13 november 2023

Begroting 2024 en 'Ronde van Houten'

Dinsdag 7 november 2023 werd de begroting voor het komende jaar en de 'Ronde van Houten' besproken. Bij de begrotingsbehandeling werden ook een aantal bezuinigingsmaatregelen voor komend jaar behandeld. Een van de maatregelen is het niet meer vergoeden van de legeskosten aan kleine evenementen. Rondvraag door het CDA bij organisatoren van evenementen leerde dat dit voor veel evenementen het erg lastig maakt om de organisatie rond te krijgen. En dat zou jammer zijn, want er wordt in Houten zoveel moois georganiseerd. Denk aan de avondvierdaagse, festivals, de Tour de Schalkwijk. 

Als CDA hebben we een amendement ingediend om deze maatregel te schrappen. De Raad heeft na het debat uiteindelijk voltallig ingestemd met het amendement. Daarmee zorgen we ervoor dat ook de komende tijd kleinschalige evenementen georganiseerd kunnen blijven worden. 

De 'Ronde van Houten' is een door het college voorgestelde manier om bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren te vinden. De gemeente moet tot 10 miljoen euro structureel per jaar bezuinigen. Dat is een immense opgave. 

Lees onderstaande bijdrages, uitgesproken door Robert Pelleboer tijdens de raadsvergadering, om meer te weten te komen over de onderwerpen en de insteek van het CDA Houten.

Bijdrage Begroting 2024

Voorzitter, collega raadsleden, college en aanwezige inwoners hier en thuis,

Soms wil je de TV of het nieuws wel uitzetten als je ziet, hoort of leest van alles wat er momenteel in de wereld gebeurd. De vreselijke oorlog in Israël en Gaza, de oorlog in Oekraïne. De wereld lijkt wel in brand te staan. En wij mogen hier leven en werken in een relatief veilige plek. Maar uiteindelijk kunnen wij onze ogen er niet voor sluiten. Mensen ontvluchtten hun land door oorlogsgeweld omdat ze ook veilig willen zijn. En komen in Ter Apel terecht waar het vol is. Het is goed om te lezen dat de gemeente Houten ook haar verantwoordelijkheid laat zien door een mogelijkheid te verkennen om in Houten Oost een plek te creëren voor vluchtelingen, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties.

Terug naar onze eigen huishouding, als we kijken naar de begroting dan zijn er ook zorgen. Zorgen om een sluitende begroting in 2025, 2026 en volgend. Grote tekorten dienen zich aan die vragen om bezuinigingen tot misschien wel 10 miljoen euro. Belangrijkste veroorzaker is een herstructurering van het gemeentefonds door de Rijksoverheid. Voorlopig komen we daar niet onderuit en zullen we maatregelen moeten nemen om weer een sluitende begroting te krijgen. Daarover straks nog meer bij de behandeling van de Ronde van Houten.

Tijdens het lezen van de begroting viel ons op dat ramingen van sommige indicatoren zonder vermelding aangepast zijn. Het is gebruikelijk dat de raming van de vorige begroting ook getoond wordt in een begroting. Zo kun je zien of de ambitie voor het komende jaar hoger of lager is dan vorig jaar. Dat is dus belangrijk om te weten. Het was ons echter opgevallen dat de raming van 2023 voor het percentage huizen met een brandmelder aangepast was. In 2022 was de raming voor het jaar 2023 van het percentage huizen met een brandmelder 100 procent. In de begroting van dit jaar is die opeens aangepast naar 79%. Zo lijkt het alsof de raming voor 2024 van 81% aardig in lijn ligt met de eerdere ambitie van het college, terwijl er in werkelijkheid een groot verschil is.

Het college heeft op ons verzoek uit laten zoeken of er nog meer ramingen waren aangepast. De raming voor 2023 van inwoners die vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij vorming van plannen is gewijzigd van 52% naar 43%. Op die manier lijkt het alsof het college een mooie ambitie heeft voor 2024, waarbij voor 48% wordt gekozen, terwijl in werkelijkheid het verlaging van de ambitie is. Graag horen we van de wethouder waarom een college met hoge ambities op inwonerparticipatie een lagere ambitie heeft voor het betrekken van inwoners bij haar plannen.

Goed dat dit nu is uitgezocht. Maar het schept meteen de vraag: hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst niet meer voor gaat komen. Welke maatregelen heeft het college genomen om dat in het vervolg te voorkomen?

Voorzitter, dan de legeskosten voor evenementen en de bezuiniging daarop. Kleinschalige evenementen vormen met het al rijke verenigingsleven in Houten het weefsel van de samenleving. Inwoners die zich vrijwillig en belangeloos met elkaar inzetten voor een avondvierdaagse, Tour de Schalkwijk, Bon Appetito, Vonk-festival, de Cultuurnacht en zo kan ik nog wel doorgaan. Veel inwoners van Houten genieten daar ook van. We waarderen ontzettend wat deze inwoners voor de samenleving doen. En ook in het collegeprogramma lezen we dat het college daar vol lof over is en dat we dat moeten stimuleren.

Uit navraag blijkt dat veel van deze organisaties het water aan de lippen staat. Met name kleinere evenementen hebben een laag verdienvermogen, waardoor het altijd weer lastig is om de begroting rond te krijgen. Een paar honderd tot duizend euro lijkt niet veel, maar hakt er dan erg hard in bij de organisatoren van evenementen. Terwijl we voor een sluitende begroting zonder deze bezuinigingsmaatregel kunnen. Met D66, xxx, dienen we daarom een amendement in om deze maatregel te schrappen.

Voorzitter, we danken een ieder die heeft meegewerkt aan deze begroting, in het bijzonder de ambtelijke organisatie, en wensen het college veel wijsheid toe bij de uitvoering van alle plannen.

Bijdrage de Ronde van Houten

Voorzitter,

De gemeente staat aan de avond van een enorme bezuinigingsronde. 5 tot 10 miljoen moet er structureel bezuinigd worden. Een opgave waar het college de inwoners graag bij wil betrekken. Het CDA is voorstander van dit idee, om zodoende tot maatregelen te komen die draagvlak vanuit de samenleving hebben. We hebben nog een drietal punten/vragen voor het college.

Veel is nog onduidelijk over hoe die inwoners betrokken moeten worden en hoe er een goede representatie uit de samenleving komt. Dat is volgens het CDA wel essentieel om  tot een resultaat te komen waar veel inwoners zich in kunnen herkennen en tot hun recht komen. De wethouder heeft aangegeven dat hier nog verdere uitwerking op plaatsvindt in stap 1, en dat hij hierover met de Raad in gesprek wil. Kan de wethouder toezeggen dat hij hierover binnenkort met de Raad over in gesprek gaat?

Er is nog veel onduidelijk over hoeveel er bezuinigd moet worden. De bandbreedte is tussen de 5 en 10 miljoen. Daar kan de komende jaren nog veel in veranderen. Echter, gaat de wethouder ervoor om hoe dan ook het aantal bezuinigingen door te voeren om een minimaal sluitende begroting te krijgen?

Dan nog een laatste punt. We waarderen de inzet om samen met inwoners tot een pakket met voldoende bezuinigingsmaatregelen te komen. Echter, als dit onverhoopt niet lukt, wordt er dan separaat aan een noodplan gewerkt vanuit de gemeente met voldoende bezuinigingen voor een sluitende meerjarenbegroting? Met andere woorden: hebben we die reservefiets dan in de schuur staan, mochten we stranden met het plan wat nu voorligt?

Voorzitter, we zijn benieuwd naar de uitkomsten van stap 1 en hopen dat er met de samenleving een goed gesprek op gang komt en te komen tot een set aan nodige bezuinigingsmaatregelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.