‘Wat niet weet, wat niet deert…’ Oftewel, waar je geen weet van hebt, kun je ook geen last van hebben. Een bekend spreekwoord. Een gemakkelijk weg, maar absoluut niet toelaatbaar voor een overheid. Juiste informatievoorziening is essentieel, voor de overheid maar met name voor onze inwoners zelf. Dat betekent volledige openheid van zaken geven indien nodig, maar ook als een waakhond de gegevens van je inwoners, bedrijven en verenigingen bewaken. De gemeente moet toegankelijk zijn. Fysiek, wanneer je een bezoek wilt of moet brengen aan de gemeente. Telefonisch, als je graag iemand persoonlijk wilt spreken. En digitaal moet de informatie die je nodig hebt gemakkelijk te vinden zijn. Voor iedereen, ongeacht je persoonlijke situatie. Ook wanneer je het niet eens bent met een genomen besluit, moet het duidelijk zijn waar en hoe je hier bezwaar tegen kunt maken en wat je van de gemeente kunt verwachten. Inwoners mogen niet tussen de wielen van de overheid terechtkomen.


CDA Dinkelland wil dat de gemeente onze inwoners de maximale informatie geeft:

 • We investeren in goede informatiesystemen en processen. Dit zorgt ervoor dat beslissingen op basis van de juiste uitgangspunten worden genomen.
 • We zorgen ervoor dat informatie toegankelijk en transparant is voor iedereen.
 • We willen dat inwoners makkelijk kunnen achterhalen op basis waarvan een besluit is genomen.
 • We vinden het normaal dat het voor inwoners duidelijk is welke informatie de gemeente over hen heeft.
 • We garanderen als gemeente optimale privacy van gegevens van haar inwoners, bedrijven en organisaties. Daarom gaan we investeren in informatieveiligheid.


CDA Dinkelland wil dat onze gemeente benaderbaar is, met en voor de samenleving: 

 • We willen een benaderbare gemeente zijn. Inwoners, verenigingen/organisaties en ondernemers weten wie voor hen aan het werk is.
 • We willen dat de ambtelijke organisatie op orde is en blijft, waardoor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers op peil blijft. Bijvoorbeeld door meer samenwerking in Noordoost-Twents verband.
 • We willen als gemeente laagdrempelig bereikbaar (zowel fysiek, telefonisch en digitaal) zijn. Inwoners, verenigingen/organisaties en ondernemers weten waar ze moeten zijn met hun vragen.
 • We willen gemakkelijk bereikbaar zij voor de jeugd. Via sociale media vragen we ook actief input van jongeren.
 • We vinden dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet iedere situatie vraagt hetzelfde.
 • We willen dat openbare gebouwen bereikbaar zijn voor iedereen zowel digitaal, telefonisch als fysiek.


CDA Dinkelland wil dat de gemeente zorgt voor maximale rechtsbescherming:

 • We willen dat het voor inwoners duidelijk moet zijn waar ze terecht kunnen wanneer ze het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente.

 

CDA Dinkelland bestaat uit sterke en herkenbare raads- en commissieleden, waarbij het belangrijk is dat de kernen in Dinkelland zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd. Want iedere kern heeft andere behoeften en wensen. Wij zorgen voor een stabiel, herkenbaar en betrouwbaar gemeentebestuur zonder politiek gedoe. Wij komen beloften en afspraken na, eerder genomen besluiten worden uitgevoerd. De integriteit van het gemeentebestuur en iedereen die daar deel van uitmaakt hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij zijn er voor het algemeen belang. We handelen vanuit de bedoeling en minder vanuit het systeem of de regels. We leggen verantwoording af aan de samenleving en we vragen ons steeds af: kunnen we dit uitleggen aan onze inwoners? We gaan verantwoordelijk om met de gemeentefinanciën en zorgen dat de lasten voor onze inwoners niet hoger zijn dan nodig.


CDA Dinkelland wil een echte band tussen kiezer en gekozene:

 • We kennen een sterke en herkenbare plaatselijke vertegenwoordiging.
 • We weten wat er speelt in de samenleving (gesprekken met inwoners, werkbezoeken aan verenigingen en ondernemers, gesprekken kernraden).
 • We leggen het coalitieakkoord ter vaststelling voor aan de leden van onze partij wanneer het CDA deel uit gaat maken van het college van de gemeente Dinkelland.


CDA Dinkelland wil dat de gemeenteraad zich concentreert op de belangrijkste taken:

 • We zien een duidelijk verschil tussen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W). De gemeenteraad stelt de kaders en controleert het college van B&W. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 • We maken een coalitieakkoord op hoofdlijnen wanneer CDA Dinkelland deel uit gaat maken van het college. Niet elk detail in beton gegoten. Er is ruimte voor maatwerk en inspraak van inwoners, ondernemers en verenigingen/organisaties.
 • We leggen continu verantwoording af aan onze inwoners.


CDA Dinkelland wil betrouwbaar besturen:

 • We zijn er als gemeenteraad voor het algemeen belang.
 • Wij komen beloften en afspraken na en eerder genomen besluiten worden uitgevoerd.
 • Wij hebben de integriteit van het gemeentebestuur en haar leden hoog in het vaandel staan.
 • We zijn een betrouwbare, inhoudelijke sterke, verantwoordelijke en constructieve partij.


CDA Dinkelland wil werkbare financiële kaders:

 • We willen dat de lasten voor onze inwoners niet hoger dan noodzakelijk zijn.
 • We gaan zorgvuldig om met de beperkte financiële middelen.
 • We streven naar voldoende reserves voor tijden dat het even iets minder gaat.
 • We zijn transparant over de inkomsten en uitgaven van de gemeente.


CDA Dinkelland wil in verbinding staan met provinciale, landelijke en Europese bestuurslagen. Wij hebben nauw contact met provinciale, landelijke en Europese volksvertegenwoordigers. Maar ook wanneer het gaat om de problematiek van de (afval)waterinjecties door de NAM of het inzetten van meer geld voor de jeugdzorg. We zoeken daarbij op inhoud samenwerking met andere politieke partijen.

CDA Dinkelland werkt intensief samen in Noordoost-Twente. Sommige zaken vragen een aanpak die gemeentegrenzen overstijgt. Dan kun je beter samen optrekken met je buren voor een leefbaar en vitaal Noordoost-Twente. De CDA-afdelingen in Noordoost-Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) slaan daarom regelmatig de handen ineen. We staan open voor samenwerking zoals bij Energie van Noordoost Twente en de uitvoering van de Participatiewet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.