01 februari 2019

Worden de kleine partijen in Vught buitenspel gezet?

De afgelopen maanden heeft een werkgroep uit de gemeenteraad zich gebogen over een nieuw “Reglement van Orde raadscommissie” (RvO). Een meerderheid van deze werkgroep is voorstander voor aanpassing van het RvO, wat beëdigde burgerleden de mogelijkheid geeft om – mocht een raadslid onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn - tóch deel te nemen aan de beraadslaging in de commissies. In het nieuwe RvO worden burgerleden tijdens de commissievergaderingen dus min of meer gelijkgesteld aan raadsleden, net zoals in heel Nederland vanzelfsprekend is. Maar NEE, niet in Vught!

De coalitiepartijen Gemeentebelangen en VVD dienen nu namelijk een amendement in, zodat een burgerlid NIET deel mag nemen aan de commissievergaderingen indien er geen raadslid aanwezig is. Dit is uitermate nadelig voor de kleinere partijen in de Vughtse politiek en hiermee wordt hen zelfs de mogelijkheid ontnomen om hun achterban te vertegenwoordigen. Dit druist tegen elke, maar dan ook elke democratische gedachte in.

En zo wordt het voor één- of tweemansfracties haast onmogelijk om hun werk goed te doen.

KLEINE PARTIJEN worden op deze manier BUITENSPEL GEZET. Een kwalijke zaak, zo vinden ook de andere partijen: maar de partijen Gemeentebelangen en VVD laten graag de macht van het grote getal gelden.  Of zoals een andere partij het eerder noemde: pesterijen op het schoolplein. Zo is het waarschijnlijk niet bedoeld, maar zo voelt het zeker wel. 

Een voorbeeld waar dat toe kan leiden: neem 27 september 2018. Het CDA raadslid Yvonne Vos was toen verhinderd om bij de commissievergadering aanwezig te zijn en het CDA mocht zich ook niet laten vertegenwoordigen door één van de burgerleden. Het CDA heeft toen één van haar burgerleden in laten spreken om alsnog het standpunt van het CDA te kunnen laten horen. Dit was de enige manier om op dat moment ons standpunt te kunnen geven over de onderwerpen, maar dat biedt geen mogelijkheid om aan de discussie deel te nemen. Terwijl burgerleden er juist zijn om de raadsleden te ondersteunen. Ook als een raadslid niet aanwezig is, zijn burgerleden goed in staat om de mening van hun partij te verkondigen. Dit vindt niet alleen het CDA, maar ook SP, D66 en PvdA-GL.

Teleurgesteld. Zeer teleurgesteld. Dat zijn wij met het amendement. Het argument van VVD en Gemeentebelangen waarom zij met dit amendement komen, is dat burgerleden niet benoemd zijn en daarom niet democratisch gekozen zijn. Het klopt dat zij niet benoemd zijn, daarom kunnen zij ook nooit deelnemen aan de raadsvergaderingen zelf en besluiten nemen. Maar al met al een opmerkelijke gang van zaken aangezien een burgerlid -net zoals raadsleden - op de kieslijst heeft gestaan, beëdigd wordt en toegang heeft tot alle raadsinformatie.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er binnen VVD en Gemeentebelangen iedereen vindt dat kleine partijen op deze manier monddood gemaakt worden, iets wat niet hoort bij de democratie. 

Zie ook  https://www.vught.nu/gemeentebelangen-en-vvd-willen-raadswerk-van-kleine-partijen-moeilijker-maken/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.