07 juni 2023

Burgerberaad Energie

Gemeente Houten wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat heeft veel impact voor ons allemaal. Daarom wordt een burgerberaad voorbereid over dit onderwerp. In de raadsvergadering van 1 juni bespraken we het raadsvoorstel en het plan van aanpak.

Dit is onze bijdrage in het debat:

Houten blijft zich verder ontwikkelen. De Leidraad Communicatie en participatie is vastgesteld in de vorige raadsperiode. Het huidige college gaat daarmee verder. Nu ligt er een mooi voorstel voor het burgerberaad energie. Daar zijn we blij mee.

Graag gebruiken we het debat om met elkaar verbeteringen toe te voegen.

Als CDA vinden we de mening van inwoners heel belangrijk. Energie en hoe we daarmee omgaan is van groot belang voor de toekomst. Heel passend om daarvoor een burgerberaad te houden.

Wij willen graag dat het burgerberaad zo goed mogelijk tot haar recht komt. Om te beginnen spreken we daarom ons vertrouwen uit in de deelnemers van het burgerberaad en in de uitkomst daarvan.

Vervolgens hebben we gekeken hoe we het burgerberaad zo goed mogelijk kunnen facliteren.

Om te beginnen moeten de verwachtingen helder zijn. Het raadsvoorstel vraagt om een verbetering. Want het raadsvoorstel zegt in de beslispunten: De uitkomsten (van het burgerberaad) leidend te laten zijn voor de invulling van de ambitie klimaat- en energieneutraal Houten in 2040. Maar in de beslispunten staat niet dat de gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over de uitkomst van het burgerberaad. Dat kan tot verwarring en teleurstelling leiden bij de deelnemers van het burgerberaad. Om dat te verduidelijken, dien ik een amendenment in over de rol van de raad mede ondertekend door GL, CU, SGP en D’66, NH, VVD en HA.

Duidelijkheid vooraf. De raad gaat besluiten over de uitkomst van het burgerberaad aan de hand van wat we vooraf meegeven. Het plan van aanpak is helder over de doelen, maar de kaders zitten verstopt in de inleiding. Wij lezen daar als kaders: “Gemeente Houten heeft beslist in 2040 energieneutraal te willen zijn. Dan moet er een duurzaam en betaalbaar energiesysteem zijn voor al onze inwoners. Dan wekt Houten zelf zonder uitstoot van CO2 evenveel energie op als in Houten wordt gebruikt.”

Wij zouden dat graag onder een kopje Kaders heel duidelijk in het plan van aanpak willen kunnen lezen.

Het is als tekstuele wijziging zo klein dat we geen amendement nodig vinden en, wethouder, vooraf hebben we elkaar hierover al gesproken. U gaf aan het een goede verduidelijking te vinden dat de kaders onder een apart kopje worden weggezet. We horen graag in deze vergadering uw toezegging hierop.

Alle ingebrachte amendementen en moties bekijken we in dezelfde lijn: verbeteren en verduidelijken zodat het burgerberaad goed aan de slag kan.

We wensen alle betrokkenen, deelnemers aan het burgerberaad en iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen veel succes. En we zijn heel benieuwd naar de uitkomst.

Tot zover de bijdrage. Uiteindelijk is ons amendement opgenomen in een breder amendement. Het raadsvoorstel en het plan van aanpak zijn met een aantal wijzigingen unaniem aangenomen.

Willy Boersma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.