13 april 2020

Coronacrisis, N65 en de lokale democratie

De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor ons doen en laten, we maken het elke dag mee. De 1,5 meter samenleving heeft ondertussen ook gevolgen voor de besluitvorming in de gemeenteraad van Vught. 
De besluitvorming in onze gemeenteraad is sinds kort gedigitaliseerd en dat geldt ook voor het spreekrecht van de burger. Zolang de besluitvorming gaat over zogeheten “hamerstukken” , onderwerpen waarover de politieke partijen en de burger het bij voorbaat eens zijn, is dat geen probleem. Besluitvorming over hamerstukken kan dan best digitaal en dus “op afstand”. Zodra het echter onderwerpen zijn die controversieel zijn en grote langjarige consequenties hebben, dan ondermijnt die digitalisering het democratische controle proces van de raad en het inspreekrecht van de Vughtse burger.

En precies dat nu is het geval bij de N65. Het College wil dat de raad in mei besluit over het ontwerpbestemmingsplan N65. Een besluit waar een prijskaartje van minimaal € 33 mln. aan vast zit, dat in de gemeenteraad een controversieel onderwerp is en waartegen inmiddels een burgerinitiatief is opgestart.
Het CDA heeft samen met D66 en de SP aangedrongen op uitstel van de besluitvorming over de N65. Want de digitale behandeling  komt neer op een uitholling van onze lokale democratie. Er is namelijk géén openbare raadsdiscussie, géén publieke tribune en géén openbaar publiek spreekrecht.

Het is ook een besluit met grote langjarige financiële consequenties voor Vught. Een besluit dat volgens het College toch moet worden genomen ook al zitten we in een van de meest onzekere periodes ooit. De financiële gevolgen voor de gemeentebegroting als gevolg van de Coronacrisis zijn enorm. Er is nu al sprake van extra uitgaven (corona-uitkering zzp-ers, extra jeugdzorg etc.)  Daarnaast loopt de gemeente op dit moment al inkomsten mis (denk aan de toeristenbelasting en de OZB van winkels en bedrijven), ook de inkomsten uit het Gemeentefonds  van het Rijk zullen stukken lager zijn dan begroot. Dit jaar en ook de komende jaren. Want de Rijksbegroting 2020 kan de prullenbak in, zo wordt in Den Haag gesteld. Die van Vught daarmee ook, want ruim 2/3de van onze ontvangsten (circa € 40 mln.) komen van het Rijk.
Daarom ook heeft het CDA schriftelijk aangedrongen op een inzicht in de gevolgen van de Coronacrisis voor de financiën van onze gemeente. Zonder dat inzicht is een besluit over € 33 mln. bestuurlijk en financieel onverantwoord. Het kan zo maar betekenen dat Vught failliet gaat en haar zelfstandigheid verliest.

Het CDA is van mening dat een van de grootste besluiten ooit in onze raad, een besluit met grote langjarige financiële consequenties voor onze gemeenschap, niet zo maar digitaal kan worden genomen. We zullen de signalen van onze burgers serieus moeten nemen. De besluitvorming zal moeten worden uitgesteld. Dat is eenvoudig te doen, want het Vughtse besluit moet toch al wachten op de N65 besluitvorming in Haaren en die vindt pas over een aantal maanden plaats. Uitstel betekent ook dat er tijd is om de financiële gevolgen van de Corona-crisis voor de gemeentelijke inkomsten en uitgaven door te rekenen.

Alleen uitstel neemt de inwoners van Vught serieus. Alleen uitstel en de tijd nemen voor de financiële doorrekening van ons huishoudboekje maakt dat we zorgvuldig en verstandig kunnen besluiten. Zodat we niet onwetend en onvoorbereid over de grootste uitgave in de Vughtse geschiedenis ooit, gaan besluiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.