09 juli 2019

Raad keurt zonneveld 't Goy goed

In de Raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen voor een nieuw zonneveld aan het Oostrumsdijkje – Beusichemseweg ’t Goy goedgekeurd. De wethouder zegde aan het CDA toe, dat ze zal toezien op de naleving van de gemaakte afspraken met omwonenden. Zij zal in gesprek gaan met de initiatiefnemer om de biodiversiteit te monitoren. Het onderwerp Lokaal eigenaarschap wordt meegenomen in de evaluatie van het uitnodigingskader.

Hieronder de inbreng van de CDA woordvoerder Cora Gerritsen:

Geachte voorzitter, aanwezigen,

Het CDA is positief over het initiatief voor een tweede zonneveld in ’t Goy. Het past in het uitnodigingskader zonnevelden, voldoet aan de ruimtelijke ordeningsprincipes en het park levert jaarlijks groene energie voor 3.800 huishoudens. Tijdens de RTG was echter nog niet alles koek en ei. Er leefden bij sommige direct omwonenden nog bezwaren. Zo is naastgelegen kersenboomgaard nu een fijne plek, met mooi uitzicht over de weilanden. Hier komt straks het zonnepark strak tegenaan te liggen.

Gesprekken voorafgaand aan de RTG hadden blijkbaar nog niet geleid tot overeenstemming over de wensen van omwonende. Ook werd tijdens de RTG duidelijk dat de zonnepanelen het werk van een groep lokale zendamateurs zou kunnen storen. De initiatiefnemer gaf evenwel tijdens de RTG al aan dat hij verwachtte iets te kunnen doen aan deze bezwaren. Wij vernamen afgelopen week dat dit inmiddels ook het geval is. De haag wordt opgeschoven, dunner en lager en omwonenden worden beter gecompenseerd en er worden waarschijnlijk kooien geplaatst om de transformatorhuisjes, die de storing op de zendapparatuur moet verminderen. Het is mooi dat met deze overeenstemming het aantal zonnepanelen in tact blijft en de vergunningsaanvraag ongewijzigd.

Voor nog één punt wethouder vragen we uw en initiatiefnemers specifieke aandacht. Een aantal fruittelers in het gebied maken zich namelijk zorgen over de gevolgen van de zonnevelden voor de opbrengst van de fruitgaarden. Zij twijfelen aan de verwachte toename van de biodiversiteit. Is het op de een of andere manier mogelijk om dit de komende jaren door de initiatiefnemer te laten monitoren? Het is namelijk bijzonder vruchtbare grond waarop de panelen worden aangebracht. De kwaliteit van de grond en de functie die het nu heeft in de bestuiving van de fruitbomen moet wat ons betreft zeker niet terug uit gaan. We horen het graag van u.

Voorzitter, het participatieverslag van de initiatiefnemer geeft een heel positieve lezing van de inloopavond op 26 februari jl. Zo zouden de omwonenden tevreden zijn over de ruimtelijke inpassing en werden zij ook enthousiast om zelf meer met verduurzaming aan de slag te gaan (zie pagina 4). In het raadsvoorstel ligt het accent iets anders, ik citeer: ‘er waren kritische alsook positieve geluiden te horen en de diverse aanwezigen waren het er over eens dat er acties ondernomen moeten worden om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu’. Van omwonenden hoorden wij dat tijdens de inloopavond in februari de reacties overwegend kritisch waren...... Dan is toch vreemd dat het verslag van de initiatiefnemer zo positief is? Hoe moeten we deze verschillende visies op één avond nou bezien? Wat hieraan te verbeteren, wethouder zodat de raad een objectiever beeld van de reacties op dergelijke plannen krijgt? Wellicht hierin ook meenemen dat we op een zo laat moment in het proces namelijk gisteren het Communicatieplan ontvangen.

Het CDA vindt het positief dat de samenwerking met Energiecoöperatie Opgewekt Houten tot participatie in het zonnepark leidt. We lezen in de recente notitie van Solarcentury dat het zou gaan om max 10%. Waarom een zo beperkt participatie-aandeel? Het CDA zou graag bij dergelijke projecten zien dat we naar een hogere participatiegraad streven. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Voorzitter, ik sluit af door de initiatiefnemer veel succes te wensen bij de verdere uitvoering van dit plan en daar de inwoners zoals toegezegd, goed bij te betrekken. We wensen hem en ons allen veel zonnige zomers toe, zodat er veel groene energie voor Houten wordt opgewekt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.