23 november 2021

'Waar een wil is, is een weg...' oftewel Blijven bouwen, vertraging voorkomen

'Ik zou het raadsvoorstel dat voor ons ligt willen typeren als: Waar een wil is, is een weg!', aldus ons raadslid Cora Gerritsen. 

Samen bouwen aan Houten, ook nu er nog geen nieuwe visie ligt voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. Niet stilvallen met planvorming, maar alleen daar waar het kan. Ervoor wakend dat we geen gebouwen neerzetten waar we later spijt van krijgen. Dus, met initiatiefnemers en ontwikkelaars, onder ruimtelijke regie van de gemeente, en vooral in samenspraak en met grote betrokkenheid van de omgeving.

Toen we in juni als CDA motie 120 steunden, was dat ons doel.

We hebben de verantwoordelijkheid om de urgente woningbehoefte zo mogelijk het hoofd te bieden. In het bijzonder voor betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen.

Dit betekent ook dat we zo snel mogelijk “Woningimpuls-gelden” hopen in te kunnen zetten om die betaalbare woningen te bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Vanavond besluiten we over zeven solitair te ontwikkelen woonprojecten. Zeven initiatieven die onder de loep zijn genomen aan de hand van diverse criteria. En zeven initiatieven waarvoor we de nieuwe Participatieleidraad goed kunnen gebruiken, zodat we echt weer samen bouwen aan Houten, op z’n Houtens.

In het RondeTafelGesprek en de gesprekken met initiatiefnemers, ontwikkelaars en omwonenden hebben we veel gehoord. Een paar van die belangrijke wensen en waarschuwingen wil ik nog eens onderstrepen:

  • Mooi dat de gemeente proactief Binnendorp Molenzoom aan ontwikkelaars meegeeft als inspiratie. Dit inspireert niet alleen, het zet ook gelijk de toon van het hoge participatieniveau in Houten.
  • Stel kavelpaspoorten samen op in de vorm van een driepartijenoverleg, met een sterke regierol van de gemeente.
  • Zie kavelpaspoorten als instrument om de kwaliteit van de leefomgeving vooraf beter te waarborgen. Dit gaat niet alleen om ruimtelijke ordening, maar ook over thema’s als veiligheid, ontmoeten en gezondheid.
  • Zorg echt voor goede aansluiting op huidige omgeving, vooral als er woningbouw vlakbij is.
  • Breng Luno richting besluitvorming, maar niet zonder een zorgvuldige klap te geven op de zorgpunten die nog bestaan rond deze nieuwbouw.
  • Het Huis van Houten. Dit is aan het einde van z’n levensduur: er wordt veel publiekgeld gestopt in huur van een gebouw dat eigenlijk niet meer voldoet. Het enthousiasme en de energie van de groep die hierbij betrokken is, geeft ons vertrouwen dat versnelling van dit project mogelijk is. Forum inspireert als aanstaande plek waar onder meer cultuur, welzijn, educatie en wonen elkaar treffen en versterken.
  • Tiny Floating City is niet op de lijst van kanshebbende projecten gekomen. We snappen de afweging van het college. Tegelijkertijd zien we wel dat het project an sich en ook de plek zich leent voor een inspirerende invulling van wonen en werken. Op het Rondeel staan veel grote gebouwen leeg en is wat ons betreft een omgeving waar een mix met wonen niet zou misstaan.
  • Voorzitter, we zullen als CDA-fractie zeer alert zijn op het programma dat door de ontwikkelaars voorgesteld gaat worden. Niet uit wantrouwen, maar juist als aansporing naar elkaar om dicht op de bal te zitten, om zo het beste voor Houten te krijgen op deze locaties. Wat ons betreft is betaalbaarheid in koop en huur belangrijk. Plus, het moeten plekken zijn waar jongeren, starters en ouderen een fijne woonplek krijgen. De 30% sociale koop en/of huur, zoals verwoord in de Woonvisie is nog steeds onze wens.
  • Tot slot, om ook aan de voorkant de financiën te onderstrepen: we hebben begrip voor de 180 duizend euro die de gemeente denkt nodig te hebben om de komende tijd deze versnelling te begeleiden.

Concluderend: de CDA-fractie wil instemmen met het raadsvoorstel; horen uiteraard nog graag wat andere fracties inbrengen en zullen dat meenemen in ons uiteindelijke besluit.

Tot slot, voorzitter. Met elkaar de schouders eronder! Die energie en dat commitment heb ik gehoord en gevoeld, gelukkig! Natuurlijk is het spannend om dat met elkaar aan te gaan. Maar, laat de kavelpaspoorten maar komen voor deze locaties. Het CDA ziet het als een verplichting aan onze jeugd, jonge gezinnen en ouderen. Laten we stap voor stap aan ons mooie Houten verder bouwen. Samen op weg naar ruim 500 fijne woonplekken en hopelijk ook op weg naar hersteld politiek bestuurlijk vertrouwen. Het is ons in Houten al 40 jaar gelukt, waarom nu niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.