13 maart 2020

Sociale koers 2020-2023 moet concreter!

In de raadsvergadering van 10 maart 2020 was de Sociale Koers 2020-2023 aan de orde. De raad oordeelde dat het gepresenteerde beleid nog te weinig concreet is en verzocht middels een motie om een concreter afwegingskader voor de te maken keuzes, meerjaren-doelstellingen en concrete effect-indicatoren voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen. Wethouder Jana Smith zegde na een uitgebreid en soms heftig debat uiteindelijk toe over 2 maanden met een nieuw voorstel van de sociale koers voor de komende jaren te komen.

Hieronder volgt de bijdrage van ons CDA- raadslid Willy Boersma:

In het Programma Sociale Koers herkennen wij belangrijke thema's. "Iedereen telt mee!"

Hoe werkt dat als problemen met bijvoorbeeld gezondheid een belemmering zijn om mee te doen? Citaat uit het programma: "We kijken hierbij liever naar wat iedereen wél kan: positieve gezondheid. Ziek zijn zijn of een beperking hebben betekent niet dat je niet meer meetelt en niet mee kunt doen." Heel waar.

Ik moet dan denken aan een voorbeeld van jaren geleden uit mijn werk als fysiotherapeut. Een 90-jarige mevrouw met gevorderde dementie: ze woonde in het verpleeghuis, liep daar glimlachend rond. Verder deed ze niets en zei ze niets. We haalden haar op vaste momenten naar de oefenzaal. Vaste momenten omdat een mevrouw met een lichamelijke beperking, snel somber, zo graag naast haar zat. Daar werd ze blij van, daar trok ze zich aan op. En de mevrouw met dementie voelde zich gewaardeerd.

Als CDA vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Op haar of zijn eigen manier. Iedereen is waardevol: ook als je beperkingen hebt, ben je van waarde. Laten we eerlijk zijn: we hebben allemaal onze beperkingen. En we hebben allemaal onze kwaliteiten. We zien veel goede dingen in het programma. Hulp en ondersteuning wordt gegeven aan wie dat nodig heeft.

Deze hulp willen we graag zo dicht bij huis zien als mogelijk is. Langer thuis blijven wonen krijgt duidelijk aandacht. De rol van mantelzorgers en van vrijwilligers heeft een plek. En de samenwerking tussen alle betrokkenen: scholen, sportverenigingen, kerken, de Voedselbank, zorgaanbieders. Te veel om op te noemen gelukkig. De culturele sector mag een grotere rol krijgen. Goed dat Groen Links daar een motie voor indient. Die hebben we mee ondertekend.

Het raadsvoorstel heeft veel vragen opgeroepen. Dat bleek wel in de RTG. Wij vinden dat het raadsvoorstel beter moet aansluiten op het Programma. We dienen daarom een amendement in met VVD, PvdA, ChristenUnie en Groen Links.

Het amendement bevat een aantal punten. De leidende principes en de doelstellingen worden duidelijk zichtbaar gemaakt in het raadsvoorstel en in het Programma. Het raadsvoorstel wekt de suggestie dat we het alleen over veranderopgaves hebben. Dat doet tekort aan wat is bereikt ten tijde van de transitie en van de transformatie tot dusver. We willen dat behouden, er op voortbouwen en met het Programma Sociale Koers de voorwaarden scheppen om de veranderopgaves realiseren. Het Programma Sociale Koers is breed en op hoofdlijnen, dat past bij een Programma.

Lastig is dat het advies van de visitatiecommissie van de VNG niet terug vinden is. De visitatiecommissie vond onze uitgangspunten mooi, maar miste de vertaling naar de praktijk. In het Programma staan nog steeds termen als normaliseren en toegankelijke en sociale openbare ruimte. Hoe gaat dit concreet gemaakt worden? Wethouder, gaan we dit terugzien in de uitvoeringsplannen? Ook het monitoren van de resultaten moest volgens de visitatiecommissie meer aandacht krijgen. In Programma en raadsvoorstel is dat niet concreet terug te vinden. Dit versterkt de behoefte aan contrôle door de raad. We hebben daarom meegetekend met het amendement van de Christenunie.

Het is een grote stap van het programma naar de uitvoeringsplannen. Wethouder, samen met stakeholders bespreekt u waar de prioriteiten komen te liggen. Als raad willen wij daar graag meer zicht op krijgen. We vragen u met de raad daarvoor een manier te zoeken. Kunt u dat toezeggen?

Leidende principes vormen de kern van de aanpak. Die beginnen bij eigen verantwoordelijkheid en eigen netwerk. Daarvoor is het nodig dat we elkaar kunnen ontmoeten. Het Programma noemt als doel dat er een netwerk van grote en kleine ontmoetingsplekken ontstaat. Ontmoeten is voor ons een belangrijk punt. Want het is goed elkaar te kennen en elkaar weten te vinden. Hulp en ondersteuning kan dan gegeven worden passend bij wat mensen nodig hebben, gericht op hun vraag. Bij de Houtense Werktafel zien we deze manier van werken goed terug: de ménsen kennen en hun vráag kennen. Dan kan passende ondersteuning gegeven worden.

We vinden het dan ook vreemd dat voor de doorontwikkeling van de Houtense Werktafel nog geen geld beschikbaar is. En dat tegelijkertijd aan de raad gevraagd € 100.000 voor 2021 en voor 2022 beschikbaar te stellen voor de uitvoering zonder dat duidelijk is waarvoor. We lezen in het raadsvoorstel dat in het jaarlijkse uitvoeringsplan gespecificeerd zal worden voor welke projecten deze middelen zullen worden ingezet. De afweging en de urgentie is ons niet duidelijk. Wethouder, kunt u ons vertellen waarvoor het gevraagde geld is bedoeld? En hoe de afweging is gemaakt ten aanzien van de doorontwikkeling van de Houtense Werktafel?

Het onder controle krijgen van de kosten binnen het Sociaal Domein is van groot belang. Zonder het bieden van passende hulp voor inwoners die dat nodig hebben, los te laten. Want de hulp en ondersteuning voor de meest kwetsbare mensen vinden wij essentieel. We hebben daarom ook het amendement van de PvdA mee ondertekend.

In de regenboogmonitor van het COC krijgt Houten in 2019 opnieuw een "matig" voor LHBTI+ beleid. Het wordt tijd dat daar verandering in komt. Voorzitter, de wethouder heeft de Raad (via een raadsinformatiebrief) en de LHBTI+ klankbordgroep toegezegd specifiek aandacht aan LHBTI+’ers te gaan besteden in de Sociale Koers. Dat hebben we helaas niet kunnen teruglezen in het Programma Sociale Koers dat nu voorligt. We dienen daarom een motie in die mede is ondertekend door Groen Links, Christenunie, VVD, PvdA en HA! De motie draagt het college op om specifiek aandacht aan de LHBTI+ doelgroep te besteden in een uitvoeringsplan voor ‘inclusie- en diversiteitsbeleid’ en ons dit plan vóór de zomer te doen toekomen.

Iedereen telt mee. Juist mensen die kwetsbaar zijn, verdienen onze aandacht. Ons belangrijkste uitgangspunt blijft dat passende hulp aan de meest kwetsbare mensen geboden wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.