30 maart 2021

Te weinig draagvlak voor Ruimtelijke Koers Houten 2040

De gemeenteraad stemde dinsdagavond 30 maart unaniem tegen het voorgenomen besluit Ruimtelijke Koers Houten 2040. Ook de fractie van het CDA kwam mede door de uitslag van het recente Referendum tot de conclusie dat er te weinig draagvlak is onder de inwoners en daarmee was instemmen geen optie meer. ‘Het moet anders’, aldus fractievoorzitter Cora Gerritsen.

Hieronder de tekst van de bijdrage:  

De CDA-fractie stemt vanavond ‘tegen’ het voorgenomen raadsbesluit. Dat is ons oordeel na een maandeling proces van lezen, luisteren, discussiëren, vragen stellen, repareren, verdedigen, en vanavond duiden.

Vorige week zei een van onze leden op onze CDA-ledenbijeenkomst:

‘De geest is uit de fles geraakt naarmate hoogbouw een rol ging spelen in Houten.’

Was het de hoogbouw, de afstand tot de snelweg, de grondpositie van Houten in Oost, de eerste versie van de Ruimtelijke Koers, de stedenbouwkundige verkenning,  ... bijna elke uitspraak over de afgelopen periode is te kort door de bocht.

En ja, dan is een referendum een ongenuanceerd instrument om een oordeel te vellen tussen ‘voor’ of ‘tegen’ het voorgenomen raadsbesluit Ruimtelijke Koers.

66% stemde tegen, 32% stemde voor.

We hebben als CDA altijd aangeven het referendum zwaar te laten wegen in ons besluit. De Ruimtelijke Koers kan simpelweg rekenen op te weinig draagvlak onder onze inwoners. Het moet anders.

 

Ik kan u zeggen dat ons dat wel iets doet. Want, er is zo hard gewerkt om alles wat we hoorden te adresseren. De Ruimtelijke Koers is ook, wat je er ook van vindt, zoveel genuanceerder dan een plan waarin we de stad Houten dichtbouwen met hoge flats tegen de snelweg aan.

“Het zet uiteen waarom, waar en hoe de woningbouwopgave vorm moet krijgen. Er is met een integrale blik gekeken naar de benodigde woningbouw, in samenhang met thema’s zoals zorg, mobiliteit, economie, duurzaamheid, openbare ruimte en landschap. Een volwaarwaardig kader met spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de komende 20 jaar.”

Hoe ik dit zojuist beschreef citeer ik letterlijk uit de nota. Hoe mooi had het kunnen zijn? Ik hoor het u zeggen: te mooi om waar te zijn ... Dat klopt, maar het is ook heel spijtig dat we na zoveel inspanning door velen, nu met lege handen staan.

Of staan we niet met legen handen? Ik kom daar straks op terug.

 

Het referendum heeft veel losgemaakt, geïnitieerd door 3 initiatiefnemers, 3 inwoners, die hier veel energie in hebben gestoken omdat Houten ook hen aan het hart gaat. Ja, ik kan dat ook zien!

Vooruitlopend op uitgebreidere analyses van het referendum, proeven we centrale sentimenten. Veelal gelinkt aan het Houtense DNA waar voor- en tegenstemmers zoveel waarde aan hechten.

Zonder de pretentie volledig te zijn, noem ik er drie:

 • Meer dorp dan stad.
 • Minder hoog en minder dicht.
 • En, een uitlegbare of onderbouwde keuze voor Oost en/of Noord-West. Immers, wel of niet ‘verstenen’ van Oost, of wonen en werken in Noord-West is deels een politieke keuze. Maar, die kunnen we alleen maken als helder is wat wel of niet haalbaar is, en wel of niet voorziet in onze betaalbare woningbehoefte voor jong, oud, koop en huur.

We kunnen nu als CDA-fractie niet anders dan een adempauze nemen om ons verder te bezinnen, gevoed door de discussie vanavond, en in de wetenschap dat een nieuwe koers ook weer scherpte vraagt om feiten en politieke keuzes te scheiden uit de vele expert-meningen, onderzoeken en krantenartikelen over de woningbouwnood, en hoe die op te lossen.

Maar, meneer de voorzitter, zolang reflectie en vooruitkijken niet tot nieuwe woningen leiden, blijft de woningzoekende de grote verliezer.

De uitdaging waar we nu voor staan, met elkaar, in Houten, is om onderbouwde, financierbare en toekomstbestendige keuzes te blijven maken, maar tegelijkertijd de grote urgentie te blijven voelen om tempo te maken. Het mag niet zo zijn dat we met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 – over een jaar – niet verder zijn dan nu. Of zelfs stappen terug, omdat subsidies en ontwikkelaars zich hebben teruggetrokken.

 

Om de bouw niet nog meer te vertragen, hebben we meer informatie nodig. Om door te kunnen pakken op korte termijn en voor te sorteren richting de verkiezingen.

Voor de korte termijn vragen we de wethouder:

 • Welke bouwmogelijkheden zijn er nog waar de komende jaren?
 • Welke mogelijkheden zijn er om participatie beter te organiseren?

En we vragen de wethouder:

 • Wat kunnen we nu doen, zonder teveel in ‘postzegelplanologie’ te vervallen?

 

Voor de langere termijn hebben we een visie nodig.

Eentje die we met elkaar uitdragen. En met elkaar voldoende draagvlak voor vinden.

Campagnetijd markeert de verschillen. Nu zoeken we de vele overeenkomsten.

 • We vinden het als CDA-fractie belangrijk dat het Manifest een kans krijgt en nader onderzoek verdient, wellicht ook onderdeel uitmaakt van toekomstige keuzes.
 • We vinden het als CDA-fractie dan ook belangrijk dat we onderzoek voortzetten naar Oost en Noord-West. Zodat we alsnog als raad een politieke keuze kunnen maken, op basis van onderzoek, welke kant we op willen en kunnen bouwen.
 • We beschouwen als CDA-fractie het doorlopen traject als een schat aan informatie. Laten we ‘het kind niet met het badwater weggooien’ – is wat ons betreft een verplichting aan de hele raad.

 

Meneer de voorzitter, er is ons veel aan gelegen de geest weer in de fles te krijgen. Daar bedoel ik mee: de energie te behouden, allen dezelfde kant op gaan lopen.

Een looprichting die wij willen onderzoeken, om niet een jaar stil te staan:

 • Kunnen we sneller gaan door kleiner te beginnen met een deelplan voor Centrum, Molenzoom en/of Koppeling? Gebruikmakend van ideeën, inspiraties die er al liggen evenals relevante onderzoeken?
 • Oftewel en dat is mijn vraag achter de vraag: hoe laten we onze jongeren en ouderen op korte termijn niet in de kou staan?

 

Dank voor uw aandacht.

 

Raadsdebat d.d. 30 maart  terugkijken

Wilt u weten hoe de vergadering is verlopen kijk dan hier: https://houten.notubiz.nl/vergadering/809730/%2030-03-2021

 

Besluitvorming

De raad stemde unaniem tegen het op 21 januari 2021 genomen voorgenomen besluit. Zie: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Houten/e210c414-f411-41e8-ae33-4a21d8f5e2da

Hier vindt u ook de besluitvorming rond de 3 moties die werden ingebracht: 

1. D66 Motie Vreemd aan de orde van de dag 'Tijd voor reflectie en verbinding' 

2. ITH, SGP Motie Vreemd aan de orde van de dag 'Naar een koers die wél bij Houten past'

3. ITH, SGP Motie van afkeuring ove rhet gevoerde proces en de handdelswijze van het college van B&W rondom Ruimtelijke Koers 

 

De CDA fractie stemde voor 1 en tegen 2 en 3 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.