14 december 2021

Belastingen- en legesverordeningen '22; Ook CDA vraagt om onderzoek naar effecten opheffing hondenbelasting

Uit de raadsbijdrage van Cora Gerritsen: Dank voor de actualisering van alle belastingverordeningen. Het is weer glashelder waaruit ze bestaan en waarover we besluiten.

Opvallend is de verhoging van het tarief voor rioolheffing met 3,78% voor niet woningen. Dat is meer dan de inflatie, maar heeft alles te maken van de waardedaling van 2,1% van het vastgoed. Met de verhoging van dit tarief tot 3,78% wordt de waardededaling gecorrigeerd. Vindt het CDA een helder verhaal.

Het vele thuis zijn en thuiswerken zorgde voor meer afvalproductie en meer opruimacties van onze inwoners in en rond het huis. Deze onvoorziene afvalverwerkingskosten werden betaald uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing (een soort spaarpot voor tegenvallers). Laat weer zien dat het hebben van spaarpotjes geen overbodige luxe is en ons dus afgelopen jaar zeer van pas kwam.

De pilotregeling groene leges 2019-2021 hebben we gelezen. We begrijpen dat hier geen gebruik van is gemaakt. Het is een enorme onderneming en veelal enorme kosten om een bestaand huis zover te verduurzamen dat 0 op de meter wordt bereikt. Is bijna niet te doen en dus begrijpen we dat hier geen of bijna geen gebruik van is gemaakt. En toch willen we het nog een kans geven met de aanpassingen die er aan de regeling zijn gedaan, maar graag over een jaar nog eens tegen het licht houden, want we twijfelen of dit de weg is.

De hondenbelasting. Ook die zou het CDA nog eens nader willen bekijken.  We voelen er wel voor om deze af te schaffen, maar hebben nog onvoldoende zicht op de effecten die dit met zich mee brengt. Goed plan dus om het college te vragen hiernaar onderzoek te doen om vervolgens volgend jaar hierover een besluit te kunnen nemen, danwel mee te nemen in de Perspectiefnota 2023 / het Collegeprogramma en uiteindelijk de begroting 2023. Want, er zullen toch nog wel wat kosten moeten worden gedekt, zoals voor  afvalzakjes, onderhoud hondenuitlaatveldjes etc.

Je zou natuurlijk willen dat de kostendekkendheid van de leges 100% is, maar dit schommelt eigenlijk altijd rond de 75%. Ook dit jaar.

Een opsteker in deze vreemde tijden is dat de lokale lastendruk gelijk blijft aan die van het afgelopen jaar. Dat is aan het eind van deze collegeperiode ook een mooi resultaat voor alle Houtense inwoners. Een mooie prestatie!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.