13 mei 2022

Opvang vluchtelingen in Wegener gebouw

Opvang vluchtelingen, huisvesting van maatschappelijke organisatie en tijdelijke huisvesting spoedzoekers e.e.a. op locatie Essenkade 2
Raadsvergadering 10-5-2022
Bijdrage Willy Boersma

We hebben net 4 en 5 mei gehad. (Programma 4 en 5 mei laten zien) Herdenking van slachtoffers van oorlogen en vieren van onze vrijheid. Wij leven in vrijheid en dat is een groot goed.

Helaas is oorlog van alle tijden en dat komt voor ons gevoel weer dichterbij door de oorlog in Oekraïne. We zien een nieuwe stroom vluchtelingen. Intussen komen uit andere landen nog steeds vluchtelingen. En wachten mensen met een verblijfsvergunning, statushouders, al lang op een definitieve plek in Nederland. We zijn blij dat de gemeente Houten haar verantwoordelijkheid wil nemen voor het opvangen van kansrijke vluchtelingen en voor het huisvesten van statushouders. En daar meteen andere vraagstukken in meeneemt.

Voor ons ligt een voorstel waarin we kansen zien, maar dat ook zorgen met zich mee brengt. Wij staan positief tegenover het voorstel op deze plek. Wij zien en horen ook de zorgen. Citaat brief van omwonenden:

De grootste zorg die wij als buurtbewoners hebben, is dat het huidige plan nog te veel onzekerheden en open eindjes bevat. Wij vinden het zorgelijk dat er nog geen uitwerking is.

Dat klopt, de uitwerking moet nog starten en de participatie is nog maar net begonnen. Het is belangrijk dat in de komende tijd goede plannen ontwikkeld worden en dat inbreng vanuit alle betrokkenen daar een plek in krijgt. Wij willen en kunnen op dit moment als raad onze kaders meegeven bij het ontwikkelen de plannen.

Essenkade 2 is een plek waar ruimte gerealiseerd kan worden voor vluchtelingen en statushouders en waar meteen kansen zijn voor onze eigen mensen die al veel te lang op een plek wachten. Daar komt nog de ruimte voor de Voedselbank, het Doorgeefluik en de Krachtfabriek bij: zij zitten steeds voor een paar jaar op een tijdelijke plek en zijn blij met een plek voor 15 jaar. Tegelijk willen en kunnen zij een grote bijdrage leveren aan het opvangen en ondersteunen van vluchtelingen en statushouders die op deze plek komen wonen. Dat doen ze al jaren. En zij niet alleen. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Houten mag trots zijn op zo veel plaatselijke vrijwilligers.

Dit raadsvoorstel is een begin. We hebben nu alle gelegenheid om kaders mee te geven. Gezien het aantal moties en amendementen maken we daar als raad volop gebruik van. Eerst zal ik ingaan op de moties van het CDA. Dat zijn er twee.

Allereerst de motie over voorkomen van overlast voor de omgeving. Omwonenden en ondernemers staan in het algemeen achter het voorstel om vluchtelingen en statushouders een betere plek te geven, maar maken zich zorgen wat het betekent als ze zo dichtbij komen. Voorkomen en bestrijden van overlast is heel belangrijk.

De tweede motie van het CDA gaat over een maximum voor het aantal te huisvesten statushouders op deze locatie en een evenwichtige en gevarieerde samenstelling van de 150 bewoners die tijdelijk gehuisvest worden.

Wij ondersteunen een aantal moties en amendementen van andere fracties. Bijvoorbeeld de moties van HA! en de CU over de bedrijvigheid op de Doornkade. Naast zorgen zijn er ook kansen. Denk aan werkgelegenheid in een tijd met veel vacatures. Wij hebben al vaker aandacht gevraagd voor economie en bedrijvigheid in Houten en blijven dat doen. We hebben ook het amendement van de VVD meegetekend over de evaluatie na 3 jaar. Zo ook de motie van Groen Links over duurzaamheid van het gebouw en de moties van D’66 over een snelle inburgering en onderwijs. Ik zal niet alles noemen. Veel belangrijke onderwerpen, veel kaders die we nu mee kunnen geven.

Als Raad willen wij natuurlijk nauw betrokken worden bij de voortgang en uitwerking van de plannen. Wethouder, wij vragen u een toezegging over hoe u de Raad verder wilt betrekken.

Voorzitter, Ik sluit af met een paar regels uit ons verkiezingsprogramma Zij aan zij:

Wees gastvrij voor echte vluchtelingen. De wereld is groter dan Houten. Houten is een paradijs vergeleken met veel andere plekken wereldwijd. Gelukkig hebben heel veel mensen het goed in Houten. Daarom zijn we gastvrij voor vluchtelingen.

Ingediende en aangenomen moties van het CDA:
Overlast voorkomen en bestrijden
Gelijke kansen

Kijk en luister het volledige debat terug op Notubiz.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.