23 april 2020

De verharding van de Jagersboschlaan of hoe een College van B&W doordendert

In december  2018 kwam de voorgenomen verharding van de Jagersboschlaan voor het eerst onder de publieke aandacht. Aanleiding was een buurtbijeenkomst waar wethouder van de Ven de omwonenden informeerde. Sindsdien zijn door CDA, D66 en SP vragen gesteld over de veronderstelde noodzaak tot verharding, is een breed gedragen protestactie opgestart en zijn door omwonenden bezwaarschriften ingediend. Verder werd onlangs bekend dat het Maurick College, de Fietsersbond en de Stichting Natuur en Milieu groep Vught naar de rechter stappen om het collegebesluit tot verharding aan te vechten.

Afgelopen jaar is bij herhaling door het CDA en de overige oppositiepartijen, door omwonenden, door het Maurick College en de Fietsersbond gesteld dat het argument voor de verharding van de Jagersboschlaan niet deugt.
Volgens de gemeente is de verharding noodzakelijk voor de bereikbaarheid van het Maurick College en voor de hulpdiensten. Maar zowel Maurick als de hulpdiensten hebben keer op keer aangegeven geen problemen te hebben met een onverharde én voor het autoverkeer afgesloten Jagersboschlaan.

Volgens de Fietsersbond komt door de verharding de veiligheid van de fietsers (waaronder veel scholieren, zo’n 650-700 per dag) in het gedrang als door de verharding dagelijks 1.500 auto’s door de Jagersboschlaan gaan rijden. Het argument van de gemeente dat de toekomstige veilige en directe snelfietsroute langs de nieuwe N65 een goed alternatief is, wordt door de Fietsersbond resoluut van de hand gewezen. Onderzoek laat zien dat een snelfietsroute juist minder geschikt is voor kwetsbare fietsers zoals ouderen en scholieren.
Daarnaast is een fietsroute naast de N65 slecht voor de gezondheid want fietsers worden dan langdurig blootgesteld aan fijnstof en een te hoog geluidsniveau.

Bij herhaling is het argument voor de verharding inhoudelijk weerlegd, keer op keer is aangetoond dat de verharding nergens voor nodig is. Maar toch dendert het college door. Het college heeft zelfs de openbare aanbesteding van de werkzaamheden al opgestart en wil op korte termijn starten met de verharding.
Ook dat begrijpt het CDA niet. Want de verharde Jagersboschlaan is volgens het college zelf ook pas nodig als de reconstructie van de N65 van start gaat. Waarom dan deze haast? Waarom niet wachten totdat het bestemmingsplan reconstructie N65 onherroepelijk is?

Helaas wordt er dus niet geluisterd en een discussie op basis van feiten en argumenten door het college uit de weg gegaan. De door de coalitie zo voorgestane burgerparticipatie blijkt in de praktijk niets meer dan een wassen neus.
Concluderend, het college sluit zich af voor een inhoudelijke discussie en dendert maar door, in deze gesteund door de coalitiepartijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.