06 juli 2021

Perspectiefnota 2022 Raadsvergadering

 CDA-bijdrage | raadsvergadering 6 juli 2021 |  Perspectiefnota  2022 |  Cora Gerritsen

Geachte voorzitter, beste collega raadsleden, college, mensen thuis,

Wanneer je politiek-bestuurlijk naar voren kijkt, doe je dat op basis van hetgeen achter je ligt en waar je middenin staat. Richting 2022 is dat de raadsperiode die wordt afgerond en een nieuwe raadsperiode die start; het bizarre coronajaar dat we achter ons hebben en dat wat het ons heeft gebracht.

Ik begin met een paar complimenten. Wat heeft de Houtense samenleving een veerkracht laten zien en niet alleen dat, ook veel activiteiten waarin aandacht voor de kwetsbaren centraal stond en staat. Essentieel in een samenleving. Juist als het moeilijk is aandacht voor elkaar hebben. Dat we dat vasthouden ook in de tijd die nu komt. 

Ook onze complimenten voor de gemeentelijke organisatie. Wat is er hard gebuffeld in coronatijd, waarin alles net anders verliep dan normaal.... Ook jullie lieten onder aansturing van de gemeentesecretaris veerkracht en enorme betrokkenheid bij Houten zien. Het was geen sinecure om zowel in het ruimtelijke als het sociale domein de werkzaamheden voortgang te laten vinden. Weet dat we het hebben gezien, dat onder moeilijke omstandigheden jullie bleven presteren. Dank daarvoor!

U merkt het, het voorbereiden van deze algemene beschouwingen was echt een moment van reflectie.

  • Wat heeft 15 maanden coronapandemie ons gedaan?
  • Wat betekent het hele proces en het uiteindelijke besluit rond de Ruimtelijke Koers? Valt nu alles qua woningbouw stil?
  • Hoe staat het met de Jeugd en de ouderen in onze gemeenschap?
  • Redden de winkeliers-, de ondernemers, en onze zzp’ers het?
  • Wie hebben er een extra steuntje nodig? Hebben we iedereen in beeld?

Vorig jaar de half time review van deze coalitie. Nu de spurt naar voren naar het verkiezingsjaar 2022. Wat staat allemaal op afronden, voortzetten en nog beginnen? En niet onbelangrijk hoe staan we er financieel voor? Kan dit college het streven volhouden van een sluitende begroting?

De Perspectiefnota is dunner dan de voorgaande jaren, maar de inhoud niet minder. Hoewel we hier en daar wel constateerden dat het college met ‘grote slagen, snel thuis’ deze nota heeft opgesteld. En dan kwamen vooral de cultuurparagraaf en het onderwerp Welzijn er magertjes van af. Maar gelukkig meldde wethouder Overweg tijdens de RTG dat het niet betekent dat deze onderwerpen ook mondjesmaat in de begroting voor het komend jaar zitten. Deze zomer komt hij met een cultuuragenda voor 2022. Daar kijken we naar uit. Evenals naar de beantwoording van de schriftelijke vragen die we vorige week indienden over de bibliotheek, omdat we ons zorgen maken over onder meer laaggeletterdheid in Houten, die het inwoners moeilijker maakt om mee te kunnen doen in de samenleving.   

Weinig tot geen nieuw beleid

In deze Perspectiefnota weinig tot geen nieuw beleid. Wel een aantal taken die we er in Houten per 1 januari 2022 bij krijgen en waar we ons op voorbereiden. De nieuwe wet Inburgering; beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de Omgevingswet die ergens in 2022 toch in zal gaan en waarvoor ook de nodige gelden worden gereserveerd. Dit keer weer € 6 ton bovenop de reeds eerder uit de reserves gehaalde  € 1,5 miljoen.

Waar zijn we benieuwd naar?

Van wethouder Bos hoorden we dat de ondernemers, winkeliers en het Economisch Platform Houten zich opmaken voor invoering van een Ondernemersfonds. Het CDA ziet daar als eerdere initiatiefnemer samen met GroenLinks  nog steeds de voordelen van en zou het mooi vinden als met het nodige draagvlak en op initiatief van de ondernemers zelf per 1 januari 2022 gestart wordt.

Ook benieuwd zijn we naar het verloop van de 2 agrarische structuurversterkingen in Schalkwijk. Gaan die het beslag krijgen zoals gedacht, of worden die toch anders? Hoe komt het bestemmingsplan van Fort Honswijk eruit te zien? De Woonvisie, waarvoor nu de woonbehoeften onder de inwoners over worden opgehaald. En het Windkader, gaat dat lijken op het zonneveldkader en krijgen dan lokaal eigenaarschap via cooperaties en lokale ondernemers ruim baan? Wellicht komt er een Duurzame Energiemaatschappij die a la de vroegere REMU ervoor gaat zorgen dat de opbrengsten van de Energieopwek aan iedereen toevallen, ook aan de mensen met een krappe beurs. Het zou het CDA wel iets lijken.

Waar maken we ons zorgen over

Een punt van aandacht in deze Perspectiefnota is de verschraling van het OV de laatste jaren. Raadsbreed willen we dit tij keren en verzoeken we het college hierop actie te ondernemen en dit bij de nieuwe consessie 2023-2030 nadrukkelijk in te brengen. Hiertoe dient het CDA met alle andere partijen een motie in.

Waar willen we dat zeker geld naartoe gaat in 2022? 

Er is veel gevraagd van de gemeentelijke organisatie en desgevraagd liet de burgemeester, als portefeuillehouder P&O ook weten dat het op sommige terreinen moeilijk is om de juiste mensen binnen te halen. Ruimtelijk en qua ICT, Informatiemanagement en -beveiliging is het lastig en zal er boter bij de vis moeten. Ook de ARC en accountant noemden dit punt van aandacht al. Er is meer ICT-expertise en deskundigheid nodig in de organisatie. Mooi dat hierover extern advies is aangevraagd. Wij zien graag na de zomer de bevindingen tegemoet. Een goed toegeruste  organisatie in mensen en middelen is namelijk essentieel voor de juiste visie- en planontwikkeling, beheer en onderhoud in Houten.

Tekenen van een goed vooruitzicht

Er zijn verschillende onderwerpen die deze coalitieperiode tekenen. De Ruimtelijke Koers uiteraard, maar zeker ook de enorme tekorten die we jaar in jaar uit hadden op Jeugd en WMO. Dat er nu de erkenning is dat de transitie in 2015 middels bezuinigingen op  jeugdhulp nooit zo had mogen gebeuren, is een enorme opsteker. Met het college is het CDA blij met de bevestiging vanuit Den Haag. Het zal onze zo jeugdrijke gemeente zeker helpen om de uitdagingen die we blijven houden in de vorm van ombuigingen en autonome groei, die er ondanks deze gelden zijn, het hoofd te bieden. Herkenning en erkenning is het begin van een oplossing.

Ter afsluiting

We onderschrijven de Perspectiefnota en de voorzichtigheid die het college betracht richting de toekomst. We onderschrijven daarmee ook de gewenste inspanningen om te komen tot denkrichtingen voor mogelijke ombuigingen. Zelfs nu het gevaar met de komst van de AEF-gelden voor Jeugdhulp lijkt geweken en we vol goede moed richting een sluitende meerjarenbegroting koersen en optimistisch zijn over de begroting voor 2022. Maar, dit moet allemaal nog wel bevestigd worden middels de uitwerking van de begrotingsrichtlijnen 2022, de septembercirculaire de rapportages over Q1 en Q2 mbt het sociaal domein en het evt. regeerakkoord. En hebben we een overschot op de begroting voor 2022 dan willen we bij voorbaat aangeven dat dit niet allemaal hoeft te worden uitgegeven. Iets terug laten vloeien naar de reserves is wat het CDA betreft nooit verkeerd.

 Het is al met al een mooie laatste Perspectiefnota aan het eind van de bestuursperiode 2018-2022.

De besluitvorming vindt u via deze link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Houten/8bd48cde-75d0-40b0-b0e4-212377115f3c

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.