22 december 2022

Windpark Goyerbrug - 22 december 2022

Bijdrage over Windpark Goyerbrug, uitgesproken door Robert Pelleboer tijdens de Raadsvergadering van 20 december 2022.

Voorzitter, collega raadsleden en mensen hier in de zaal of thuis,

En na 3 maanden zitten we hier wederom in deze raadszaal om met elkaar te spreken over de vergunning voor windpark Goyerbrug. Na de voorlopige verklaring van geen bedenkingen heeft de vergunning ter inzage gelegen en hebben inwoners en betrokkenen hun zienswijzes ingestuurd. Dank aan iedereen die een zienswijze heeft ingediend, maar zeker ook dank aan de correcte en uitvoerige beantwoording door ambtenaren van onze gemeente en de RUD. Er heeft veel werk in gezeten, zowel bij het opstellen van de zienswijze als in de beantwoording ervan. En al met al heeft dat ertoe geleid dat er een uitvoerig document ligt waarin alle vragen en bezwaren die zijn ingediend beantwoord zijn en helder uitgelegd wordt hoe de vork in de steel zit.

Deze zienswijzen en de beantwoording ervan hebben niet geleid tot een nieuwe kijk op de zaak en gaven geen aanleiding tot echte inhoudelijke aanpassingen van de vergunning. De discussie in de RTG ging daarom niet over de zienwijzen die zijn ingediend, maar vooral over nieuwe ontwikkelingen die ons de afgelopen week bekend werden. De Zembla uitzending, het HUF rapport, het STAB rapport en het verzoek om het vermogen van het windpark op 24 MW te maximaliseren, i.p.v. op 22,8.

De uitzending van Zembla was best pittig. Maar wat ik vaker bij soortgelijke uitzendingen heb gezien is dat als je verder kijkt het beeld toch genuanceerder ligt dan zoals het wordt voorgeschoteld. Prof. De Laat werd niet monddood gemaakt, maar laat zelf in het Leidsch dagblad horen dat de uitzending van Zembla overtrokken is. Wat ook echt een gemis is in de uitzending, is dat er helaas geen hoor en wederhoor is gepleegd.

En daardoor kom ik op het punt wat ik ook in mijn bijdrage van september heb gemaakt. Zonder ook maar iets af te willen doen aan de oprechtheid van bijvoorbeeld de mensen die we in de Zembla uitzending hebben gezien, of ook inwoners in Houten die overlast ervaren van windpark Houten, er is ook het andere geluid. Het geluid van omwonenden die dat niet hebben. Een besluit nemen over een windpark vraagt dan ook om een bredere afweging dan alleen afgaan op de signalen en ervaringen die een deel van de omwonenden van bestaande windparken hebben.

Om te beginnen voorzitter, de verschillende normen. Daar is veel over te doen. Er zijn voors en tegens bij zowel Lden, Lmax, Laeq. Het gaat voor vanavond te ver om daar qua techniek verder op in te gaan. We hebben ons als Raad daar in verdiept. Met heel veel rapportages, documentatie, verhalen van inwoners en de reactie die de specialisten van de gemeente, RUD en Pondera gaven. Als CDA begrijpen we dat met de voorgestelde Lden en Lnight norm er gekozen wordt voor een norm waarmee je goed het geluid van een constante bron kunt beteugelen en die ook handhaafbaar is.

Voorzitter, dan ga ik door op het uitgekomen HUF rapport. Inmiddels heeft er een uitgebreide beantwoording van de minister plaatsgevonden op de HUF rapportage die in de Zembla uitzending aan het licht gekomen is. De normering is aangepast t.a.v. de problemen die geschetst zijn in de HUF rapportage. Er is een goede uitleg gekomen van de minister en ook heeft de wethouder een aanvullende memo gestuurd met zijn reactie. En die antwoorden geven wat het CDA betreft een helder en afdoende antwoord op de scherpe vragen die gesteld zijn.

Heeft wachten dan nog zin? Wat ons betreft niet. Dit dossier zal hoe dan ook nog een keer voor de RvS verschijnen. Er ligt een opdracht van de RvS om z.s.m. een besluit te nemen over Goyerbrug. Het blijft giswerk over hoe de RvS zal oordelen inzake Delfzijl. Om op basis van ‘wat als’ of ‘misschien’ vragen een besluit uit te stellen lijkt ons niet verstandig. De beantwoording die de wethouder daarover in de RTG gegeven heeft vonden we ook helder en afdoende. Wat het CDA betreft kunnen we daarom een vanavond een besluit nemen.

En wat zou het voordeel zijn van uitstel? Als blijkt dat de RvS aangeeft in de situatie van Delfzijl dat de argumentatie die gebruikt wordt toch steken laat vallen, dan moeten we hoe dan ook terug naar de tekentafel. Uitstel levert ons bij een uitspraak van die strekking dus niets ‘beters’ op. Daarentegen, als de RvS het besluit van het college van Delfzijl intact laat, dan betekent dit dat we in Houten ook door kunnen. Daar extra op wachten betekent extra uitstel, meer dwangsommen en wellicht ook een hogere kans op een hoge financiële schadeclaim. Dus: uitstel levert wat het CDA betreft voor de Raad, de gemeente en de inwoners niet meer op en geeft geen extra zekerheid, indien het raadsbesluitbesluit in Delfzijl vernietigd wordt, maar levert wel veel extra problemen, onzekerheid en financiële risico’s op wanneer dat besluit in standgehouden wordt. Daarom is het CDA voorstander om vanavond een besluit te nemen over de Definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen inzake Windpark Goyerbrug, temeer omdat ook de ingediende zienswijzen niet tot verdere aanpassingen van het voorstel leiden.

Voorzitter, nog twee punten voor ik mijn bijdrage afsluit. GroenLinks dient een amendement in om het maximale vermogen op 24 MW vast te stellen. Het CDA is voorstander van dit amendement, omdat dit geen verdere impact heeft op de normen of overlast voor inwoners. De wethouder heeft in de RTG aangegeven dat een aanpassing geen probleem is en juicht dit toe. En ook wij zijn van mening dat als de windmolens er komen, dat we ze dan maar zo efficiënt mogelijk moeten laten draaien met de grootst mogelijke energieopbrengst. Waarbij we nogmaals benadrukken: alleen binnen de bandbreedte van de door ons als Raad vastgestelde normen voor overlast.

Voorzitter, we maken hier geen eenvoudige, maar zeker een heel zorgvuldige afweging als CDA door voor de definitieve verklaring van geen bedenkingen te stemmen. Met dit besluit zetten we als belangrijke stappen op weg naar een duurzame wereld en een energieneutrale gemeente Houten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.