10 juli 2022

Schriftelijke vragen Stikstof

Samen met SGP en VVD heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over de problematiek rondom stikstof en de agrariërs in ons buitengebied. Hieronder vindt u de vragen, zoals wij ze bij het college hebben ingediend.

Het ontgaat niemand: de stikstof plannen van dit kabinet. De plannen van de landelijke overheid hebben grote beroering in onze landelijke gebieden gebracht. Agrariërs moeten mogelijk deels of helemaal stoppen. Daarmee is grote onzekerheid gekomen voor veel agrarische gezinsbedrijven, maar ook breder over de leefbaarheid en inrichting van ons buitengebied. Gemeenten gaan niet over Europese en landelijk normen voor stikstof en de natuur (waaronder bio-diversiteit), maar duidelijk is dat gemeenten hier stevig mee te maken krijgen. Gemeenten gaan wel over volksgezondheid.

Wij constateerden dat:

 • de haalbaarheid van de landelijk stikstof reductie doelen onduidelijk is;
 • de impact op samenleving en voedselproductie, en dus ook de Houtense, onvoldoende is onderzocht, maar zeker groot zal zijn;
 • provinciaal de doelen 46% hoger zijn dan verwacht;
 • de provincie aan de slag gaat met richtinggevende doelen voor gebiedsplannen;
 • het stikstofbeleid geen recht doet aan agrariërs die zich ingespannen hebben voor natuurbeheer of biologische landbouw;
 • agrariërs lange tijd in onduidelijkheid zullen zitten over de impact van de doelen op hun bedrijf en mogelijke ondersteuningmaatregelen;
 • de impact op het landelijke gebied lange tijd onduidelijk zal zijn en daarmee ook de impact van de plannen op het aanzien, de leefbaarheid en het beheer van het landelijke gebied.

Vragenstellers:

 • vragen of de gemeente (middels college) wil meeleven met de agrariërs en hun gezinnen vanwege de onzekere toekomst van hun bedrijven;
 • maken zich zorgen over leefbaarheid van buitengebied;
 • beseffen dat verantwoordelijk met de natuur en de volksgezondheid moet worden omgegaan (rentmeesterschap) en dat daarom innovaties in de agrarische sector en andere sectoren om de stikstofuitstoot ten behoeve van de natuur en de volksgezondheid worden toegejuicht 

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

 • Wil het college zich in te spannen om de impact van de plannen in kaart te (laten) brengen?;
 • Op hoeveel (#) agrariërs hebben (bij benadering) de stikstof regels impact?
 • Is het college bereid om een soort aanspreekpunt in te richten voor Houtense agrariërs met vragen en/of hun zorgen willen delen? (Het gaat hierbij neervallen over stikstof vragen, maar ook andere vragen op bijvoorbeeld sociaal economisch vlak);
 • Welke mogelijkheden ziet het college om zich in te zetten voor behoud van en perspectief te bieden aan agrarische bedrijven in Houten?;
 • Is het college bereid bij provincie en rijk, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten (U10) te lobbyen voor onderzoek naar concrete impact van stikstofreductie maatregelen op de betreffende agrarische bedrijven, de leefbaarheid van het platteland, de natuur, de volksgezondheid, alsmede de voedselvoorziening;
 • Is het college bereid de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten te verzoeken te blijven werken vanuit het breed gedragen handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof provincie Utrecht?;
 • Is het college bereid samen met relevante belangenorganisaties (agrarische en natuur en milieu-organisaties), regelmatig de stemming in landelijk gebied te peilen, agrariërs zoveel mogelijk te ondersteunen (bijv. met informatie), en zo nodig (te lobbyen voor) aanvullende ondersteuningsmaatregelen, zodat agrarische bedrijven én natuur behouden kunnen blijven (bijvoorbeeld door het stimuleren van biologische en minder intensieve landbouw)?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.