13 oktober 2021

CDA speelt belangrijke rol in debat over visie Oude Dorp

In 2019 besloot de raad dat de visie op het Oude Dorp – uit 2009 – een herijking nodig had. In augustus 2021 rondde wethouder Bos dit traject af met de “Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030”. Afgelopen dinsdag 5 oktober bespraken we dit document in de gemeenteraad.

Visie voldoet nog niet aan verwachtingen

Als CDA-fractie waren we niet tevreden met het voorstel dat het college ons voorlegde. Hierin werden we gesteund door onze voorbereidende ledenbijeenkomst, de ingediende zienswijzes en het zogeheten rondetafelgesprek. Daarom hebben we wethouder Bos met ons CDA-amendement gericht opdracht gegeven een extra slag te maken met de visie, en die in januari 2022 opnieuw aan de raad aan te bieden. Dit amendement was mede-ondertekend door GroenLinks, ChristenUnie en de VVD, en werd door alle raadsfracties - op ITH na - gesteund. We zijn als CDA-fractie blij met dit resultaat waarmee we als raad een helder en eensgezinde richting hebben uitgezet voor een goede en bruikbare visie op het Oude Dorp.

We verwachten onder meer een heldere visie op het verbeteren van de verkeerssituatie op het Plein en omliggende routes, vanuit de gedachte Houten Fietstad (auto te gast). Ook verwachten we keuzes om het dorpse karakater te kunnen behouden. Op deze manier moet de visie heldere kaders gaan bieden waaraan initiatieven getoetst kunnen toetsen. Zodat deze nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de authentieke, gezellige, kleinschalige en dorpse uitstraling van wijkcentrum Oude Dorp.

De juiste volgorde: visie vaststellen, uitbreiding supermarkt daaraan toetsen

De meest in het oog springende potentiele nieuwe ontwikkeling, is die van de supermarktuitbreiding. Als CDA-fractie vinden we het belangrijk dat we dit initiatief, net als andere initiatieven, kunnen toetsen aan de visie. Een gewenste uitbreiding van de supermarkt bepaalt niet de opzet van de visie, maar de visie bepaalt de (on)mogelijkheden voor een uitbreiding. In het raadsdebat zijn dan ook nadrukkelijk nog geen besluiten genomen over het al dan niet toestaan van een uitbreiding. Wel zijn er al eerste kaders vastgesteld om een uitbreiding te beperken.

Debat op inhoud, onvrede over proces

Het was een turbulent debat dat op 5 oktober begon en pas op 7 oktober werd afgerond in een extra avond. De oppositie had vooraf aangekondigd de Ontwikkelingsvisie niet in de openbare raadsvergadering te willen bespreken en van de agenda af te halen, omdat het stuk nog niet klaar was. Als CDA-fractie vonden we het juist belangrijk om dat debat wel te voeren.

In de eerste plaats om recht te doen aan alle tijd en energie die inwoners, ondernemers en de gemeente in de visie hadden gestoken. Zodat we als raadsleden het voorstel van het college niet alleen intensief met elkaar hadden besproken, tussen oppositie en coalitie, maar juist ook alle betrokkenen mee konden nemen in onze gedachtevorming. Die op inhoud overigens niet ver uit elkaar bleek te liggen: het stuk was nog niet af en we waren redelijk eensgezind over wat er ontbrak.

In de tweede plaats vonden we het ook onverantwoord om geen debat te voeren: de kosten bleven oplopen, en met welke opdracht stuurden we de wethouder terug als we de visie niet zouden bespreken? Door het debat te voeren bleek op welke punten de visie niet aan de verwachtingen voldeed en hielpen we de wethouder om bepaalde keuzes te maken.

Wordt vervolgd in januari 2022

Het debat leverde waardevolle inzichten, visies en concrete plannen op van de Houtense politiek voor het Oude Dorp richting 2030. Het CDA-amendement dat die inzichten als kaders meegaf aan de wethouder, werd door bijna alle fracties gesteund. Waarmee ook de aangenomen moties en subamendementen van andere partijen verplicht werden gemaakt om op te nemen in de nieuwe visie. Daar zijn we blij mee: op deze manier hebben we vrijwel raadsbreed de wethouder een heldere en inhoudelijke opdracht mee gegeven.

In januari verwachten we die nieuwe visie terug in de raad, inclusief een rondetafelgesprek waarin betrokkenen opnieuw kunnen reageren. We hopen dat we in januari alsnog een goede visie kunnen vaststellen die heldere kaders biedt om initiatieven aan te kunnen toetsen, zodat we de authentieke, gezellige, kleinschalige en dorpse uitstraling van het Oude Dorp kunnen behouden.

Teruglezen en -kijken?

 • De volledige raadsvergadering kunt u terugkijken via houten.notubiz.nl: 5 oktober en 7 oktober.
 • Het CDA-amendement en alle andere (sub)amendementen en moties vindt u hier bij punt 13, inclusief stemuitslagen.
 • Het statement waarmee raadslid Pieter de Winter de raadsvergadering opende, leest u hieronder.

Vragen of opmerkingen?

Neemt u gerust contact op met de CDA-fractie of met [email protected].

 

 

Hieronder leest u de volledige bijdrage van de CDA-fractie bij aanvang van het raadsdebat.

Raadsvergadering 5 oktober – reactie CDA op Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030

Voorzitter, ik woon in het secundaire verzorgingsgebied van het Oude Dorp. Als ik op zaterdag boodschappen wil doen, maak ik een afweging. Ga ik met de kinderen, voor hun veiligheid in de bakfiets, over de hobbelige Herenweg naar het Oude Dorp? Of fiets ik met de kinderen op hun eigen fietsen via fietspaden naar Het Rond? Of laad ik de kinderwagen in de auto en rij ik richting Castellum, omdat daar die ene winkel zit die ik dan mooi kan meepakken?

In deze persoonlijke afweging herkent u tal van onderwerpen die spelen rondom de visie op ons mooie Oude Dorp. U hoort nu mijn ene afweging. U kent inmiddels de afwegingen van vele en vele inwoners, ondernemers, belangengroepen, verenigingen, enzovoort. Daarom is het belangrijk dat we een wethouder hebben die alles overziet, belangen, zorgen en wensen beoordeelt, en tot afgewogen keuzes komt: een herijkte visie, een nieuwe versie van die uit 2009, op hoe we het Oude Dorp aantrekkelijk en levendig kunnen houden.

Moeite met eindresultaat

We hebben als CDA-fractie nog moeite met het eindresultaat: de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030. Veel is al gezegd/Veel zal nog gezegd worden vanavond, maar samengevat vinden we dat op de nodige punten nog geen duidelijke keuzes zijn gemaakt; nog geen visie ligt waaraan we initiatieven voor het Oude Dorp goed genoeg kunnen toetsen. En dat creëren van een toetsingskader, dat was precies een van de redenen om de visie uit 2009 te herijken.

De herijking heeft op een heel aantal punten al wel helderheid gebracht en zeer concrete mogelijkheden blootgelegd, omdat er het nodige onderzoek is verricht en input is gevraagd:

 • Uit de onderzoeksfase (hoofdstuk 3) weten we bijvoorbeeld het nodige over parkeren en auto’s:
  • dat voor parkeren geen overcapaciteit is, maar vraag en aanbod in balans zijn.
  • We weten dat vanuit verkeerskundig oogpunt de huidige structuur voldoet en de verkeersintensiteit ruim onder het in 2009 gestelde maximum blijft.
  • Een autovrij Plein lijkt naast onhaalbaar ook niet op voldoende draagvlak te kunnen rekenen.
  • We weten uit de onderzoeksfase, dat retail en horeca op het Oude Dorp zich onderscheidt door authenticiteit, gezelligheid, kleinschaligheid en dorpsheid - de lokale ondernemer is hier nog aanwezig. En dat de huidige omzet per vierkante meter van de supermarkt een voorziene uitbreiding rechtvaardigt. Wat dat betreft is dat doel uit de huidige visie uit 2009 juist behaald, want daarin staat als ambitie “In de toekomst bevindt zich in het Oude Dorp onder andere een goede supermarkt.”
  • We weten uit de onderzoeksfase ook dat het goed gaat met de retailstructuur, dankzij dat DNA van authenticiteit, gezelligheid, kleinschaligheid en dorpsheid.
  • En we weten uit de onderzoeksfase -hoofdstuk 3- dat enige regie gewenst is om de historisch-stedenbouwkundige en cultuurhistorische kwaliteiten te beschermen. En dat daarvoor inmiddels een Beleidsnotitie (bijlage 8) is opgesteld, die vanavond ook voorligt.
 • Tot slot, geeft de visie richting voor ontstenen, vergroenen en klimaatproof maken van de openbare ruimte, namelijk dat dit thema’s zijn die belangrijk zijn voor Houten, en waar we ook bij ontwikkelingen op het Oude Dorp volop op inzetten.

Oude Dorp als wijkcentrum

Met de uitbreiding van Houten met Noord en Zuid ligt het Oude Dorp wat onhandig bereikbaar opgesloten. Dat knusse en oude buurtcentrum met de historische linten ernaar toe. De auto moet wat hobbels nemen om er te komen. De fiets ook trouwens, en als voetganger hobbel je op sommige plekken daar dan weer tussendoor.

Aantal knelpunten

Voorzitter, in de RTG zei een inspreker om in ieder geval geen besluiten te nemen waar we later spijt van krijgen. Als CDA-fractie hebben we geprobeerd de afgelopen tijd met coalitie en oppositie, achterban en anderen, een aantal knelpunten voor ons en de vele mensen die spraken helder te krijgen. Dat is nog niet helemaal gelukt. Kan de wethouder, in aanvulling op wat we kunnen lezen in de stukken, in zijn antwoorden helderheid geven op 4 vragen?

Vraag 1: Hoe kijkt u nu aan tegen het verbeteren van de verkeerssituatie, ook voor de routes naar het Plein? De verkeerssituatie was een speerpunt van de herijking, waaronder het verminderen van de verkeersdruk, het verbeteren van de verkeersveiligheid, en met fietsverkeer als belangrijk aandachtspunt.

Vraag 2: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze visie op het Oude Dorp niet ten koste gaat van onze visie op wonen voor locatie De Grund, namelijk betaalbare woningen voor jong en oud, en 30% sociale huur? De reden voor deze vraag zijn de hoge en nog oplopende kosten, waardoor, zo zei u, de “business case voor sociale huisvesting op locatie De Grund moeilijk wordt”.

Vraag 3: Hoe moeten we precies aankijken tegen de ontwikkelingen van het grotere wordende verzorgingsgebied van het Oude Dorp, als we straks initiatieven toetsen aan deze visie? De reden voor deze vraag is dat Bijlage 3, de nieuwe Detailshandels- en horecavisie Oude Dorp 2020, de afbakening van het verzorgingsgebied van het Oude Dorp wijzigt – of anders, of preciezer, vaststelt – van circa 8.500 inwoners -de omliggende wijken- naar circa 20.000 inwoners -bijna heel westelijk Houten. Dit voelt onlogisch en ongemakkelijk als we -ook volgens diezelfde detailhandelsvisie- het Oude Dorp als wijkcentrum zien, ondersteunend aan Het Rond. En als we de verkeersdruk naar het Oude Dorp willen verminderen.

Voorzitter, tot slot, de voorliggende visie is ergens ook lastig om te lezen. Hij ziet er keurig uit, in begrijpelijke taal, maar presenteert informatie gehusseld. Zoals het opsommen van punten uit het participatietraject (h2) bij de visie (h4). Of zoals het herhalen van onderzoeksresultaten (h3) als visie (h4).

Mijn vierde en laatste vraag: Herkent u het beeld dat de visie meer houvast zou kunnen geven om nieuwe initiatieven aan te kunnen toetsen?

CDA-amendement voor nieuwe visie

Voorzitter, ik hoop dat we vanavond met elkaar de balans opmaken en standpunten uitwisselen. Als niet helemaal zo, hoe dan wel? Als CDA-fractie wil ik mede namens de fracties van GroenLinks, VVD en ChristenUnie een amendement indienen als aanzet om het antwoord op deze vraag – hoe dan wel – te verwerken in aangescherpte versie. Zodat we hopelijk met breed draagvlak een visie kunnen vaststellen voor ons “dorpshart voor alle Houtenaren”, zoals in de huidige 2009-visie nog staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.