05 juni 2023

CDA is tevreden over het nieuwe coalitieakkoord 2023-2026

Afgelopen donderdag 1 juni benoemde de gemeenteraad Jos den Otter van Gemeentebelangen tot nieuwe wethouder in het college. Het was de afronding van de formatiegesprekken tussen GB, PvdA/Gl, VVD en CDA, die noodzakelijk werden, nadat in januari van dit jaar D66 uit de coalitie stapte. Het CDA is prima tevreden over het nieuwe coalitieakkoord, een akkoord dat voortbouwt op het bestuursakkoord uit 2021.

Waarom zo tevreden over het bereikte resultaat?

Allereerst vanwege de afspraken over de woningbouw. Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen hebben we afgesproken dat we extra aandacht geven aan lopende projecten die in een (ver)gevorderd stadium van voorbereiding zijn. De taak die we ons hebben gegeven is om nog in deze raadsperiode 900 woningen te bouwen, “de schop de grond in te krijgen”. Een kleine 400 van deze woningen zullen sociale huur- en goedkope, betaalbare woningen zijn. Voor het CDA is dat erg belangrijk, want wij vinden dat er voor onze jongeren, starters en ouderen meer betaalbare huizen beschikbaar moeten komen. Goed om hier nog op te merken is, dat deze 900 woningen onderdeel zijn van de veel grotere ambitie om tot 2030 in totaal 2.000 woningen in onze gemeente te bouwen. Daarover zijn in de raad eerder al afspraken gemaakt in de Woonvisie 2022-2025.

Ook zijn we blij met de afspraken die gemaakt zijn over de N65

Op dit moment is de zogeheten Taskforce N65 bezig om te kijken hoe het nu verder moet met de N65 nadat afgelopen december de Raad van State de geplande reconstructie heeft afgewezen. De Taskforce doet onderzoek naar en adviseert over de haalbaarheid van een mogelijk nieuw plan. Het advies van de Taskforce zal moeten worden getoetst aan de doelstellingen die de gemeenteraad (alweer jaren geleden) heeft gesteld aan een voorgenomen reconstructie van de N65: Wordt de verkeersveiligheid in onze gemeente ermee verbeterd, vermindert het de geluidsoverlast, vermindert het de luchtverontreiniging en, tot slot, neemt het de barrièrewerking weg?

Financiële ruimte voor nieuw beleid

Om de gemeentefinanciën gezond te maken, werd in 2021 de regel afgesproken dat nieuwe extra beleidsuitgaven pas zouden worden toegestaan als eerst bestaande beleidsuitgaven werden geschrapt. Inmiddels is de financiële positie van de gemeente als gevolg van de extra uitkeringen uit het gemeentefonds goed en gezond. Daarom hebben we afgesproken die regel te laten vervallen. Hierdoor kunnen we extra investeren in onze gemeenschap: in sociale woningbouw, cultuur, sport en recreatie, onderwijs, verkeer en vervoer, en in energie en klimaat. Kortom, in een mooier, beter en duurzamer Vught, Cromvoirt en Helvoirt!

Fractie CDA            Rutger Jans                Ans Beijens                 Jan van Iersel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.