Duurzaamheid en klimaat zijn een hot item. De regentonnen, vergroeningsplannen en klimaatdoelen vliegen je om de oren. Het besef dat we nu de grondstoffen van onze aarde uitputten is wel doorgedrongen. En dat er nu wat moet gebeuren ook. Er zijn verschillende ambitieuze doelen gesteld. Maar de realisatie van deze doelen blijft achter. Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd de samenleving voldoende te betrekken bij het klimaatbeleid. Laat staan dat we het eens zijn over hóe we deze doelen willen bereiken. Als gemeente spelen we de hoofdrol in de uitvoering. Juist CDA Dinkelland kan vanuit haar kernwaarde rentmeesterschap en het geloof in de kracht van de samenleving een voortrekkersrol spelen door te verbinden en tegenstellingen te overbruggen. Vanuit het Rijk mag verwacht worden dat daar ook de benodigde (financiële)middelen tegenover staan. Het nieuwe energielandschap moet aansluiten bij de infrastructuur die er al ligt en passen in het landschap. Hierbij moeten agrarische en natuurwaarden zoveel mogelijk ontzien worden.

CDA Dinkelland zet in op klimaat en duurzaamheid:

 • We vinden dat de klimaatdoelen voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar moeten zijn. • We sluiten op voorhand geen enkele bron van hernieuwbare energie uit en we willen alle bronnen van hernieuwbare energie zo efficiënt en effectief mogelijk gebruiken.
 • We vinden dat de uitgangspunten draagvlak bij omwonenden en lusten en lasten lokaal bij plannen voor grootschalige zonne- en windenergie op voorhand helder ingevuld moeten zijn. Daarbij moet minimaal 75% van de opbrengsten ten goede komen aan de lokale bevolking.
 • We toetsen bij plannen voor zonneparken aan de zonneladder. Daarbij wordt eerst gekeken naar beschikbare daken, dan naar bebouwing en industrieterreinen en als allerlaatste optie naar agrarische gronden.
 • We versnellen zon op dak door het oprichten van een gemeentelijke/regionale energie coöperatie die dit samen met de lokale energie-initiatieven gaat opzetten en exploiteren. De regionale energie coöperatie ondersteunt lokale energieinitiatieven (LEI’s) met advies en financiën.
 • We vinden windenergie alleen mogelijk als er initiatieven ontstaan uit de samenleving. Draagvlak in de omgeving is daarbij van het grootste belang.
 • We vinden dat alternatieven voor zon- en windenergie een prominentere plek moeten krijgen in verder planvorming (RES). Denk hierbij aan geothermie, biogas, waterstof, aquathermie en kernenergie.
 • We oefenen maximale invloed uit op de netwerkbeheerders. De netwerkbeperkingen in keuzes van hernieuwbare energie moeten zo snel mogelijk opgelost worden.
 • We gaan een fonds opzetten om verduurzamen van bestaande huizen te bevorderen. Doel is om minimaal 500 woningen per jaar te verduurzamen.
 • We ondersteunen lokale energie initiatieven. Deze kunnen een grote rol spelen bij het onder de aandacht brengen van duurzaamheidsmaatregelen.


CDA Dinkelland wil dat iedereen leeft in een gezond milieu:

 • We gaan het verwijderen van asbest ondersteunen. We sluiten aan bij provinciale en/of landelijke regelingen.
 • We willen dat de (afval)waterinjecties door de NAM in Rossum en omgeving stoppen. De locaties kunnen worden ingezet voor hernieuwbare energie.
 • We hergebruiken zoveel mogelijk grondstoffen en beperken hiermee huishoudelijk restafval tot een minimum, doordat inwoners zelf afval scheiden. Wanneer in de toekomst scheidingstechnieken beter worden ontwikkeld, zowel qua resultaat als qua kosten, kunnen we inzetten op nascheiding bij de centrale verwerking van afval.
 • We koesteren het systeem voor de inzameling van oud papier door verenigingen. Deze manier van inzameling geeft een goed scheidingresultaat en inkomsten voor de inzamelende verenigingen.
 • We zetten maximaal in op hergebruik van materialen bij bouwprojecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.