Betrokken

Een betrokken waterschap is onderdeel van haar omgeving. Om bepaalde doelen te bereiken, heeft het waterschap de omgeving nodig. Samenwerking en participatie wordt om die reden steeds belangrijker. Samenwerking tussen overheden wordt onder de Omgevingswet verplicht. Een bestuursorgaan moet bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en stemt deze uitvoering zo nodig met andere bestuursorganen af. Daarnaast heeft het waterschap ook ingelanden en organisaties (niet-overheden) nodig voor het bereiken van haar doelen en de uitvoering van haar beleid. En natuurlijk ook andersom. De Omgevingswet moet meer ruimte gaan geven voor initiatieven die door hen ontplooid worden.

Met participatie kan het waterschap het publiek informeren over haar plannen. Door betrokkenen en geïnteresseerden mee te laten praten en denken, wordt de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak verhoogd. De belangrijkste voorwaarde is dat degene die deelnemen aan de participatie serieus worden genomen en ook daadwerkelijk zien dat er iets met hun inbreng wordt gedaan. Als de participatie goed verloopt kan het conflicten in een later stadium voorkomen. En het levert een bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen van de burger in de overheid.

  • CDA is van mening dat het waterbewustzijn vergroot moet worden. Het is nog geen vanzelfsprekendheid, waardoor de kans groot is dat de noodzakelijke watertransitie door de urgentie van bijvoorbeeld de energietransitie en de woningbouwopgave naar de achtergrond verdwijnt. Waar de kans zich voordoet, moeten de waterschappen actief mogelijkheden aandragen om de watertransitie te combineren met andere doelstellingen.

  • CDA is van mening dat participatie zorgt voor meer betrokkenheid van ingezetenen en organisaties bij het waterschap en het vergroot het draagvlak voor de besluiten die het waterschap neemt. Een ieder die zich betrokken voelt, moet de gelegenheid hebben om vanuit zijn eigen rol, belang en verantwoordelijk een bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming. Daarbij kan het gaan om belangrijke en grote projecten die het waterschap zelf uitvoert, maar ook initiatieven die andere ingezetenen en organisaties in het gebied willen uitvoeren (vergunningaanvragen). Het is aan het waterschap om te laten zien wat zij met deze inbreng heeft gedaan. (voorbeeld: het waterschap als vergunningverlener. Hierbij kijkt het waterschap naar de effecten die initiatieven hebben voor de waterkwaliteit. Om hier goed zicht op te krijgen, moet er onderzoek en monitoring plaatsvinden. Op basis hiervan kunnen er vergunningvoorschriften aan (toekomstige) vergunningen worden verbonden. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat er ook projecten zijn waarbij de participatie gereduceerd is tot het voorzien van informatie. De technische kwaliteit van het werk kan geen onderdeel zijn van een discussie.

  • Het CDA is van mening, zodra het wettelijk mogelijk is, dat ingezetenen, via lokale energiecoöperaties, ook mee moeten kunnen participeren in de energietransitie. Hierdoor kan de output verhoogd worden en een grote bijdrage leveren aan het draagvlak onder de ingezetenen.

  • Vrijwilligers zijn belangrijk, hun betrokkenheid en inzet maken dat er werk uit handen wordt genomen bij bestuurders en medewerkers en hierdoor wordt zeker ook de betrokkenheid van inwoners vergroot.

  • De waterschappen delen de eigen kennis en expertise ook met andere landen om het waterbeheer aldaar op orde te krijgen. Ze worden hierin financieel ondersteund door het Rijk. De waterschappen leren hier ook zelf van en vergroten zo de eigen innovatiekracht. Voor medewerkers is het een kans om in een andere context nieuwe ideeën en ervaringen op te doen, waar het eigen waterschap weer van profiteert. Het maakt het waterschap ook tot een aantrekkelijke werkgever, zeker voor jonge mensen.

  • Het CDA vindt het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van belang om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken. Door het water en bodem een sturende rol te geven in de ruimtelijke plannen die voorvloeien uit het NPLG, krijgen klimaat- en de waterkwaliteitsdoelen

  • CDA vindt de samenwerking met andere overheden belangrijk. Het waterschap neemt het initiatief als het gaat om water gerelateerde ontwikkelingen met gemeenten, provincies en Rijk. Naast de verplichte watertoets, is het van groot belang dat het waterschap ook gezien wordt als een belangrijke en volwaardige partner aan klimaattafels, bij besprekingen over de Regionale energiestrategie en de omgevingsplannen. Daarbij moet de praktische en gebiedsgerichte houding van het waterschap voorop te staan.

  • Het CDA wil het kwijtscheldingsbeleid handhaven zoals het nu is. De mensen die in aanmerking komen voor een kwijtschelding zijn de kwetsbaren in onze samenleving. Door middel van gespreide verantwoordelijkheid kunnen de sterkeren in de samenleving de kwetsbaren helpen. Solidariteit puur sang.

  • Een gelijkwaardige plek in het programma. Als CDA willen we graag een aanpak waarbij de waterschappen hun gebiedskennis en mogelijke maatregelen inbrengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.