15 juni 2020

Vught subsidieert het rijk en schuift N65 problemen op de lange baan

Na een traject van meer dan 10 jaar vond in mei voor de gemeenteraad van Vught de finale besluitvorming plaats met betrekking tot de N65. Op donderdag 7 mei de inspreekavond met maar liefst 34 insprekers, op 8 mei de commissievergadering met 125 zienswijzen en tenslotte op 14 mei de raadsvergadering met ook het burgerinitiatief van Vught Participeert en vaststelling van het bestemmingsplan.

Inspraakavond N65 
Op de inspraakavond hebben maar liefst 34 personen en/of instellingen gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Deels schriftelijk (ingestuurde brief), deels via een videoboodschap en 21 mensen zijn persoonlijk komen inspreken. De rode draad bij alle insprekers was klip en klaar: Er heeft nooit een echte dialoog plaatsgevonden tussen gemeente enerzijds en inwoners c.q. direct belanghebbenden anderzijds, inspraak en overleg werd niet op prijs gesteld. Of zoals een inspreker het verwoordde: “ We worden niet serieus genomen”. 
Alle 125 ingediende zienswijzen (bezwaren) werden van tafel geveegd. Zonder dat daarbij inhoudelijk op de bezwaren werd ingegaan. Wat kregen de indieners wel? Inconsequente antwoorden, onlogische conclusies en rekenmodellen waar geen touw aan vast te knopen viel. “Onder de maat” zo kwalificeerde de woordvoerder van de Vereniging Platform Vught Structureel de kwaliteit van de beantwoording door de gemeente.
En het recht op inspraak, dat recht werd met de voeten getreden. De inwoners van de Heikantstraat/Olmenlaan en een deel van de Helvoirtseweg, de straten die met een verdubbeling van het verkeer krijgen te maken, die inwoners hebben geen recht op bezwaar. Want laten nou juist die twee straten niet tot het bestemmingsplan behoren. Die zijn ondergebracht bij het PHS-project. En tegen het PHS-project kan nu geen bezwaar worden gemaakt. Een van de meest getroffen groep inwoners van Vught werd zo met een bestuurlijk trucje van het college juridisch buitenspel gezet. Over integer besturen gesproken.

Burgerinitiatief Vught Participeert 
Op 8 mei werd in de commissie Ruimte een start gemaakt met de inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan N65. Vooraf werd eerst een discussie gevoerd over het burgerinitiatief (onderzoek naar ondertunneling N65) van Vught Participeert. Iedere politieke partij in Vught omhelst burgerinitiatieven, men juicht ze toe. Zo veel werd wel duidelijk. Maar voor de coalitie van GB, PvdA-GroenLinks en VVD bleef het hierbij. Prachtig zo’n burgerinitiatief, maar nu even niet dus.

Vught subsidieert het rijk 
En dan de N65. Feiten deden er voor de coalitie niet zo toe. Dat de verkeersonveiligheid in Vught dramatisch toeneemt, jammer maar we moeten verder. Een toenemende luchtverontreiniging in Vught, jammer maar we moeten verder. Wat we als burger wel krijgen zijn de kap van 418 bomen (waaronder 70 monumentale bomen), gelikte animaties van de nieuwe N65 als je over de weg zelf rijdt (maar zonder dat de geluidsschermen goed worden getoond, en ook niet wat je te zien krijgt als je niet op de N65 rijdt), onjuiste verkeersmodellen, onvolledige cijfers en halve waarheden. En een totale kostenpost voor Vught van ruim € 33 mln. ( 5.000 per huishouden) die ons niets gaat brengen, want de enige winst van de reconstructie van de N65 is een marginale verbetering van de doorstroming op de N65 zelf. Conclusie is dat Rijkswaterstaat zich wel in de handen mag knijpen met onze € 33 mln. Een mooie subsidie van Vught aan het Rijk.

Problemen verschuiven naar de toekomst  
Op 14 mei was daar dan de raadsvergadering. Een marathonzitting, die duurde van 20.00 tot 02.00 ’s-nachts. Het burgerinitiatief was al eerder in de voorbereidende Commissie vergadering door de coalitie af geserveerd. Dat gebeurde nu nog eens formeel. Bij de inhoudelijke behandeling vielen tenslotte een drietal zaken op. 
In de eerste plaats de erkenning van PvdA-GroenLinks woordvoerder van de Vossen dat de raad in 2016 belangrijke informatie is onthouden. Hij doelde daarmee op de officiële Rijkswaterstaat berekening die concludeert dat de hele investering van (toen nog) € 110 mln. in de N65 voor Vught niets brengt. “Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar zou de besluitvorming in 2016 niet anders hebben doen zijn”, aldus PvdA-GroenLinks. Het CDA denkt van wel. We zouden als raad in 2016 hebben tegengestemd. Je gaat als raadslid toch geen miljoenen euro’s over de balk smijten? 
In de tweede plaats de verharding van de Jagersboschlaan. Wederom kon het college niet duidelijk maken dat die verharding noodzakelijk is en waarom de werkzaamheden op zo kort mogelijke termijn zouden moeten worden uitgevoerd. Maar toch werd de motie van de oppositie om de verharding uit te stellen door de coalitiepartijen afgewezen.
Tenslotte de landbouwbrug op het perceel van de familie Simons. De geplande situering van de brug heeft duidelijk negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering en de toekomstbestendigheid van het landbouwbedrijf. Het CDA/D66 amendement om de geplande brug iets op te schuiven en daarmee de bedrijfsvoering niet te belasten haalde het ook niet. Afgewezen door de coalitie. Waarom? Omdat we verder moeten.

Het CDA heeft tegen het bestemmingsplan N65 gestemd. Natuurlijk zijn wij voor ongelijkvloerse kruisingen, dat is ook niet het discussiepunt. We hebben tegengestemd omdat de leefbaarheid in Vught enorm afneemt door deze N65 plannen. Omdat er in Vught zelf sprake zal zijn van een enorme toename van de verkeersonveiligheid. Omdat daarvoor niets aan maatregelen is getroffen. “Dat komt later” zo was de reactie van college en coalitie. Dus eerst maar eens € 33 mln. subsidie aan Rijkswaterstaat geven en daarna maar eens kijken hoe we in Vught de problemen gaan oplossen? En wie gaat de kosten daarvan dan betalen? U raadt het al, dat zijn opnieuw de Vughtse burgers.

Motie van wantrouwen 
Tot slot werd Wethouder van Woesik aan de tand gevoeld over de inspraak rondom de N65 plannen. Vond hij dat hij als verantwoordelijk wethouder echt zijn best had gedaan om de inwoners van Vught te betrekken bij de N65 plannen? De wethouder vond van wel. De oppositie onder aanvoering van het CDA niet. Uit opgevraagde informatie was namelijk gebleken dat de wethouder in de afgelopen 2 jaar slechts één keer had gesproken met burgers. Alle andere gesprekken werden door zijn ambtenaren afgehandeld. De wethouder bleef er bij dat hij zijn uiterste best had gedaan. Het CDA niet, en diende een motie van wantrouwen tegen wethouder van Woesik in, daarin gesteund door D66 en de SP. De motie haalde het niet, want de coalitiepartijen waren van mening dat de wethouder zijn werk wel goed had gedaan. 
Gezien de reacties in het Klaverblad wordt daar in Vught heel anders over gedacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.