Samenleving

Plaatsen waar mensen samenkomen, zoals kerken, (sport)verenigingen, buurtcentra en andere gemeenschappelijke voorzieningen zijn het fundament van een sterke samenleving. Wij blijven pal staan voor verenigingen die zorgen voor verbinding. Waar nodig ondersteunt de gemeente deze verenigingen en vrijwilligers. Het CDA Utrecht wil de komende jaren vol inzetten op het verbeteren en uitbreiden van het verenigingsleven in Utrecht. Wij willen daarnaast een samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst of capaciteiten, mee kan doen. Daarom zetten wij vol in op het toegankelijker maken van verenigingen en gemeenschappelijke faciliteiten door -letterlijk- drempels weg te nemen. 

Het CDA is ervan overtuigd dat mensen relaties met elkaar willen aangaan. Omdat deze maatschappelijke verbanden zo belangrijk zijn, moet de overheid ruimte overlaten waarin burgers zichzelf kunnen ontplooien en zelf initiatieven kunnen starten. Waar nodig faciliteert de overheid maatschappelijke verbanden of helpt ze met subsidies.

Verenigingen

Verenigingen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Daarom wil CDA Utrecht dat zij zo goed mogelijk ondersteund worden. Het is belangrijk om te investeren in subsidies voor verenigingen. Kleine subsidies hebben vaak een belangrijk positief effect voor verenigingen. Zeker nu verenigingen het door de Coronacrisis financieel lastig hebben gekregen. Een belangrijke voorwaarde bij de verlening van subsidies aan verenigingen is in hoeverre ze beschikken over goed bestuur en een adequate toekomstvisie. Verenigingen moeten maximaal worden ontzorgd om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden, problemen rondom mentale gezondheid van de leden te signaleren en deze leden te ondersteunen. Hierbij kan hulp gekregen worden vanuit maatschappelijke organisatie als Sport Utrecht. Verenigingen spelen een belangrijke maatschappelijke rol, maar zijn geen verlengstuk van de gemeente. Zij krijgen directer toegang tot de gemeente en kunnen altijd aan de bel trekken als iets niet goed loopt. Om het voor verenigingen zo gemakkelijk mogelijk te maken om naar de gemeente te stappen, willen wij dat er een gemeentelijke verenigingscoördinator wordt aangesteld. 

Het bindend correctief referendum

Wij vinden het uiterst belangrijk dat de gemeente de participatie rondom besluiten beter organiseert, maar hebben een andere visie op hoe de democratie werkt. Raadsleden zijn democratisch gekozen en zijn daarmee ook goed in staat om besluiten voor burgers in publiek belang te nemen. We moeten investeren in meer betrokkenheid en vertrouwen in de volksvertegenwoordigende functie van de gemeenteraad. In dialoog met inwoners kunnen we veel met elkaar bereiken. Wij zien daarbij veel mogelijkheden in buurtbudgetten, een vorm van burgerberaad en serieuze adviesrechten voor inwoners die participeren. De gemeente moet nog veel verbeteren in haar terugkoppeling naar inwoners en zoeken naar manieren om initiatieven fatsoenlijker te ondersteunen. We zien dat daar vooral de sleutel ligt tot meer vertrouwen en betrokkenheid bij de democratie, en minder in het (anoniem en soms betaald steekproefgewijs) ad hoc uitspreken voor of tegen een bepaalde stellingname.

Buurthuizen

Het zit al in het woord: samenleven doe je samen. Plaatsen waar mensen samenkomen, zoals kerken, (sport)verenigingen, buurtcentra en andere gemeenschappelijke voorzieningen zijn wat ons betreft het fundament van een sterke samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. We zien dat buurthuis de Musketon een belangrijke rol vervult in Lunetten. Deze voor de wijk cruciale plekken ('welzijn') staan vaak onder druk, door onder meer verkeersdrukte, geluidsoverlast en het afbouwen van sociale en culturele voorzieningen.

Wij willen dat bij elke gemeentelijke beslissing het welzijnsaspect zwaarder wordt meegenomen. Als CDA willen wij dat er meer geld naar de wijken toegaat, om het welzijn en de leefbaarheid te versterken. De investering in bestaande én nieuwe buurthuizen lijkt ons daarin een goede weg. Sinds 2018 spreken wij al over het Buurthuis van de Toekomst: een plek waar allerlei activiteiten (cultuur, sportief, sociaal) samenkomen en meer verbinding tussen buurtbewoners ontstaat, omdat het echte ontmoetingsplekken zijn. We horen ook signalen van maatschappelijke organisaties dat zij geen goede plek kunnen vinden om zich te huisvesten. Dit is een extra reden om op korte termijn meer ruimte te maken voor de buurthuizen. Daar hebben we ons ook in de afgelopen jaren al voor ingezet, bijvoorbeeld door ook ruimtereserveringen voor te stellen bij nieuwbouwprojecten, zoals in Overvecht.

Open hiring

Als CDA Utrecht willen wij alle vormen van discriminatie, uitsluiting en racisme, zoals antisemitisme, islamofobie, homofobie etc. bestrijden. Iedereen doet mee en moet eerlijke kansen krijgen om mee kunnen te doen. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Voorrang krijgen bij sollicitaties past daar niet bij. Het zal zorgen voor een gevoel dat iemand zich niet gewaardeerd en erkend voelt om zijn of haar kwaliteiten, maar de baan krijgt vanwege zijn of haar achtergrond. Dat zal ook niet bijdragen aan meer wederzijds begrip, maar eerder leiden tot weerstand. We vinden het wel belangrijk dat er diversiteit is op de werkvloer en er een afspiegeling van de maatschappij is, maar grijpen liever andere instrumenten aan. Een mooi voorbeeld hiervan is 'open hiring', waarbij een hele sollicitatieprocedure wordt overgeslagen en de werkgever en de werknemer samen het avontuur gewoon aangaan en kijken of het naar wederzijdse tevredenheid is.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

In het kort:

 1. De gemeente moet verenigingen en clubs ondersteunen bij hun maatschappelijke taak. Dit kan door te investeren in verenigingen en door beter met ze samen te werken.
 2. Vrijwilligers moeten beter ondersteund worden.
 3. Utrecht moet een gezinsvriendelijke stad blijven, dus gezinnen moeten zo goed mogelijk in hun behoeften gefaciliteerd worden.
 4. We steunen volkstuinverenigingen, scouting en anderen met extra maatregelen om clubhuizen tegen vandalisme en inbraak te beschermen.
 5. We zijn geen voorstander van het bindend correctief referendum: de gemeente moet investeren in de participatie met haar inwoners en haar beleid verbeteren in de terugkoppelijk naar inwoners.
 6. Er moet meer ruimte en budget komen voor buurthuizen in Utrecht.
 7. We zijn geen voorstander van het krijgen van voorrang bij sollicitaties. We zien graag andere oplossingen, zoals open hiring

Wat heeft het CDA bereikt?

 • Dankzij een amendement van CDA Utrecht krijgen vier Utrechtse sportverenigingen een nieuw kunstgrasveld. Lees hier en hier meer!
 • Het college wilde de atletiekbaan in Leidsche Rijn sluiten, het CDA werkte samen met de verenigingen en bouwde een meerderheid in de raad om de baan open te houden. Wil je meer hierover weten? Klik dan hier!
 • Buurtkamer de Klop kon openblijven door heel veel betrokken bewoners én doordat het CDA de dreigende sluiting op de raadsagenda zette. Lees hier meer!
 • Bij werkzaamheden rondom winkelcentrum De Gaard is een oude vitrine, waarin de wijkkrant werd geplaatst, verloren gegaan. Jantine Zwinkels zette zich in de gemeenteraad voor in dat er bij het winkelcentrum een nieuwe vitrine kwam, en mocht deze onthullen. Lees hier meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.