Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt goed door te geven. Uw belangen dienen wij, ook de herindeling.

Het programma is tot stand gekomen door goed te luisteren.
Opzet van het verkiezingsprogramma:

Speerpunten voor een STERK: Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt en een Algemeen deel voor alle dorpen:

1)     Opsplitsing                                 6) zorg

2)     verkeersveiligheid                      7) onderwijs

3)     duurzaamheid                            8) ondernemen

4)     sociaal duurzaam gedrag           9) vrijwilligers

5)     wonen                                         10) Buitengebied
 

SPEERPUNTEN

Voor een STERK Biezenmortel willen wij:

1.   150 nieuwe woningen (voor groei aantal inwoners)

2.   Coöperatie Biezenmortel ondersteunen

3.   Basisschool vernieuwen en kinderopvang opzetten

4.   Gemeenschapshuis de Vorselaer vernieuwen

5.   Openbaar vervoer verbeteren

6.   Parkeerproblemen oplossen in het centrum

7.   Afspraken met buurgemeente maken over dorps-­‐ cq plattelandsschool

8.   Bestemmingsmogelijkheden van de kerk onderzoeken met het bisdom

Voor een STERK Esch willen wij:

1.   Gemeenschapshuis de Es en basisschool vernieuwen

2.   Woningbouw realiseren

3.   Verkeersproblematiek veiligheid en vrachtverkeer aanpakken

4.   Wateroverlast Leunisdijk oplossen

5.   Toegankelijkheid herstellen naar het Buitenhuis

6.   Friends of Europe behouden

7.   Gasthuisbrug andere kleur geven

8.   Buurtpreventieapp stimuleren

9.   Probleem spoor (PHS) en brug Groenendaal oplossen

Voor een STERK Haaren willen wij:

1.   Nieuw gemeenschapshuis realiseren vóór de herindeling;

2.   Herbestemming gemeentehuis met gemeenschappelijke functies b.v. bibliotheek, politiepost enz.

3.   Onderzoeken of 1 en 2 te combineren zijn

4.   Duurzame herbestemming Haarendael met behoud van de Gedenkplaats

5.   Mgr. Bekkersplein ontwikkelen naar identiteit Haaren

6.   Woningbouw realiseren

7.   Voldoende parkeerplaatsen in het centrum

8.   Boomteeltontwikkelingsgebied versterken

Voor een STERK Helvoirt willen wij:

1.   N65 verlagen naar tunnel(bak) onder kruising Molenstraat – Torenstraat

2.   Herbestemming van de Oude Dr. Landmanschool met behoud Notenkraker voor harmonie

3.   Verkeerssituatie Torenstraat structureel verbeteren

4.   Nieuwe locatie voor woningbouw onderzoeken

5.   Duinoord: oplossing voor het parkeren

6.   Zandverstuiving herstellen, gelegen bij het villapark - Distelberg aan de berkendreef;

7.   Onderzoek voor treinstation

ALGEMEEN DEEL VOOR ALLE DORPEN

1) Opsplitsen per 1 januari 2021

Het CDA gaat voor:

-­‐    Samen met de inwoners bepalen we de grenzen van ieder dorp en aansluiting op welke buurgemeente. Het CDA neemt daarbij als uitgangspunt de huidige dorpsgrenzen (zie kaart)

-­‐    Het bestemmingsplan voor het buitengebied moet vóór de opsplitsing gerealiseerd zijn.

-­‐    Toestaan van een dubbelfunctie woon/recreatie bestemming op de Noenes, Spechtbos, Eekhoornbos en Fazantbos

-­‐    Behouden gemeenschapshuizen in elk dorp

-­‐    Gemeentelijk monumentenbeleid opnieuw opzetten

-­‐    Milieustraat open houden voor alle dorpen, ook nà de opsplitsing

-­‐    Goede dienstverlening aan de inwoners ook tijdens het opsplitsingstraject

-­‐    Een goede overgang van de eigen ambtenaren

-­‐    Spreekuur wethouders herinvoeren.

-­‐    Samen met de inwoners bepalen we de grenzen van ieder dorp en aansluiting op welke buurgemeente. Het CDA neemt daarbij als uitgangspunt de huidige dorpsgrenzen (zie kaart)

2.     Verkeersveiligheid:

De basis voor verkeersveiligheid is o.a. lage snelheid, goed onderhoud en goede verlichting.

Het CDA gaat voor:

a)                         snelheids-­‐smileys plaatsen bij scholen, speeltuinen, sportverenigingen.

b)                         wandel-­‐ en fietspaden en wegen beter begaanbaar maken.

c)                         zorgen voor straatverlichting op donkere plekken in het buitengebied.

3.     Duurzaamheid:

Duurzaamheid is vanzelfsprekend een onderdeel van elk beleidsgebied. Het CDA gaat voor:

a)                   Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s;

b)                    Duurzaamheidslening mogelijk maken voor alle woningen;

c)                  Bescherming cultureel erfgoed;

d)                    Stimuleren zonne-­‐energie, slim-­‐rijden, LED-­‐verlichting ook voor (buitensport) verenigingen

e)                    Ondersteunen nieuwe initiatieven en ontwikkelingen;

4.     Sociaal duurzaam gedrag:

We willen zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners van onze dorpen organiseren.

Het CDA gaat voor:

a)                         Maatjesproject opzetten;

b)                         Ergernissenloket b.v. hondenpoep en afval op straat.

c)                         Burendag blijvend stimuleren

d)                         Trainingen voor verenigingen om signalen op te pakken van de jeugd, o.a. pestgedrag, armoede, eenzaamheid enz.

e)                         Het onderhoud van AED-­‐apparaten subsidiëren.

5.     Wonen:

We willen zorgen voor woningen voor alle leeftijdsgroepen. Doel is de leefbaarheid van de dorpskernen.

Het CDA gaat voor:

a)                         Bouwen voor 1-­‐persoonshuishoudens, met een lagere tariefstelling rioolheffing

b)                         Woningen bouwen naar behoefte, met extra aandacht voor starterswoningen. Maximale mogelijkheden voor mantelzorgwoningen of om woningen te splitsen.

c)                         Stimuleren om woningen energieneutraal te maken voor zowel bestaande als nieuwbouw!

6.     Zorg:

Een goede betaalbare zorg, is ook onze zorg. Het CDA gaat voor:

a)                         Keukentafelgesprekken zijn gericht op de behoeften van de inwoner en worden gevoerd in begrijpelijke taal;

b)                         Aandacht voor 40-­‐60 jarigen, die de zorg hebben voor opgroeiende kinderen, èn zorg verlenen aan de ouders (sandwichgeneratie)

c)                          Dagbesteding in elk dorp voor dementerenden

d)                         Zorg voor ouderen op peil houden en vernieuwen.

7.     Onderwijs:

We moeten zorgen dat de kinderen goed basisonderwijs kunnen volgen in elk dorp. De gemeente moet vooral faciliteren, ook is zij verantwoordelijk voor een voorziening voor gymnastiek voor de basisschool.

Het CDA gaat voor:

a)                         Behoud van basisscholen in elk dorp;

b)                         Flexibele onderwijsgebouwen inzetten;

c)                         Kennis van en respect voor de natuur bij de schoolgaande jeugd stimuleren

b.v. door het opzetten van een natuurleerpad;

d)                         Stimuleren van maatschappelijke stage

e)                         Voorlichtingen verzorgen over het thema (preventie) alcohol-­‐ en drugsgebruik;

f)                          EHBO en reanimatie trainingen onder de aandacht brengen

g)                         Bedrijven, verenigingen en de gemeente oproepen om stageplaatsen te creëren;

8.     Ondernemen:

Wij zijn voor verantwoorde economische groei als drager van de leefbaarheid in onze dorpen. Grootschalige of industriële bedrijvigheid vinden we niet passen bij de schaal van onze dorpen. We willen een gemeente zijn die meedenkt in mogelijkheden voor ondernemers.

Het CDA gaat voor:

a)                         Instellen van een bedrijfscontact-­‐functionaris cq accountmanager, die de ambtelijke wegen weet te versnellen voor de ondernemers;

b)                         Overbodige regels schrappen en tegenstrijdige regels laten vervallen;

c)                         Bij gemeentelijke inkoop en aanbestedingen ruimte bieden voor lokale ondernemers.

d)                         Doorlooptijd van vergunningaanvragen inkorten;

e)                         Overbodige regels schrappen en tegenstrijdige regels laten vervallen;

9.     Vrijwilligers:

Sterke dorpen draaien op sterke verenigingen, en sterke verenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Het CDA gaat voor:

a)                         Het ondersteunen van vrijwilligerswerk met specifieke aandacht voor het werven en behouden van vrijwilligers;

b)                         Jaarlijkse uitreiking vrijwilligersprijs en verenigingsprijs per dorp;

c)                         Stimuleren dorpsactiviteiten b.v. grote dorpsquiz;

d)                         Ondersteunen van vrijwilligers bij de integratie van vluchtelingen.

e)                         Gratis verstrekken van verklaring omtrent gedrag (VOG) aan vrijwilligers

10.  Buitengebied:

We willen graag dat agrariërs, ondernemers en inwoners in het buitengebied weten waar ze aan toe zijn.

Het CDA gaat voor:

a)                         Vóór de opsplitsing realisatie van een nieuw bestemmingsplan buitengebied

b)                         Ontwikkelen van een boomteelt-­‐ontwikkelingsgebied

c)                         Aandacht voor recreatie en toerisme

d)                         Oplossen van problemen met leegstaande agrarische gebouwen.

e)                         Bestrijden criminaliteit in het buitengebied 

Coöperatief Duurzaam Aanspreekbaar

Het is tijd voor het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.