09 oktober 2021

Regionale Energiestrategie 1.0

Donderdagavond stond de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 voor de regio U16 op de agenda van de gemeenteraad. Met de RES stellen we vast op welke manier we bijdragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 50% CO2 reductie te kunnen realiseren. Dan gaat het dus over wat de 16 gemeentes in de U16 regio (waar Houten toe behoort) concreet willen gaan doen de komende tien jaar om dat doel te halen. 

Het CDA kan zich vinden in de RES en het aandeel van de gemeente Houten. In tegenstelling tot D66 en GroenLinks zijn we er niet voor om op dit moment al meer zoekgebieden voor windenergie aan te wijzen. De participatie over welke plekken geschikt zouden kunnen zijn is verre van wenselijk verlopen, waardoor totaal onduidelijk is of het gebied waar nu de minste weerstand voor lijkt te zijn (zoekgebied E, ten noorden van het A'dam Rijnkanaal naast de snelweg A27), daadwerkelijk de meest wenselijke locatie is. Dat moeten we nu niet van bovenaf gaan opleggen. Inwoners en mensen met initiatieven moeten juist de komende tijd echt met elkaar in gesprek gaan over wat de meest geschikte locaties zijn voor duurzame energieopwek. Daarna kunnen we besluiten welke locaties verder onderzocht gaan worden. 

Lees hieronder de volledige bijdrage die ons raadslid Robert Pelleboer heeft uitgesproken. Het raadsdebat kunt u hier terugkijken.­

---

Voorzitter, collega raadsleden, college en kijkers via Notubiz,

Tijdens de behandeling van de concept RES, mei vorig jaar, riep het CDA op om een afgewogen verdeling over de regio te maken van windmolens en zonnevelden. Houten, zo vertelde ik toen, trekt de kar, is koploper en andere gemeentes moeten nu ook over de brug komen. We kunnen de hete brij niet langer voor ons uit blijven schuiven en we hebben de plicht om als goede rentmeesters te handelen. Dat was mei vorig jaar. Hoe hangt de vlag er nu bij?

Houten blijft koploper in de energietransitie. Kijken we naar het aantal opgewekte megawatt per inwoner, dan voert Houten de lijst met U16 gemeentes aan met 3,5 megawatt per inwoner, waarbij de meeste U16 gemeentes onder de 2 megawatt blijven steken. Sommige zelfs ver daaronder nog. Houten doet het goed en sommige gemeentes zouden echt nog een versnelling hoger mogen. Wel vragen we ons af of er bij ons bod niet een ‘asteriskje’ zou moeten staan bij Windpark Goyerbrug. In de pijplijn weliswaar, maar met nieuw ontstane onzekerheid door de uitspraak van de Raad van State. Graag horen we de wethouder daarover.   

Voorzitter, het CDA vindt dat Houten een mooi bod heeft neergelegd. Is dat genoeg, zullen sommigen vragen? In het raadsvoorstel lezen we dat we met deze inbreng ons eigen doel, energieneutraal in 2040, nog niet halen. We mogen ook niet op onze lauweren gaan rusten. Daarvoor is deze energietransitie te groot. Energieneutraal in 2040 is het einddoel, de pas zit er met dit bod al stevig in en er zullen nog veel stappen met elkaar volgen. Maar, die weg moeten we wel lopen met een proces dat correct en betrouwbaar is, zonder dat we nu beslissingen nemen waarover we nog te weinig met onze inwoners hebben kunnen spreken.  

In het kader daarvan, hebben we als CDA ook meegetekend met de motie van SGP voor het organiseren van een energieconferentie. Om met elkaar in gesprek te gaan over duurzame energie, over de twijfels die inwoners daar soms over hebben en over hoe en waar we in onze gemeente duurzame energie kunnen opwekken. Mede namens de SGP dien ik hierbij deze motie in.

Het is daarom nog te vroeg om meer zoekgebieden toe te voegen. Tot op heden heeft er nog weinig participatie met inwoners plaatsgevonden over waar en hoe we willen werken aan duurzame energieopwek. De bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden, waren avonden waar mensen soms lijnrecht tegenover elkaar stonden. Die uitkomsten kun je niet als uitgangspunt nemen voor een besluit over waar we windmolens kansrijk achten. Voor het vervolg van de RES moeten inwoners met elkaar, met initiatiefnemers die plannen hebben en met de gemeente in gesprek. Om zo te komen tot kansrijke plekken voor duurzame energieopwek. Daarna kan de gemeenteraad op basis van deze gesprekken en informatie nieuwe zoeklocaties aanwijzen. Wel in deze volgorde en niet andersom! Zo houden we iedereen aangehaakt op de grote stappen die we nog moeten zetten.

Hoe maken we van een ‘lastobject’ een ‘lustobject’? Voorzitter, in mijn bijdrage bij het zonnekader en bij de concept RES, hebben we als CDA het college en gemeenteraad opgeroepen om te streven naar een zo groot mogelijk aandeel lokaal, gedeeld eigenaarschap. Dat betekent dat we met elkaar de schouders eronder zetten en gaan voor projecten waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid ligt bij inwoners zelf. Inwoners delen op deze wijze mee in de opbrengst van een windmolen of zonneveld. Zo maken we via breed gedragen maatschappelijk initiatieven de transformatie naar een klimaatneutrale samenleving. En we hebben ook gezien de afgelopen tijd dat dit leeft onder inwoners. Coöperaties en bewoners zoals ‘Coöperatie Duurzaam Eiland’ en ‘Mooi ’t Goy’ willen meedenken en met voorstellen komen. We hebben daarom samen met de SGP een motie opgesteld die oproept te streven naar 100% lokaal gedeeld eigenaarschap, zoals we dat ook als uitgangspunt hebben meegegeven bij het kader zonnevelden. Voorzitter, mede namens de SGP en de andere ondertekenaars, dien ik hierbij deze motie in.

Voorzitter, we zetten met elkaar de juiste stappen naar een eerste stap in 2030. Dat lijkt nu nog ver weg. Met ongetwijfeld ook nog veel onvoorziene zaken waar we op moeten anticiperen of nieuwe ontwikkelingen die ons gaan helpen om de transitie naar volledig energieneutraal in 2040 te realiseren. Maar er liggen ook echt mooie kansen. Kansen om deze energietransitie van onderop vorm te gaan geven. Met coöperaties en bewoners samen. Het CDA vindt dat we daar als Raad en college de komende jaren voor moeten gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.