De boer dat is de keerl… Voor CDA Dinkelland geldt dat nog steeds (in tegenstelling tot andere politieke partijen). Dinkelland is van oorsprong een agrarische gemeente. En daar zijn we trots op! Het platteland verandert, we sluiten onze ogen hier niet voor. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofreductie, Natura2000 en de landbouwtransitie zelf. Onze agrariërs hebben een cruciale rol als beheerders van het landschap. Zij kennen het gebied door en door: van bodemkwaliteit, natuur en landschap tot afwatering. We willen ons platteland behouden. Daarbij moet het toekomstperspectief voor de agrariër voorop staan. Agrariërs zijn in onze ogen onderdeel van de oplossing en niet van het probleem. Als CDA Dinkelland willen we dat de gemeente hierin sterker de regie pakt, om te komen tot integrale gebiedsprocessen. Het gebiedsproces is een samenhangende aanpak van transities om een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland te behouden en te versterken. Daarbij wordt maximaal ingezet op de koppeling van EU-, rijks-, provinciaal- en waterschaps-geld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verdienmodel van de boer van de toekomst.


CDA Dinkelland wil perspectief voor onze boeren op een leefbaar platteland:

 • We vinden dat de bewoner, beheerder en gebruiker van het gebied centraal moet staan in de plannen voor het buitengebied. Gebaseerd op feiten en realiteit. De op modellen gebaseerde werkelijkheid is daaraan ondergeschikt.
 • We gaan als gemeente actief bijdragen aan het toekomstperspectief voor agrariërs. Er zijn veel verschillende doelen die behaald moeten worden in het landelijk gebied.
 • We kiezen voor innovatie om boerenbedrijven te behouden.
 • We zijn bereid de doelen die op het platteland bereikt moeten worden te herijken wanneer deze in de praktijk niet bereikt kunnen worden of wanneer de maatschappelijke kosten voor het bereiken van deze doelen te hoog zijn. Hierbij denken we aan de doelen voor Natura2000, klimaatadaptatie of energietransitie. • We zijn bereid, als gemeente, een regierol te nemen in een integrale gebiedsgerichte aanpak. De verschillende betrokken partijen moeten samenwerken, niet tegenwerken.
 • We ontwikkelen met bewoners, beheerders en gebruikers een visie over wat we doen met vrijkomende erven en gronden.
 • We willen dat vruchtbare grond beschikbaar blijft voor voedselproductie.
 • Wanneer nodig gaan we een grondbank opzetten. Door het bevorderen van vrijwillige kavelruil kan de juiste grond op de juiste plek beschikbaar komen.
 • We willen meer aandacht voor het cultuurlandschap van Noordoost-Twente. We willen het behouden en versterken in samenwerking met de agrarische sector op een manier dat het ook een bijdrage levert aan het agrarisch verdienmodel.
 • Wij zien onze agrariër ook als hoeder van het kleinschalige Noordoost-Twentse landschap. Houtwallen en landschapselementen geven dit landschap vorm. Deze houden we zoveel mogelijk in stand of brengen we in oude glorie terug. Voor natuurbeheer moeten de agrariërs ruimhartig gecompenseerd worden.
 • We vinden dat stikstofruimte die binnen Dinkelland gecreëerd wordt beschikbaar moet blijven voor projecten binnen Dinkelland die stikstofruimte vragen. Wanneer mogelijk willen we hiervoor een eigen stikstofbank opzetten.
 • We stimuleren en ondersteunen biogasproductie. Biogas levert naast geld voor de gasproductie een belangrijke bijdrage aan de kringlooplandbouw en de warmtetransitie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.