15 juni 2018

Coalitie-akkoord 2018- 2022 past op CDA- uitgangspunten!

Het coalitieakkoord 2018-2022 bezien vanuit de beginselen van het CDA 

Het CDA kent een aantal kernbegrippen, of beginselen, die als uitgangspunt dienen voor het politiek handelen van het CDA en voor alle CDA-politici in Europa, ons land, de provincie en de gemeente én voor de inrichting van de samenleving. Het is goed om die regelmatig als leidraad te gebruiken bij het politiek optreden van iedere dag. Daarom ligt het vanuit onze optiek voor de hand om nu ook het coalitieakkoord van CDA, Groen Links, VVD en ChristenUnie voor de nieuwe bestuursperiode 2018- 2022 van Houten te toetsen aan die beginselen.   

Wij hebben bij ieder van onze vier uitgangspunten tien passages uit het coalitieakkoord 2028- 2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ gezocht en gevonden, die passen bij dát uitgangspunt. (N.B.Het paginanummer verwijst naar waar die passage is te vinden in het coalitieakkoord 2018- 2022- te raadplegen op www.houten.nl)

In ons CDA- verkiezingsprogramma 2018-2022 staat: “Het CDA is bij uitstek een lokale partij, geworteld in alle lagen van onze Houtense samenleving. De kandidaten op onze lijst zijn ook actief in het verenigingsleven. Zij staan midden in die samenleving. Het zijn allemaal mensen, die vanuit hun eigen geloofs- en levensovertuiging aan politiek doen”.

En daarbij gelden de vier CDA-uitgangspunten:

Wij zetten in op solidariteit, dat burgers op elkaar betrokken zijn en naar elkaar omzien. Dat gaat niet alleen over geld. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. We hebben specifiek oog voor het verenigingsleven, waar die solidariteit vaak handen en voeten krijgt.

   In het coalitieakkoord:

   1. Uit Toekomstvisie Houten 2025, die mede ten grondslag ligt aan het Collegeprogramma: Wij stellen de mens centraal! (pag. 2)

    2. Belangrijkste aandachtspunten: Hoe zorgen we ervoor, op een persoonsgerichte manier, dat iedereen naar vermogen kan meedoen in onze samenleving? Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, talenten, inkomen en gezondheid? (pag.2)

   3. Onder ‘onze sociale omgeving’: We streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en een waardevolle bijdrage kan leveren. Het gaat daarbij niet om eenrichtingsverkeer, maar om wederkerigheid. Iedereen voelt zich thuis in Houten en draagt een steentje bij. (pag. 15)

   4. Onder onze sociale omgeving: We hebben een aantal minimaregelingen. Die zijn bedoeld om mensen met de laagste inkomens te ondersteunen en een armoedeval te voorkomen. Als criterium voor ondersteuning geldt een percentage van het sociale minimum. Samen met betrokken instellingen evalueren we de effectiviteit van de verschillende minimaregelingen. (pag. 18)

   5. De bibliotheek vormt als onderdeel van het Huis van Houten een ontmoetingsplek voor inwoners. De bibliotheek moet laagdrempelig zijn. Het terugdringen van laaggeletterdheid is een belangrijk doel. Ter vergroting van de maatschappelijke waarde wordt er dit jaar een nieuwe opdracht aan de bibliotheek geformuleerd met bijbehorende (financiële) middelen. (pag. 21)

   6. Onder ‘persoonlijke en digitale dienstverlening’: Persoonlijk contact staat hoog in het vaandel. Vragen en initiatieven van de samenleving staan centraal en we ondersteunen en handelen naar wat mensen nodig hebben. (pag. 23)

    7. Ook onder ‘zorgdoelgroepen’ en mensen met een beperking is een woningbehoefte, waarin we willen voorzien. We zijn groot voorstander van nieuwe woonvormen als alternatief voor intramurale zorg, ook voor jeugdigen. (pag. 7)

   8. We willen dat statushouders volwaardig deel uitmaken van de Houtense samenleving. We zoeken naar opties om hen hiervoor al in een eerder stadium naar werk te begeleiden, zodat ook de inburgering en het leren van de taal sneller kunnen gaan. (pag. 17)

   9. Bij dit alles hebben we speciale aandacht voor aangepast, begeleid en beschut werk voor mensen met een beperking. De gemeente neemt hier haar verantwoordelijkheid in en gaat hier voortvarend mee aan de slag. Om te ontdekken wat hierbij de beste werkwijze is, zetten we experimenten op, zoals de basisbaan (pag. 17)

    10. We zorgen ervoor dat kwetsbare groepen (zoals statushouder, LHBTI’ers en mensen met een beperking hun aanspreekpunt bij de gemeente kennen (pag.16)

    Ons uitgangspunt van gerechtigheid staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wij willen een eerlijke samenleving, waar onrecht wordt aangepakt. Er zou in oneerlijke situaties meer maatwerk mogelijk moeten zijn. Minder regels, meer verantwoordelijkheid. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid.

   In het coalitieakkoord:

   1. Wij hebben de ambitie om een fors aantal sociale woningen te bouwen (pag. 6)

   2. De komende jaren willen we een forse inspanning leveren zodat onze inwoners een geschikt huis kunnen vinden. Te veel inwoners staan te lang op de wachtlijst voor een geschikte woning. Het gat tussen het beschikbare aantal woningen en de woningbehoefte willen we zo veel mogelijk dichten. (pag. 6)

   3. We vinden het belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking mobiel blijven. We faciliteren hiervoor duurzame oplossingen op maat en zorgen zo voor een passend alternatief voor openbaar vervoer binnen de Rondweg en naar de kleine kernen. (pag. 11)

   4. We willen opnieuw naar het hele sociale domein in onderlinge samenhang kijken en daar ook onderwijs en arbeidsparticipatie bij betrekken. Door flexibeler te werken, beleidsterreinen beter op elkaar af te stemmen en de zorgcoördinatie te verbeteren, kunnen we aansluiten bij de leefwereld van de inwoner. We kunnen maatwerk leveren en het beschikbare geld effectiever inzetten. (pag. 16)

   5. We onderzoeken hoe we mantelzorgers kunnen ontlasten, bijvoorbeeld door respijtzorg. En we bedenken of en hoe we flexibeler kunnen omgaan met regels voor mantelzorgwoningen. (pag. 16)

   6. Werken is één van de manieren om mee te kunnen doen in de samenleving. Werk biedt mensen die in armoede leven de kans om daaruit te komen. Door werk, betaald of onbetaald, krijgen mensen ook structuur en waardering. Arbeidsparticipatie regelen we zoveel mogelijk lokaal, met inzet van de Houtense Werktafel. Deze willen we dan ook in stand houden. (pag. 17)

   7. Aanpak van armoede heeft de absolute aandacht. Het is onacceptabel dat zo’n 1.500 gezinnen in Houten leven rond het bijstandsniveau. Werk is daarbij een belangrijke factor, maar ook de terugdringing van laaggeletterdheid. (pag. 18)

   8. Samen met jongeren en gezinnen die er op eigen kracht of met hun sociale netwerk niet uitkomen, wordt gezocht naar passende hulp. Preventie en op tijd de juiste hulp krijgen, dichtbij huis of school, zijn belangrijke uitgangspunten. We stimuleren dat lokale instanties en professionals nog beter samenwerken. Zo kunnen we beter maatwerk leveren. (pag. 18)

   9. We willen de komende jaren stappen zetten om flexibeler met budgetten om te gaan. We kunnen deze dan makkelijker preventief en lokaal inzetten. (pag. 18)

   10. Goede ondersteuning begint bij ‘vinden en gevonden worden’. We leveren zoveel mogelijk maatwerk en handelen vanuit de bedoeling van de regels. (pag. 15)

     Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties weet het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Het rentmeesterschap vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten zijn ook innovatie en ondernemerschap nodig. Dat moedigen we aan en de resultaten geven wij die waardering, die dat nodig heeft. 

   In het coalitieakkoord:

     1. Bij duurzaamheid gaat het om een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen: we kijken naar de huidige behoeften die mensen hebben en hoe die in de toekomst ontwikkeld kunnen worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen. Het is dus een zeer breed begrip. Het raakt in veel opzichten ons leven en onze omgeving. Het komt daarom ook overal in dit coalitieakkoord terug. (pag. 4)

    2. In 2019 komt er een klimaatplan met nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid. In dat plan staan thema’s als de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie centraal. pag.4)

   3. De raad heeft eerder de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Deze ambitie blijft overeind. Dat betekent dat we niet kunnen volstaan met het tempo waarin de energietransitie tot nu toe is gerealiseerd. Houten neemt haar verantwoordelijkheid in energieopwekking, energiebesparing en voor een circulaire economie. Dit doen we ook in U10-verbandii door gezamenlijk tot een regionale energiestrategie te komen. (pag. 4)

 4. We willen het rentmeesterschap van de aarde vormgeven: we zorgen samen voor de wereld waarin we leven. We willen dat er meer ruimte komt voor flora en fauna in onze gemeente, waarmee we recht doen aan de Toekomstvisie Houten 2025. We maken een totaalvisie op flora en fauna. (pag.7)

   5. We houden ons buitengebied bewoonbaar, bereikbaar en duurzaam groen. Bij projecten en gebiedsontwikkeling in het buitengebied is het uitgangspunt dat we bij elke activiteit kijken naar de mogelijkheid voor versterking van natuurwaarden. We houden daarbij rekening met de positie van de agrarische ondernemers en de inwoners en wegen de verschillende belangen altijd in samenspraak af. (pag.7)

   6. Door klimaatverandering krijgen we te maken met hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers. We willen onze omgeving klimaatbestendig inrichten zodat dat we de gevolgen van klimaatverandering op kunnen vangen. We werken daarbij samen met gemeenten, provincie, het hoogheemraadschap en de veiligheidsregio. Deze partijen hebben afgesproken aan de slag te gaan met vier klimaatthema’s: veiligheid, hitte, droogte en wateroverlast. (pag. 12)

   7. We willen in Houten meer ruimte voor ontplooiing op kunst-, cultuur- en sportgebied. De gemeente draagt eraan bij dat kunst, cultuur en sport laagdrempelig en breed toegankelijk zijn. (pag. 20)

   8. We hechten groot belang aan cultureel erfgoed: het zorgt voor historisch besef en maakt dat je trots op Houten bent. We vernieuwen het bestaande beleid. (pag. 21)

   9. Onze missie is daarbij: een duurzaam en groen Houten, met ruimte voor experimenten en eigen initiatieven, waar we omzien naar elkaar. Kortom: een Houten waar het goed toeven is en blijft voor onszelf, voor nieuwe inwoners en voor toekomstige generaties. (pag. 2)

    10. We zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers in Houten. We willen sneller meer duurzame en sociale ondernemers. We verleiden hen en helpen hen actief om zich hier te vestigen en stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. (pag. 12)

   En tenslotte leggen we niet alle problematiek neer bij de overheid, maar zijn wij als de burgers ook zélf verantwoordelijk voor een goed functionerende samenleving. Vanuit onze optiek van gespreide verantwoordelijkheid erkennen wij het maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: zij leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving en weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

   In het coalitieakkoord:

    1. Dit coalitieakkoord beschrijft hoe de coalitiepartijen met deze vraagstukken aan de slag willen gaan. Maar dat willen en kunnen we niet alleen. Daarom vragen we de raad en vertegenwoordigers uit de Houtense samenleving om met ons mee te denken. ….. Een agenda waarin we vastleggen hoe we mét de samenleving gemeentelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren. Waarin we afspreken wie wat doet. (pag. 3)

    2. Over grote maatschappelijke opgaven, bij de totstandkoming van beleid en bij de uitvoering van beleid, gaan we in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. In samenwerking met hen komen we tot concrete en breed gedragen oplossingen voor vraagstukken. Dat leidt tot betere besluiten en effectief bestuur. (pag. 22)

    3. Maar we willen meer. Samen met Houtenaren stellen we een zogenaamde samenlevingsagenda op. Hierin leggen we vast hoe we samen vraagstukken oplossen. Daarin spreken we ook af wie wat doet. Jaarlijks bekijken we samen waar we staan, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en wat dit betekent voor het komende jaar. (pag. 22)

     4. Initiatievenbudget: Het college krijgt de beschikking over een budget waarmee het snel financieel kan handelen. We kunnen daarmee goede initiatieven uit de samenleving, waarvoor een kleine bijdrage van de gemeente wordt gevraagd, financieren. Het college kan het geld ook inzetten om een proef te starten of een second opinion uit te voeren. (pag. 23)

   5. Houten heeft een rijk vrijwilligersleven in de cultuur-, welzijns- en sportsector en bij kerken. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de Houtense samenleving. (pag. 20)

   6. We betrekken de Houtense ondernemers nog meer bij de arbeidsparticipatie. Daarbij ontzorgen en ondersteunen we hen zoveel mogelijk. We hebben zo min mogelijk beperkende regelgeving en gaan vanuit de bedoeling met regels om. Zo vergemakkelijken we het ondernemers om mensen in dienst te nemen. (pag. 17)

    7. We hebben een digitaal gemeentelijk loket voor bestaande en nieuwe ondernemers, met daaraan gekoppeld één aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt willen we ontwikkelen tot een initiatievenmakelaar. Deze makelaar haalt initiatieven op bij ondernemers, begrijpt hen, denkt mee en wijst hen de weg. (pag. 13)

   8. De gemeente werkt samen met onderwijs, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en ondernemers. (pag. 15)

   9. We pakken de uitvoering van het burgerinitiatief over cultuureducatie verder op en reserveren daar geld voor. We stellen samen met de scholen een programma op voor cultuureducatie op scholen. Het uitgangspunt daarbij is een flexibel aanbod dat aansluit bij de behoefte van de scholen en de versterking van de deskundigheid op de school. Bij de verdere uitwerking hiervan betrekken we actief de scholen. (pag. 21)

   10. We willen op weg naar een nieuw evenwicht tussen expertise uit het gemeentehuis en uit de samenleving……

Zo geven wij samen verder vorm aan ons mooie Houten! Wij hopen dat u deze match van CDA-uitgangspunten en het coalitieakkoord ook herkent. Wij zijn daar heel tevreden over! Om al die idealen te verwezenlijken, is er veel werk te doen in de komende gemeenteraadsperiode 2018-2022. En dat gaan we doen! En dat doen wíj met de intentie, die de leus van ons verkiezingsprogramma was: ‘Groei naar nóg beter’ Daarom is het goed dat u op 21 maart 2018 op het CDA hebt gestemd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.