08 oktober 2022

Steunpakketten Corona: over het overgebleven budget hebben we vragen gesteld.

In de raadsvergaderingvan 4 oktober heeft Willy Boersma vragen gesteld aan de wethouder. U leest hier een schets van de situatie, de vragen en de reactie van de wethouder.

Voor de maatschappelijke gevolgen van Corona heeft de gemeente budgetten gekregen van het Rijk. In Houten heeft de gemeente in samenwerking met haar partners gewerkt aan allerlei projecten en initiatieven met als doel de inwoners waar mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode. Over de voortgang van de steunpakketten informeert u  de raad in de raadsinformatiebrief Stand van zaken COVID-19 van 9 september.

Houten heeft ervoor gekozen gerichte activiteiten op te pakken. Mooi dat het in Houten gelukt is om jongeren, ondanks de beperkingen, mogelijkheden te bieden om elkaar te ontmoeten, te bewegen en een plek en luisterend oor te bieden wanneer dat nodig was. Ook op het gebied van welzijn voor kwetsbare groepen en gezonde leefstijl zijn allerlei activiteiten ondersteund. En er is aansluiting gezocht bij het Nationaal Programma Onderwijs.

De bijdrage van het rijk is tijdelijk. Veel mooie activiteiten en initiatieven zijn dus ondersteund met incidenteel geld. Sommige initiatieven zijn eebmalig. Veel is of willen we graag structureel door laten gaan. Ik noem een paar voorbeelden: Join us helpt jongeren sociaal redzaam te worden waardoor ze hun eigen plek vinden binnen de maatschappij. Dat werkt goed. Thuisbezoek aan ouderen is een succes en er is al om borging gevraagd.

Vragen:

1. Hoe kunnen we succesvolle activiteiten in de toekomst door laten gaan? Zijn daar structurele middelen voor?

2. In de Raadsinformatiebrief staat dat verschille nde activiteiten geëvalueerd gaan worden. Kunt u de raad op de hoogte brengen van de uitkomst van die evaluatie en de plannen voor een eventuele voortzetting van de activiteiten?

3. Niet al het geld is besteed. Wat over is vloeit terug naar de algemene coronamiddelen. Kunt u ons vertellen waar dit geld voor gebruikt gaat worden? Het kan toch ook gereserveerd worden voor vervolg in 2023?

Antwoord van de wethouder:

Er is niet in de basis al een reservering gemaakt voor structurele middelen. Het vervolg is goed op effectniveau kijken: wat zijn succesvolle activiteiten geweest. Hoe zou je die dan kunnen borgen en welke middelen zijn daarvoor nodig. Eind van dit jaar is een raadsinformatiebrief te verwachten die meer informatie geeft over de evaluatie. Het college buigt zich op korte termijn over de besteding van de resterende middelen. Daar wordt de raad over geïnformeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.