01 november 2023

Visie CDA op beleidsnotitie VAB-beleid

In januari 2015 heeft het CDA in de toenmalige gemeente Haaren een motie ingediend bij de vaststelling van de Structuurvisie Haaren. Het doel van de motie was om aandacht te vragen voor een ruimere wijzigingsbevoegdheid bij omschakelel mogelijkheden van (voormalige) agrarische bedrijven in het bestemmingsplan.

Naar aanleiding hiervan is een bestuursopdracht uitgewerkt en een interactief proces doorlopen met stakeholders, belanghebbenden en andere inwoners. Dit leidde tot een VAB-beleid, dat ten dienste staat van goede ruimtelijke ordening met aandacht voor alternatieven bij vrijkomende agrarische bebouwing, met de volgende doelstellingen:   

• Borgen dat er sprake blijft van levendige dorpen met een aantrekkelijk buitengebied waarbij de dragers ook een goed economisch perspectief behouden.

• Voorkomen van verdere verstening, leegstand en verpaupering van het buitengebied.                                      

• Maatschappelijke verankering van nieuwe ontwikkelingen door onderling overleg binnen een gebied te stimuleren.  

• Een flexibel instrument wat ook een helder kader biedt voor aanpassing van initiatieven in de toekomst.                                                                                                                                           

De beleidsnotitie VAB-beleid gemeente Vught 2023 gaat verder op de ingeslagen wegen als CDA kunnen we ons hierin vinden. Wel willen we er de nadruk op leggen dat elk initiatief maatwerk is en ook een meerwaarde moet zijn voor de omgeving. Het CDA kan zich vinden in de gebiedsindeling maar is daarnaast wel van mening dat niet overal alles kan. Maatwerk blijft in elk gebied belangrijk.                                        

In het VAB-beleid van de gemeente Haaren zat ook een sloopfonds. In het VAB-beleid 2023 van de gemeente Vught vragen wij hier aandacht voor.

Jan van Iersel

raadslid CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.