10 juli 2022

Raadsvergadering 5 juli

Afgelopen dinsdag stond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op de planning. Drie belangrijk thema's stonden op de agenda:

  • Motie Vreemd: Conventant duurzame woningbouw
  • Financieel kader voor uitwerking van het coalitieakkoord
  • Zonnevelden 'de Heul' en 'de Knoest'

Uit eindelijk heeft het CDA ingestemd met alle voorliggende raadsvoorstellen. Lees hieronder de bijdrages, uitgesproken door Robert Pelleboer.

Motie Vreemd: Convenant duurzame woningbouw

Het CDA is voor het uitwerken van deze motie, zodat we op basis van een voorstel kunnen beslissen of we dit convenant moeten ondertekenen. Wel hebben we nog een vraag aan de wethouder. Bij Zilver en Goud moet er behoorlijk worden gesneden in de parkeernorm. Tot +/- 60 procent. Krijgen we dan geen vergelijkbare situaties als in de Utrechtse wijk Merwede, waarbij een hele lage parkeernorm vooral tot overlast in naburige wijken leidt? https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2006524/teveel-huizen-en-te-weinig-parkeerplek-in-nieuwe-utrechtse-woonwijk-merwede

Financieel kader

Voorzitter,

Allereerst wil ik een opmerking maken over het proces m.b.t. dit financieel kader. We zitten hier vanavond met z’n allen in een Raad waar dit kader voor het eerst ter sprake komt. Een kader wat nota bene een week geleden aan de stukken is toegevoegd. Er is geen RTG geweest of een andere mogelijkheid om dit stuk met de Raad vooraf te bespreken. Terwijl het document allerlei vragen oproept en het een belangrijk uitgangspunt is voor het uitwerken van een begroting. Dat is toch geen normale gang van zaken!

Voorzitter, ik kan daardoor niet de consequenties overzien die dit document heeft voor de uitwerking van de begroting 2023. En de CDA fractie vind dat je niet met een voorstel kunt instemmen, waarvan je niet begrijpt wat de consequenties zullen zijn. Al helemaal in het geval van een begroting. En daarmee worden wij eigenlijk gedwongen om tegen dit voorstel te stemmen.

Voorzitter, ik begin met de prijsindexering. Kan de wethouder uitleggen hoe dat nu zit. Op bladzijde twaalf wordt gesproken over dat het 3,0% is voor 2023, dat de afwijking 1,8% is, dat het nu 3,4% is, maar 1,6% was en daarom nu 4,8% wordt. Met een verwijzing naar het CPB, waar ik nog meer percentages in de documentatie voorbij zie komen. Lees ik bij andere gemeenten, dan worden daar weer andere percentages genoemd (bijvoorbeeld Dordrecht: https://dordrecht2023.kadernota.nl/p15423/indexaties-uitgaven). Dus: hoe zit het nou en hoe komt u tot die percentages? En waarom zitten er verschillen tussen gemeentes? En waarom is de looncomponent afwijkend met maar 3,3%?

Waarom wordt een systeem van constante prijzen gehanteerd? Is dat gezien de ontwikkelingen van afgelopen tijd wel zo logisch? Wat als we dat met de gasprijs bijvoorbeeld hadden gedaan?

Voorzitter, ITH, SGP en collega Aanen schreeuwden een aantal jaren geleden moord en brand toen de ondergrens van de beklemde reserve op 15 miljoen werd gezet. Je zou verwachten dat een college met deze drie partijen en met wat incidentele meevallers in het verschiet er juist voor kiest om de ondergrens van deze reserve op te hogen. Klaarblijkelijk kiest dit college er liever voor om incidentele meevallers te gebruiken om uit te gaan geven.

Voorzitter, ik sluit af met een laatste punt. Over de WMO open einde regeling. Wij lezen niets over een verwachte toename van de kosten. Op pagina 11 van het Financieel Kader wordt een overzicht getoond van de kerngegevens op basis waarvan de hoeveelheid, de ‘Q’ wordt bepaald. Er is een lichte groei te zien van het aantal inwoners van 60 jaar en ouder. Hoe verhoudt zich dat tot uw Raadsinformatiebrief van 06 april j.l. over de prognose en jaarrapportage jeugdhulp en WMO? In de bijlage lezen wij dat we volgens het VNG model rekening moeten houden met een stijging van 46% in het aantal WMO gebruikers van 2020 tot 2025. Dat lijkt fors hoger dan de getallen die u in de tabel op pagina 11 laat zien en dan gaat het om fors hogere kosten. Neemt u het VNG voorspelmodel mee in uw berekeningen?

Voorzitter, u hoort het: nog best een aantal vragen van het CDA. Op basis van de antwoorden zullen we beslissen of we met dit raadsvoorstel kunnen instemmen.

Zonnevelden

Voorzitter, als CDA kunnen we instemmen met deze twee voorstellen. Ze voldoen aan de kaders die we hebben vastgesteld en we zijn blij om te zien dat een lokale Houtense coöperatie de kartrekker achter deze twee zonnevelden is. We wensen de initiatiefnemers, Opgewekt Houten en Coöperatie Duurzaam Eiland dan ook veel succes toe in de ontwikkeling van deze plannen.

Daarbij maak ik nog een opmerking over agrariërs in het buitengebied. Want als we naar het nieuws kijken, dan zien we dat er nogal wat aan de hand is onder de boeren. De nood en onzekerheid bij veel boerenbedrijven is ontzettend hoog. En daar komt dan nog bij dat boven je hoofd hangt dat je moet stoppen, vanwege het stikstofbesluit van de rijksoverheid. Voorzitter, in dit geval weten we ook dat naast het realiseren van een zonneveld er mogelijkheden lagen om grond te ruilen, zodat naastgelegen agrariërs de versplintering van hun bedrijf over het Eiland konden verkleinen. Minder verkeersbewegingen met zware tractoren over het Eiland, een ondernemer die zijn bedrijf efficiënter kan inrichten en een ASV grondruil waarvoor geen dure huizen elders gebouwd moeten worden om te compenseren. Dat gaat nu niet gebeuren, omdat er gekozen is voor het realiseren van een mooi zonneveld.

We doen dan ook een oproep aan dit college om de belangen van landbouw en deze ondernemers in het vervolg echt mee te laten wegen. Daarbij niet alleen kijkend naar hoe je een zonneveld kunt laten inpassen, maar een strategische afweging maakt over locaties waar je een zonneveld zou willen plaatsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.