Op initiatief van CDA Dinkelland, met VVD, Lokaal Dinkelland en Burgerbelangen Dinkelland wordt een zienswijze op het Provinciaal Inpassingsplan 'Bergvennen en Brecklenkampse Veld' ingediend. Een prachtig stukje natuur, dat betwist niemand, dat is aangewezen als beschermd natuurgebied Natura2000. Deze beschermende titel heeft veel invloed op de omliggende omgeving en brengt veel onzekerheid met zich mee. De titel Natura2000 legt de omliggende agrariërs en grondeigenaren beperkende maatregelen op. De gevolgen zijn moeilijk te overzien.


Bij de Bergvennen en Brecklenkampse Veld heeft CDA Dinkelland de afgelopen jaren meerdere keren geluisterd naar de verhalen over de voortgang van dit proces. Zowel met de projectmensen als met de agrariërs en grondeigenaren. De zorgen die met name worden uitgesproken door de mensen die rondom dit gebied wonen hebben we al meerdere keren onder de aandacht gebracht in deze Raad, maar ook bij Statenleden van de provincie Overijssel.

Aandacht voor de leefbaarheid in kleine kernen
Sinds het afschieten van de PAS in 2019 maken wij ons al hard voor de gevolgen van de maatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden. We hebben diverse moties ingediend met oproepen om de agrariers, grondeigenaren en omwonenden van deze gebieden te helpen. Aandacht te krijgen voor de zorgen over de leefbaarheid in de kleine kernen rondom deze gebieden. Wij hebben diverse oproepen en moties ingediend om duidelijkheid en perspectief te krijgen voor de boeren in en rondom het Natura2000-gebied. We zoeken naar realistische compensatie in geld of grond. We zoeken naar mogelijkheden tot innovatie, zodat de boerensector niet op slot wordt gezet. Het starten en faciliteren van gesprekken tussen de betrokkenen hebben we meerdere keren benoemd.

Zonder Duitse medewerking worden doelen nooit behaald
Voor het gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld hebben we in november 2019 specifiek een verzoek ingediend bij toenmalig CDA-Kamerlid Maurits von Martels, om te kijken naar de instandhoudingsdoelstellingen. Waarvan we bij elke bijeenkomst hoorden dat deze waarschijnlijk niet worden gehaald. De doelstelling om op basis van hydrologische maatregelen de instandhoudingsdoelen voor het natuurgebied te behalen en daarbij de economische activiteiten voor de omliggende bedrijven zo veel als mogelijk in stand te houden. Echter bleek tijdens dit proces dat de invloed vanuit Duitsland zo groot was dat zonder Duitse medewerking de doelen aan de Nederlandse kant nooit gehaald zullen worden. Wanneer we aan deze kant door vernatting van het gebied door middel van sloten te dempen, drainage te verwijderen en sloten te verleggen, loopt het water aan de Duitse kant gewoon weer weg. Dweilen met de kraan open dus. De doelstelling blijft staan en Duitsland is niet verplicht om mee te werken. Kan de provincie kijken naar een kunstmatige innovatieve maatregel om de vernatting en waterkwaliteit voor de zwakgebufferde vennen op niveau te houden? Dan kunnen doelen worden gehaald en hoeven Nederlandse boeren niet te boeten voor niet te realiseren doelen.

Leefbaarheid voor boer, bewoners en natuur
CDA Dinkelland wil behoud van leefbaarheid voor boer, bewoners en natuur. Bedrijvigheid voor ondernemers in het buitengebied zorgt voor werkgelegenheid en reuring. Deze bedrijvigheid en reuring maakt dat scholen en verenigingen in de kleine kernen ook bestaansrecht houden. Dit draagt bij aan de gewenste leefbaarheid. Alleen wel op een realistische manier. Helaas viel begin 2020 corona ons land in. Vele bijeenkomsten konden niet of beperkt of online plaatsvinden. Dit is zeker niet gunstig geweest voor de betrokkenheid en draagvlak in het gebied bij het proces voor de Natura2000-doelen. Het gevoel niet gehoord te zijn en ondertussen vind de besluitvorming wel plaats. CDA Dinkelland heeft contact met de agrariërs en grondeigenaren gehouden en telkens bleven de geluiden dat de gesprekken over bestemming van gronden, maatregelen en compensatie niet op gang kwamen.

Zorgen over toekomst familiebedrijven
Inmiddels zijn we alweer aan het eind van 2021. De zorgen van de gezinnen zijn niet veranderd. Zorgen over financiële en toekomstige bedrijfsonzekerheid, wat dat doet met hun als gezin. Familiebedrijven die al eeuwen hier geboert hebben op de oale groond. Het is geen eenvoudig optelsommetje. Grond die van bestemming verandert, grond die vernat gaat worden, welke waarde heeft deze grond nog? Welke compensatie hangt hieraan? Verandering van agrarische bestemming naar een natuurbestemming, dan past het niet meer in de bedrijfsvoering. Als het een agrarische bestemming met beperking wordt, dan past het wel in de bedrijfsvoering. Welke financiele consequenties heeft dat voor de bedrijfsvoering in zijn geheel? Wat gebeurt er als de Duitse kant niet mee gaat werken? Als de doelen niet worden gehaald, wordt de buffer met maatregelen dan groter? En zo benoemen wij een paar van de onzekerheden waar omwonenden mee zitten, het dagelijkse gesprek aan de keukentafel.

CDA Dinkelland wil duidelijkheid en perspectief voor de boeren in en rondom het Natura2000-gebied, realistische compensatie in geld of grond en aandacht voor de gevolgen voor de leefbaarheid van de kernen.

Zienswijze naar provincie
De insprekers hebben tijdens de commissievergadering hun verhaal, hun zorgen nogmaals duidelijk verwoord. Dit verhaal riep bij fracties, tijdens de commissievergadering, reacties op om een signaal af te geven aan de provincie. CDA Dinkelland is dan ook verheugd om te zien dat er bij andere fracties ook zorgen zijn bij de consequenties van de Natura2000 maatregelen voor agrariërs en grondeigenaren. Wij zijn daarom ook blij dat meerdere fracties een zienswijze willen indienen op het voorliggende Provinciale Inrichtingsplan Natura2000 Bergvennen en Brecklenkampse Veld. CDA Dinkelland wilde het amendement strakker formuleren, maar kreeg hier geen meerderheid voor. Toch zijn we blij dat we als raad een standpunt kunnen innemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.