Na de verkiezingen in 1994 en een besluit daarover in het CDA congres is CDA-S ontstaan uit onvrede over de standpuntbepaling binnen het CDA ten aanzien van de bevriezing van uitkeringen, waartoe ook de AOW behoorde. 

Niet alleen landelijk, maar ook provinciaal en lokaal ontstonden CDA-Seniorenplatforms. Zij streefden naar een betere herkenbaarheid van het CDA voor ouderen in het te voeren beleid en in de vertegenwoordiging. Het CDA-S  had niet meteen een landelijke organisatiestructuur. 

Men ging vooral aan de slag om het grote verlies van 1994 goed te maken. Dit alles heeft tot gevolg gehad, dat de afgelopen jaren de organisatiestructuur van CDA-S, de doelstelling en taken binnen provinciale afdelingen en lokale afdelingen heel verschillend zijn uitgegroeid. 

In een enkel geval is er binnen de lokale afdeling van het CDA een CDA Senioren platform opgericht. De leden van dit platform overleggen lokaal met CDA Senioren en belangstellenden, met ervaringsdeskundigen en met diverse Ouderenbonden, de CDA fractie en CDA het bestuur over de punten die de Senioren betreffen. Bij het samenstellen van het lokaal CDA verkiezingsprogramma worden zij gevraagd een bijdrage hieraan te leveren. Zij vaardigen een deskundige oudere af naar de provinciale CDA Afdeling. 

Op provinciaal niveau zijn CDA Senioren platforms aanwezig. Ook zij overleggen op provinciaal niveau met CDA Senioren, vertegenwoordigers van CDA afdelingen, maar ook met CDA Tweede Kamerleden (scharnier functie Provincie), ervaringsdeskundigen en Ouderenbonden. Bij het samenstellen van het provinciaal CDA verkiezingsprogramma worden zij gevraagd een bijdrage hieraan te leveren. Vaak hebben zij zitting in het provinciaal afdelingsbestuur van het CDA. Zij vaardigen een provinciale vertegenwoordiger van CDA Senioren af naar het landelijk orgaan van CDA Senioren.

In 1994 is meteen een landelijk CDA Senioren platform van de grond gekomen. Van 1994 tot 2008 onder leiding van mevrouw Ans Willemse, van 2008 tot 2013 onder leiding van de heer Harm Gerssen.

CDA-S landelijk tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Gevraagd en ongevraagd het CDA (partij en fracties) op alle niveaus te adviseren over alle, voor senioren belangrijke zaken en alle overige zaken waaraan senioren, op grond van hun levenservaring dan wel deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 
  • Het vervullen van een informatie functie ten opzichte van de Landelijke Organisatie van het CDA, van de CDA-S organisaties in de Provinciale en Lokale Afdelingen, de landelijke, provinciale en gemeentelijke fracties. 
  • Het bieden van een podium waar senioren hun mening en ideeën kunnen geven over wat er onder hen leeft (bevordering van “bottom-up”).

Het afgelopen jaar hebben CDA Senioren niet meer zo massaal op het CDA gestemd als voorheen. Men had het idee, dat Senioren te weinig werden gehoord door de partij. 

CDA Senioren zet zich met name in om deze situatie te keren.  Zij willen een zodanige situatie creëren dat senioren zich weer thuis voelen bij het CDA.

Het CDA-S wil een zodanige situatie creëren dat senioren zich weer thuis voelen bij het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.