08 juli 2021

Zienswijze Houten op Integraal Ruimtelijk Perspectief U16

 CDA Bijdrage Integraal Ruimtelijk Perspectief   |   Raadsvergadering 8 juli 2021   |   Cora Gerritsen

Geachte voorzitter, collega raadsleden, collegeleden en mensen thuis,

We leven in een bijzonder populaire regio. Dat moet in goede banen geleid worden richting de toekomst. Dat kunnen we niet helemaal alleen, dat doen we samen als Utrechtse gemeenten. We zijn inmiddels aardig op weg met elkaar. Het Integraal Ruimtelijk Perspectief raakt steeds verder ingevuld. Onze zienswijze wordt hierop nu gevraagd. Al eerder kwamen we met elkaar overeen dat we de Utrechtse regio willen ontwikkelen tot een ontmoetingsplek van gezond leven in een steeds meer stedelijke omgeving. Een mooi streven met de nodige ruimtelijke consequenties. Niet alleen in Utrecht stad, maar in de hele regio is het woekeren met de ruimte die we nodig hebben voor wonen, werken, natuur, recreatie, energieopwekking en mobiliteit.

Logische uitgangspunten en redeneerlijnen

Om met elkaar uitgangspunten, redeneerlijnen af te spreken die leiden tot ruimtelijke keuzes vinden wij dan ook logisch. Het zijn ook lijnen die we niet alleen in het Utrechtse, maar ook elders in het land tegen komen. Ze worden onderschreven en zijn gemeengoed bij het Planbureau voor de leefomgeving, onze Rijksbouwmeester en ook de provincies hanteren deze lijn middels toepassing van de ladder der duurzame verstedelijking.

En natuurlijk vinden we dat gemeenten zelf hier andere keuzes in moeten kunnen maken. Hoewel in dit voorliggend concept-IRP nog is uitgegaan van de Houtense Ruimtelijke Koers heeft het college wat ons betreft in voorliggende zienswijze (waarvoor trouwens onze dank!) duidelijk aangegeven welk besluit door de raad is genomen na het referendum, en dat nu zowel voor Houten Noord West als ook voor Houten Oost nog vervolgonderzoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden plaats hebben. En dat die onderzoeken waarschijnlijk leiden tot andere plannen dan eerder gedacht. Dat moet ook kunnen wat het CDA betreft.

Wij samen gaan over Houten

In alle bijeenkomsten die wij hebben bijgewoond in de regio hoorden wij van bestuurders dat het aan de raden van de desbetreffende gemeenten zelf is wat er uiteindelijk gaat gebeuren in hun gemeente. En, dat wat hier voor ligt als IRP gezien moet worden als een globale lijn en streven voor de Utrechtse regio. De ruimtelijke invulling voor Houten is aan ons. Aan ons als raad en onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen we Houten richting 2040. Samen zoeken naar een balans tussen binnenstedelijke verdichting en uitleg, tussen water, groen en bebouwing, tussen ruimte voor de auto en keuzes voor juist OV en fiets, tussen hoger bouwen met balkon en laag met tuin. We kijken hiernaar uit, want bouwen zonder visie moeten we in ons zorgvuldig opgebouwde Houten niet willen.

Goede vertaling in Houtense zienswijze

Wat het CDA betreft is de zienswijze die is opgesteld naar aanleiding van oa de werksessie op 12 mei een goede vertaling van hetgeen de raad aan het college heeft meegegeven. Dat betreft de Ruimtelijke Koers die van tafel is, de onderzoeken die lopen naar NW en Oost; de extra aandacht die uit moet gaan naar OV-verbindingen tussen de omliggende plaatsen en niet alleen naar OV-verbindingen van en naar Utrecht. Dit punt is ook raadsbreed nog eens ondersteund tijdens de Perspectiefnota: bewerk de provincie en het Rijk om hierin te investeren en niet alleen het OV van en naar Utrecht te versterken, zoals we ook vandaag weer in de krant konden lezen.

Reacties maatschappelijke partners

Mooi ook dat een tiental maatschappelijke partners de moeite hebben genomen om een reactie te geven op het IRP. Met de Fietsersbond zijn wij groot pleitbezorger voor snelle fietsverbindingen tussen oa Culemborg en USP en Vijfheerenlanden en USP en daarmee bruggen over Lek en Amsterdam Rijnkanaal.  Mooi om de betrokkenheid van de energiecoöperaties bij de ruimtelijke invulling van het landschap te ervaren, zo ook van de Fruitteelt organisatie NFO. Die blij is dat in het IRP wordt benadrukt dat de landbouwgebieden onderdeel zijn van de Utrechtse trots. De landbouw ook een groot deel van het gebied in gebruik heeft en naast producent van voedsel, ook beheerder is van het landschap. Iets om te onthouden is het idee van de NFO om een recreatief fruitpark te maken, als etalage van de fruitteelt en landschappelijke kwaliteiten’.  (Misschien te combineren met het door de raad in 2019 gevraagde Vrijheidsbos? ; -)

En ten slotte de reactie van Ondernemend Houten. Die zijn helder in hun wensen mbt uitbreiding en betere benutting van de huidige bedrijventerreinen, mede gezien de verwachte toename in vraag naar bedrijventerreinen in de Utrechtse regio. Daarover praten we als raad in oktober/november verder. Dan heeft het college de Economische agenda toegezegd inclusief de ambities mbt de toekomstige bedrijvigheid. We zijn hiernaar, met de ondernemers benieuwd.

Al met al is het CDA dus tevreden met de inbreng vanuit Houten op het concept-IRP. We kijken uit naar de inbreng van andere gemeenten en zien het defnitieve IRP graag in het najaar retour voor besluitvorming. 

De besluitvorming vindt u via deze link  https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Houten/8bd48cde-75d0-40b0-b0e4-212377115f3c

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.