Een eigen huis, een plek onder de zon…. Eén van de wettelijke en belangrijkste taken van de overheid is het bevorderen van voldoende woongelegenheid. Nou, dat is op dit moment in Nederland niet echt succesvol laten we maar zeggen. Vergeleken met andere gemeenten, doen we het in Dinkelland zo slecht nog niet. In Dinkelland is behoefte aan starterswoningen en levensloopbestendige woningen. De komende jaren wil het CDA Dinkelland door met het aankopen van bouwgrond en met het creëren van woonmogelijkheden in alle kernen. De lokale behoefte is hierbij leidend. Als gemeente zorgen we ervoor dat dit ook geldt voor plannen van projectontwikkelaars. Naast een dak boven je hoofd, heeft de gemeente ook een belangrijke rol in het creëren en behouden van een prettige plek om te wonen. Dan gaat het om veiligheid, onderhoud van de openbare ruimte en het optimaal kunnen genieten van de prachtige omgeving waarin wij wonen. Bedrijven zorgen voor levendigheid en leefbaarheid binnen de kernen en voor een vitaal platteland. Bijvoorbeeld door werkgelegenheid en het sponsoren van lokale initiatieven/verenigingen. Wij vinden dat ondernemers op ieder vlak maximale ondersteuning moeten krijgen. Ook hier geldt dat maatwerk en realiteit voorop moeten staan, niet het systeem van regels en wetten. Ondernemers die passen bij de kern en het buitengebied krijgen ondersteuning om hun bedrijf te ontwikkelen. Wanneer het nodig is helpen wij bij het vinden van een geschikte locatie voor de onderneming.

CDA Dinkelland vindt dat iedereen een passende woning verdient:

 • We bouwen in de komende 4 jaar minimaal 600 woningen, waarvan 200 voor starters en 200 voor senioren.
 • We willen in alle kernen mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen. Bij voorkeur binnen de kernen op zogenoemde inbreidingslocaties. Bouwen naar behoefte en vraag, in de huursector én koopsector.
 • We maken woningsplitsing makkelijker. Woningsplitsing is duurzaam woninggebruik. Van 1 woning, 2 woningen maken geeft starters een kans om in hun geboorteplaats te blijven wonen of mensen de kans oud te worden op hun eigen plek.
 • We creëren tijdelijke woonruimte door woningen later te slopen wanneer er vervangende woningbouw op een kavel plaatsvindt.
 • We zorgen dat wonen voor iedereen toegankelijk wordt en blijft. Daarbij zetten we alle mogelijke en effectieve instrumenten in. Denk hierbij aan startersleningen.
 • We overleggen met woningcorporaties en projectontwikkelaars over nieuwe vormen van wonen en huren. Hierbij is specifiek aandacht voor transformatie van (maatschappelijke) gebouwen, zoals kantoren en oude scholen naar woningen of appartementen.
 • We willen hoge energiekosten tegengaan. Daarom gaan we afspraken maken over het versneld verduurzamen van huurwoningen met de woningcorporaties.
 • We bereiden ons voor op de grote golf ouderen in 2040. De woon-zorg visie is hiervoor het instrument. De gemeente neemt hierin de regie.
 • We experimenteren met alternatieve woonvormen als woonerven, tiny houses en knarrenhofjes.
 • We geven de kernen de ruimte om zelf te beslissen wat er met de vrijkomende kerkgebouwen gaat gebeuren. Daar waar nodig ondersteunt de gemeente.
 • We willen dat bestemmingsplanwijzigingen soepeler en sneller verlopen. De Omgevingswet levert daarvoor de instrumenten.

CDA Dinkelland wil optimaal genieten van recreatie en toerisme in Dinkelland:

 • We versterken, waar mogelijk, toeristische voorzieningen, waaronder het wandel- en fietsnetwerken in Noordoost Twente.
 • We stimuleren onze kernen in de aanleg en onderhoud van ‘dorpsommetjes’.
 • We blijven ruimte geven voor uitbreiding van kleinschalige recreatie in het buitengebied. Zodat (agrarische) ondernemers in het buitengebied deze mogelijkheden kunnen blijven benutten en nieuwe initiatieven kunnen ontplooien.
 • We willen de kracht van Ootmarsum beter benutten en meer zichtbaar maken. We zetten in op de ontwikkeling van een levendige en leefbare binnenstad. Samen met inwoners, ondernemers en overige betrokkenen willen we de leefbaarheid in de binnenstad van Ootmarsum behouden.

CDA Dinkelland zorgt voor onderhoud van onze leefomgeving zodat we er allemaal van kunnen genieten:

 • We onderhouden de buitenruimte binnen de kernen, zodat het veilig en netjes is en inwoners zich er gelukkig voelen.
 • We stimuleren inwoners om de openbare ruimte in hun leefomgeving zelf te onderhouden. Geheel zelfstandig of in samenwerking met de gemeente Dinkelland.
 • We motiveren inwoners om in de eigen tuin te zorgen voor groen.
 • We zoeken een balans in het beheer en onderhoud van onze bermen, groenstroken en akkerranden. Daar waar mogelijk bevorderen we de leefomgeving van insecten en bijen en zorgen we voor maximale biodiversiteit. Daar waar het nodig is onderhouden we zodanig dat onkruid geen overlast veroorzaakt.
 • We passen de openbare ruimte aan op het klimaat. We planten bomen in de kernen en leggen wadi’s aan. Een gescheiden rioolstelsel moet er voor zorgen dat er geen regenwater in het rioolwater komt.
 • We zorgen voor goede en veilige wegen. Beheer en onderhoud van wegen, bruggen en viaducten moet op orde zijn en blijven.
 • We zetten in op toekomstbestendig openbaar vervoer. De buurtbus blijft in alle kernen.
 • We willen de buslijnen behouden. Openbaar vervoer is essentieel voor de leefbaarheid van het platteland.

CDA Dinkelland wil een veilige leefomgeving:

 • We ontwikkelen een visie en uitvoeringsplan om ondermijning op te sporen en te voorkomen. Ook in plattelandsgemeenten neemt de georganiseerde criminaliteit toe.
 • We zetten in op preventie en voorlichting over actuele vormen van cybercriminaliteit (valse app-berichten/brieven, nepbankmedewerkers), om onschuldige slachtoffers te voorkomen.
 • We blijven buurtpreventie stimuleren (buurtapps).
 • We geven kernen meer invloed op de prioritering van de BOA’s. Kernen moeten BOA-uren kunnen inzetten voor handhaving op specifieke problemen in hun buurt.
 • We willen een betere bekendheid van de wijkagent. Wijkagenten zijn regelmatig in de wijk en kunnen opkomende onveiligheid vaak in de kiem smoren. We stimuleren inwoners melding te doen van zaken die ‘niet pluis’ voelen.
 • We willen op elke 5000 inwoners een wijkagent.
 • We willen ook qua verkeersveiligheid bij de veiligste gemeenten van Nederland horen.

CDA Dinkelland ondersteunt vitale ondernemingen:

 • Ondernemen is kansen zien en benutten. De gemeente faciliteert en ondersteunt de ondernemer waar kan, waar nodig. Het ondernemersserviceteam en de bedrijfsconsulent zijn hierbij een belangrijke schakel. Zij staan voor de ondernemer en denken mee.
 • We zorgen voor ontwikkelmogelijkheden van MKB-bedrijven en agrariërs op het platteland en houden daarmee werkgelegenheid en leefbaarheid van en voor onze kernen en het buitengebied in stand. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving.
 • We zorgen voor aantrekkelijke winkelgebieden in onze kernen. Daarmee ondersteunen we de plaatselijke ondernemers.
 • We realiseren nieuwe bedrijventerreinen om Dinkellandse ondernemers uitbreidingsmogelijkheden te bieden.
 • We zetten in op kansen en mogelijkheden voor onze inwoners om ook in Duitsland te ondernemen en te werken. Met minder gedoe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.