07 november 2019

Begroting 2020 goedgekeurd

Raadsbijdrage CDA Begroting 2020 | d.d. 29 oktober 2019 | Cora Gerritsen

Hoe de financiële situatie van onze gemeente zo maar kan omslaan, hebben we al snel nadat dit college en deze raad zijn gestart ervaren. En nog is het elke keer afwachten wat er vanuit het Rijk naar de gemeenten komt. In dit onstabiele tijdsgewricht, waarin de rijksoverheid weinig geld weet uit te geven is de ‘trap op en trap af’- systematiek gemeentes niet gunstig gezind. Het is toch moeilijk uit te leggen dat ons land een behoorlijk begrotingsoverschot heeft, maar er desondanks fors bezuinigd moet worden op gemeentelijk niveau? Gelukkig is deze scheve situatie ook doorgedrongen in Den Haag en komt men snel met een voorstel voor een andere financieringssystematiek die past bij de verantwoordelijkheden die o.a. bij de transities in het sociaal domein naar de gemeenten zijn overgegaan.

Dit gezegd hebbende neem ik u mee in de voorstellen die het CDA naar aanleiding van de voorliggende begroting 2020 wil doen. Allereerst een compliment aan hen die elk jaar weer dit enorme boekwerk weten op te leveren. Helemaal dit jaar is dit volgens mij een ‘hell of a job’. Het blijft mooi dat we zo helder weten en breeduit in de media kunnen laten zien wat er met de publieke gelden gebeurt.

Excuus bij voorbaat voorzitter, maar ik ga kris kras door dit boekwerk heen en beperk het aan elkaar praten gezien de tijdslimiet tot een minimum.

Het ondernemersfonds

Vanuit de samenlevingsagenda van dit college zijn wij een warm pleitbezorger voor het instellen van een Ondernemersfonds in Houten, zoals 50 gemeentes dat al eerder hebben gedaan. Goede ervaringen elders geven ons de overtuiging dat dit goed is voor het organiserend vermogen van het bedrijfsleven. Met een dergelijk fonds ontstaat er een goed georganiseerde partner, waarmee gewerkt kan worden aan het realiseren van breed gedeelde verlangens van het bedrijfsleven. Geen freeriders meer. Iedereen doet mee, deelt mee en trekt er zijn voordeel uit. Er komt zo een stabiele basis voor de uitvoering van gezamenlijke projecten – in het belang van datzelfde bedrijfsleven én van de gemeente. Wij dienen daarom een motie in, waarmee aan het college gevraagd wordt, de voorbereidingen hiervoor ter hand te nemen, om vanaf 2020 de ozb voor eigenaren en gebruikers van niet- woningen met een opslag voor dat Ondernemersfonds te verhogen. Wij hopen op uw aller steun.

Het Houtense Vrijheidsbos

In 2020 staat de viering van 75 jaar Vrijheid centraal. Daar zijn veel inwoners, cultuur en andere organisaties, met de gemeente zelf voorop en het Houtense 4/5 Comité druk mee bezig. Op allerlei manieren zijn ideeën verzameld en werkt men aan de uitvoering. In ieder geval is het CDA via het 4-5 mei Comité ter oren gekomen dat een Vrijheidsbos in Houten een geweldig idee zou zijn. Daarbij telden wij bij op dat komend jaar - en dan komt de begroting in zicht - het college aan de slag gaat met het invullen van het plan ‘Natuur, landschap en biodiversiteit’ en bomen en bos daar onderdeel vanuit maken. En de zogenoemde meekoppelkans was geboren! Voor een dergelijk vrijheidsbos dienen we ook een motie in.

De bezuinigingsmaatregelen op Jeugdhulp en WMO

Laten ik maar gelijk tot de kern komen. Het CDA kan zich voor de komende tijd vinden in de bezuinigingsvoorstellen 1 t/m 8 in de begroting. Er is echt een slag gemaakt vergeleken met de 1 t/m 14 voorstellen bij de perspectiefnota. We menen langs deze voorgestelde lijn, te bereiken dat we goede zorg kunnen blijven leveren en toch aan de slag gaan met een aantal belangrijke zaken zoals de verbetering van het inkoopproces en de huidige contracten stringenter volgen die geld opleveren. We verwachten dat feiten en cijfers ons de komende tijd meer inzicht gaan bieden en dit vermoeden onderschrijven. Het CDA heeft ook het rapport van de Visitatiecommissie van de VNG gelezen en onderschrijft de conclusies en aanbevelingen die hierin zitten. Zo vindt de visitatiecommissie dat we onze visie, uitgangspunten meer concreet moeten maken en naar de praktijk vertalen.

Dit advies, zo heb ik begrepen gaat nadrukkelijk in het nieuwe programma Sociale Koers meegenomen worden. Daar neemt het college ook extra de tijd voor. Maar om daarop te wachten en dan pas te starten met het inregelen van bezuinigingsmaatregelen en in de tussentijd met het veld te verkennen of de maatregelen 1 t/m 8 wel ingevoerd dan wel aan gewerkt moeten worden lijkt ons niet de slimste weg. Als we nu niets doen, dan is in 2020 ruim voor het eind van het jaar het geld al op. Dan ontstaan nog langere wachtlijsten voor wie dringend hulp nodig heeft, is er geen ruimte voor goede preventie en kunnen we kinderen en volwassenen niet de benodigde zorg op maat bieden. Samen met het nieuwe Programma Sociale Koers zullen we in de eerste helft van 2020 beter in staat zijn te overzien hoe de ombuigingsvoorstellen uitwerken en of we de juiste keuzes hebben gemaakt.

Wij willen dan graag de ombuigingen opnieuw langs de lat leggen zodat we zo nodig gemaakte keuzes kunnen bijstellen. Met deze motie willen onderstrepen dat het wat ons betreft deze weg is die het college moet gaan de komende tijd. We zien de wethouder de raad betrekken daar waar mogelijk via bijpraat of klankbordsessies. Maar wij horen ook graag of de Adviescommissie Sociaal Domein goed is aangesloten bij de ontwikkeling van het Programma Sociale Koers. Van hen hadden we namelijk graag vernomen wat zij vinden van de bezuinigingsmaatregelen. Hopelijk is tijd richting het Programma Sociale Koers geen beperkende factor. Wij horen dit graag van de wethouder.

Dan tot slot over de overige noodzakelijke ombuigingen om tot een sluitende begroting te komen: Bij één van de voorgestelde maatregelen hebben wij bedenkingen. Als we Houtenaren spreken, dan is een breed gedeeld gevoel om hier meer evenementen te willen. Ondanks het feit dat de tarieven voor evenementenvergunningen niet kostendekkend zijn, willen wij als CDA deze niét verhogen. En wij willen tegen de samenleving zeggen: wilt u activiteiten organiseren, waarbij u een vergunning nodig hebt, laat u niet door de kosten van de evenementenvergunning tegenhouden, want de gemeente komt u tegemoet en betaalt daar ¾ deel aan mee! Daarvoor dienen we een motie in.

Ik heb zojuist ook over een aantal onderwerpen iets gezegd en over veel ook nog niets, terwijl we die als CDA ook belangrijk vinden. Gelukkig zagen we daarover voorstellen van andere partijen langs komen. We zijn benieuwd naar hun onderbouwing en zullen dan ook ons geluid mbt de bezuiniging op cultuur & welzijn, de korting op het initiatievenbudget en de verhoging van de toeristenbelasting laten horen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.