02 oktober 2023

Doelgroepenverordening

Coalitie laat kans lopen op betaalbare woningen voor jongeren, ouderen en starters

Als het aan het CDA en de oppositiepartijen in de gemeenteraad van Houten ligt, bouwen we een flink aantal woningen die voor maximaal € 250.000 te koop worden aangeboden. De oppositiepartijen grepen in bij het behandelen van de zogenaamde 'Doelgroepenverordening' om meer en krachtiger te sturen op de bouw van die broodnodige betaalbare woningen. In deze verordening stelt een gemeente vast welke woningtypes gebouwd moeten worden voor jongeren, ouderen en starters. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt met projectontwikkelaars.

In deze doelgroepenverordening borduren we door op afspraken die we gemaakt hebben in de Woonvisie. De gemeenteraad heeft in december 2021 afgesproken om tot 2040 in totaal 4.750 woningen te bouwen in Houten. Er is afgesproken dat 1.250 daarvan goedkope koopappartementen gaan worden in de categorie tot € 250.000. Echter, deze afspraak ontbreekt volledig in de voorgestelde doelgroepenverordening. Daarmee valt Houten in vergelijking met onze buurgemeenten erg uit de toon omdat die gemeenten dat wél hebben opgenomen.

De CDA-fractie heeft daarom samen met de fractie van de ChristenUnie een amendement geschreven en ingediend om de goedkope koopappartementen als aparte categorie in de doelgroepenverordening op te nemen zodat ook dat type betaalbare woningen in Houten gebouwd wordt. Met voldoende kwaliteit, vandaar het minimum van 40 m2 woonoppervlak.

Wij steunden ook van harte de amendementen van andere partijen die inkomenscriteria en indexering van de verkoopprijzen willen toevoegen aan de verordening. De CDA-fractie vindt dit cruciale aanvullingen op ons eigen amendement omdat er ook gekeken naar draagkracht (wat kun je zelf bijdragen) en het opbouwen van vermogen om een volgende stap te kunnen zetten op de woningmarkt passend bij een nieuwe levensfase.

De CDA-fractie is niet bang dat huizenbouwers door de gewijzigde doelgroepenverordening betaalbaar wonen, Houten links laten liggen. Daarvoor is Houten te populair, te gunstig gelegen en valt er nog goed te verdienen met het derde deel niet gelabelde deel van de projecten. Architecten zijn bovendien creatief genoeg om verschillende type woningen in één complex te realiseren.

In het debat dat de gemeenteraad donderdagavond 28 september voerde over het bouwen van betaalbare woningen, bleek dat wethouder en coalitiepartijen niet van plan zijn zich in te zetten om met de doelgroepenverordening actief te sturen op het bouwen van woningen in de prijsklasse tot

€ 250.000. De enige inspanning die zij willen leveren, is het vaststellen van een bovengrens van betaalbare koopwoningen van maximaal 355.000 euro. De belofte om ook betaalbare woningen te bouwen voor onze jongeren, ouderen en starters, wordt daarmee niet ingelost. Verschillende voorstellen vanuit de samenwerkende oppositiepartijen om werk te maken van deze belofte en de doelgroepenverordening aan te scherpen op essentiële punten, werden afgedaan als 'te ingewikkeld voor projectontwikkelaars'.

Aan het einde van het debat met wethouder Molenaar (ITH) voelde de oppositie zich niet gehoord in haar zorgen en bleef het onvoldoende helder of de wethouder gaat sturen op het door de gemeenteraad vastgestelde kader om 1.250 goedkope koopappartementen te gaan bouwen.  De volledige oppositie diende daarom een motie van treurnis voor de wethouder in. De motie kreeg echter geen meerderheid in de gemeenteraad. Het CDA is diep teleurgesteld. Ons amendement is niet aangenomen. Een grote kans om jongeren, ouderen en starters toekomstperspectief te bieden, is in rook opgegaan.

---

Bijdrage uitgesproken door Cees de Heer tijdens de Raadsvergadering van 28 september 2023.

Voorzitter, inwoners van Houten, college, collega’s,

Uit de samenvatting van de Woonvisie die de raad heeft vastgesteld, wordt meteen duidelijk wat de visie van de gemeente Houten op wonen is, ik citeer:

‘Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners prettig leven in een woning die zoveel mogelijk aansluit bij hun woonwensen en mogelijkheden. Het is belangrijk dat de (financiële) mogelijkheden van mensen worden meegenomen in hoe die woonwensen worden vormgegeven. Zo komen we bij de woningbehoefte. Die is leidend in deze visie.’ De titel van de Woonvisie, Naar een ruimer woningaanbod, dekt de lading.

Ik licht ambitie 1 er even uit, tenslotte bied je je gasten eerst de beste wijn aan!

De huidige woningvoorraad is volgens de gemeente Houten eenzijdig. We willen dat woningen worden toegevoegd die nu ontbreken. Dit betekent dat er voor starters en ouderen de juiste woningen gebouwd worden in uiteenlopende kwaliteiten. Vooral sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen moeten worden toegevoegd.

Tot zover onze geldende Woonvisie

Ik wil het college bedanken voor het voorstel van de doelgroepenverordening betaalbaarwonen. Hierdoor wordt de Woonvisie in een paar regels samengevat voor huizenbouwers. De markt bepaalt niet wat er in Houten gebouwd wordt maar de gemeenteraad namens onze inwoners! De CDA-fractie is niet wereldvreemd. Wij begrijpen ook dat je de markt nodig hebt om te kunnen bouwen en dat huizen niet gratis kunnen zijn en dat investeringen rendement moeten opleveren (binnen het betamelijke). Maar zonder de doelgroepenverordening betaalbaarwonen is de Woonvisie slechts een prachtig verhaal met een mooi kaftje erom en worden niet de huizen gebouwd waar Houtenaren om zitten te springen.

Echter: we zijn er bijna maar nog niet helemaal. De verordening is nog niet compleet.

In Houten zijn te weinig (goedkope) appartementen beschikbaar voor startende kleine huishoudens.. 

In het  woningbouwprogramma van de Woonvisie (tot 2040) zijn daarom 1.250 goedkope koopappartementen tot € 250.000 opgenomen

In het voorstel van het college staat dat betaalbare koopwoningen maximaal € 355.000 mogen kosten. Dat zouden dus ook goedkope koopappartementen van € 250.000 kunnen zijn. De CDA-fractie vindt dat het op deze manier geformuleerd alleen theorie is. Huizenbouwers willen rendement halen met hun activiteiten. Hoe hoger de prijs en hoe kleiner de woning, des te hoger is het rendement. En des te kleiner de kans dat onze jonge inwoners met een normaal inkomen een woning kunnen kopen. Daarmee realiseren wij niet de Woonvisie: de 1.250 goedkope koopappartementen tot 2040 en laten we onze jongeren in de kou staan! Dat wil de CDA-fractie niet.

Als je huizenbouwers de vrije hand geeft, dan worden er geen goedkope koopappartementen gebouwd.

De CDA-fractie heeft daarom samen met de fractie van de ChristenUnie een amendement geschreven en ingediend om de goedkoope koopappartmenten als aparte categorie in de doelgroepenverordening op te nemen zodat ook dat type betaalbare woningen in Houten gebouwd wordt. Met voldoende kwaliteit, vandaar het minimum van 40 m2 woonoppervlak.

Wij steunen ook van harte de amendementen van andere partijen die inkomenscriteria en indexering van de verkoopprijzen willen toevoegen aan de verordening. De CDA-fractie vindt dit cruciale aanvullingen op ons eigen amendement omdat er ook gekeken naar draagkracht (wat kun je zelf bijdragen) en het opbouwen van vermogen om een volgende stap te kunnen zetten op de woningmarkt passend bij een nieuwe levensfase.

De CDA-fractie is niet bang dat huizenbouwers door de gewijzigde doelgroepenverordening betaalbaar wonen, Houten links laten liggen. Daarvoor is Houten te populair, te gunstig gelegen en valt er nog goed te verdienen met het derde deel niet gelabelde deel van de projecten. Architecten zijn bovendien creatief genoeg om verschillende type woningen in één complex te realiseren.

We zijn er bijna maar dan ligt er ook nog deze week een passende verordening!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.