13 november 2023

De Polders aardgasvrij

Bijdrage uitgesproken door Robert Pelleboer op 9 november 2023

Voorzitter, collega’s in Raad en college, inwoners hier en thuis,

We moeten en willen uiteindelijk allemaal van fossiele brandstoffen en fossiel gas af. Klimaatverandering is de voornaamste reden. Van het gas af is een grote opgave. Om die reden heeft de gemeenteraad in 2021 de transitievisie warmte goedgekeurd. Daarin werd de opgave geschetst die voor ons ligt en aangegeven dat er een wijk in Houten Zuid gekozen zal worden waar we als eerste van het gas af gaan. Die keuze ligt vanavond voor.

Voorzitter, het CDA kan zich goed vinden in het raadsvoorstel met bijbehorende startnotitie die nu voorliggen.

  • Er is een intensief participatietraject gelopen met de wijk, waarbij de gemeente inwoners actief heeft opgezocht. Ik hoop dat de keet niet van de hand is gedaan, want die zouden we nog vaker kunnen gebruiken om als gemeente in een wijk te participeren;
  • De wijk de Polders is een logische wijk om als eerste te beginnen. Er liggen mogelijkheden tot alternatieve verwarming, de huizen zijn goed geïsoleerd en de komende jaren zullen inwoners in de wijk hun CV-installatie moeten vervangen omdat die aan het einde van z’n levensduur is;
  • De wethouder heeft meerdere keren aangegeven dat er geen dwang wordt uitgeoefend. De gaskraan wordt niet op een vastgesteld moment dichtgedraaid. Inwoners die echt niet kunnen meegaan, zitten niet opeens in de kou.

Er liggen nog een aantal vragen open. Daarom is dit ook een startnotitie en geen wijkuitvoeringsplan wat vanavond voorligt. We begrijpen de twijfels die er zijn over de betaalbaarheid.

  • Maar ook daar worden inwoners bij geholpen. Juist omdat het hier om een pilotwijk gaat, worden inwoners geholpen om via de juiste kanalen subsidies en financiering aan te vragen.
  • Daarnaast staat de Polders niet op zichzelf. Overal in Nederland worden momenteel wijkuitvoeringsplannen opgesteld en gaan de komende jaren wijken van het gas af. De vraag, beschikbaarheid en daarmee ook betaalbaarheid van oplossingen zal toenemen.
  • Inwoners van de Polders zijn daarmee niet de ‘guinea pigs’ van de warmtetransitie, maar worden juist intensief daarbij begeleid.

Een laatste klein puntje. De bijdrage van mevr. Werelds over te uitgewerkte plannen en voldrongen feiten, deed mij inderdaad even nadenken over de vraag of dit nou een echte startnotitie is. Bij een startnotite verwacht je inderdaad een document van een paar A4’tjes, die ruimte bevat om verder uit te werken. Ik vraag mij dus wel af wat we precies onder startnotities verstaan tegenwoordig.

Voorzitter, uiteindelijk moeten we dus allemaal van het aardgas af. Dat wordt nog een hele opgave en vraagt daarom ook om brede steun uit deze Raad. Uitstellen en vooruitschuiven heeft geen zin. We moeten aan de slag, stappen zetten en op koers blijven richting energieneutraal. En wensen hierbij inwoners van de Polders, het college en de betrokken ambtenaren veel succes in de uitvoering van deze startnotitie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.