04 november 2021

Begroting 2022: Ander weer op komst?

Raadsbijdrage Begroting 2022  |  Cora Gerritsen

“Ander weer op komst” staat boven mijn verhaal. Aanvankelijk met een uitroepteken, maar volgens mij kan er beter een vraagteken achter. Want het is onzeker of en hoeveel het financieel minder gaat worden door de herverdeling van het Gemeentefonds.

Het zijn roerige tijden. Alle Utrechtse burgemeesters, inclusief onze burgemeester Isabella, klommen recent zelfs in de pen richting de onderhandelaars en de minister van Binnenlandse Zaken om hun ongenoegen te uiten over de herverdeling. “Niet herverdelen van tekorten, maar aanvullen tot wat nodig is”, schrijven ze. Terecht, vinden wij als CDA. Want in Houten dreigen we vanaf 2023 een bedrag van 7,5 ton oplopend tot 3 miljoen minder te krijgen.

Ander weer op komst? De recente septembercirculaire bracht gelukkig betere voorspelingen voor de komende jaren dan verwacht toen de Houtense Begroting 2022 werd gedrukt. In de septembercirculaire zien we voor 2022 tot en met 2025 toch een mooie plus. En als onze tekorten op Jeugdhulp ook nog voor 100% in plaats van 75% worden gecompenseerd, dan klaart de lucht helemaal op.

Al met al een onzekere laatste Begroting waarmee dit college het stokje doorgeeft aan een nieuwe ploeg.

Ik wil vijf aandachtspunten naar voren halen.

Punt 1: coronaeffecten vragen om goede monitoring en vroegtijdige signalering

Het college stuurde de raad over deze coronaeffecten een heldere, maar ook zorgelijke brief. Het is duidelijk dat de financiële compensatieregelingen vanuit het rijk erger hebben doen voorkomen, maar de verwachting is toch dat er een toenemend beroep zal worden gedaan op de minima- en armoederegelingen. Dat signaal hebben we als CDA-fractie in onze oren geknoopt. Want meedoen in de maatschappij, met werk of met een andere dagbesteding, is voor iedereen belangrijk voor eigenwaarde en levensvreugde. We kijken daarom uit naar de innovatieagenda van de WIL en de evaluatie en vervolg van de Houtense werktafel en OpKoers. Daarnaast komen ook meer geluiden naar boven van de coronaeffecten op Jeugd en Jongeren. We zijn ook in dit licht blij dat het college nu spoedig werk gaat maken van het opknappen van jongerenvoorziening Enter.

Als CDA-fractie blijven we onderstrepen dat preventie en vroegtijdige signalering nodig is om erger te voorkomen.

Punt 2: Vervoer Houten

We hebben als CDA-fractie bijzonder veel waardering voor het initiatief Vervoer Houten, die met veel enthousiaste vrijwilligers binnen de Rondweg vervoer per golfkar en middels Automaatje buiten de Rondweg het vervoer van onze minder mobiele inwoners regelt. Goede zaak dat deze naast elkaar opererende initiatieven worden samengevoegd, dat hier een kundig bestuur op zit, en dat VanHouten &co hier nadrukkelijk bij is betrokken. Jammer wel dat over de wijze en betaalbaarheid van de professionalisering ruis is ontstaan tussen college en betrokkenen van Vervoer Houten.

Kan de portefeuillehouder nog een keer uitleggen hoe hij naar dit alles kijkt en meent dat de inmiddels extra toezegde bijdrage van € 25.000 voor 2022 wat hem betreft voldoende is?

Punt 3: Ook in Houten dragen we verantwoordelijkheid voor het klimaat

As we speak is de conferentie in Glasgow bezig, waar kort door de bocht de toekomst van onze kinderen van afhangt. Gelukkig zetten we steeds meer samen de schouders eronder om het tij te keren. Als CDA vinden we het belangrijk ook van onderop, via de mensen zelf, de bewustwording en het draagvlak voor maatregelen te laten komen. Zonder eromheen te draaien dat rentmeesterschap een dure plicht is. Ook in Houten. We hebben daarom van harte samen met de SGP een motie gemaakt waarmee we pleiten voor een publieksactie Plant een boom om de CO2 te verminderen en het amendement van SGP en D66 over de Aanvullende regeling zon op dak

Punt 4: Het toenemende belang van goede communicatie

Een punt dat volgens mij elke partij in deze raad aan het hart gaat. Hoe zorgen we dat politiek en maatschappij elkaar vasthouden? Hier valt veel over te zeggen, en dat zullen we volgende raadsvergadering uitgebreider doen bij de Leidraad Participatie en Communicatie.

We stippen bij de Begroting 1 punt aan: vanaf 1 november is het de bedoeling om officiele mededelingen vanuit de gemeente alleen nog digitaal te doen, en niet meer te publiceren in het Houtens Nieuws. Het directe resultaat van een bezuiniging die we in 2020 hebben goedgekeurd. Maar als we nu kijken naar waar we staan in Houten, dan is dit niet het juiste moment om deze stap terug te doen in communicatie. Dit horen we ook terug van veel inwoners, in het bijzonder omdat lang niet iedereen digitaal vaardig is om dit te doen. Daarom dienen we samen met de SGP en Groep Aanen en inmiddels met raadsbrede steun een amendement in om deze actie terug te draaien. Officiële mededelingen vanuit de gemeente zijn dan niet alleen digitaal, maar ook nog gewoon via Houtens Nieuws te lezen.

Punt 5, tot slot: de organisatie.

De hele Begroting 2022, alle beschreven projecten, en de vier punten die ik vanavond onderstreep: alleen een goed draaiende organisatie maakt het mogelijk dat we effectindicatoren van rood naar groen krijgen.

Ik wil het college en de organisatie danken voor de open en transparante tussentijdse evaluatie van de reorganisatie die is opgesteld. Natuurlijk is het niet gemakkelijk om te lezen dat veel beter kan; een hoge werkdruk wordt ervaren; hier en daar de veiligheid en het vertrouwen onder druk staan, het cultuur is in de organisatie om elkaar te sparen en de sturing op sommige cruciale plekken te wensen overlaat. Maar we zijn blij dat we het wel boven tafel komt, omdat we er dan samen iets mee kunnen. Weet ons als raad op tijd te vinden als zaken dreigen vast te lopen. Want, ook wij weten dat het een hell of a job is om aan de juiste mensen te komen, omdat de arbeidsmarkt enorm onder druk staat en iedereen in dezelfde vijver vist. Plus dat de gemeente Houten qua formatie aan de onderkant van de 50-plus-gemeenten zit.

Voorzitter, dat was mijn vijfde en laatste punt

We danken het college, de directie, de ambtenaren en de controllers voor deze heldere begroting en het degelijke financiële beleid de afgelopen jaren.

Het is ontegenzeggelijk waar dat er in de afgelopen periode veel in gang is gezet, ontwikkeld en waargemaakt. Natuurlijk, is niet alles gelukt zoals gehoopt en verwacht, maar er zijn veel stappen gezet en zaken aangepakt in een roerige, en ook door de coronapandemie overheerste periode, die nogal voortduurt.

Dat 2022 voor iedereen naar wens mag verlopen en het zware weer zal meevallen richting 2023 en verder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.